Полна ташка нових правилох

автор м. горняк кухар 17. октобер 2020

Нови школски рок зоз собу принєсол полну ташку нових правилох справованя занятим у школи, а и школяром, котри ше каждодньово стретаю зоз новим и нєпознатим. На щесце, заш лєм маме условия за пестованє духовного живота, алє випатра же нє маме и свидомосц о тим кельо би то требало.

Школяре маю окремни годзини на котрих ше уча правила, маски обовязни, и випатра як кед би у школох оддавна так було. Онлайн настава школяром нє нова, бо ше по нєй уча од вяри.

На початку нового школского року и зоз иншаку орґанизацию настави и способом роботи, у розпорядку нє остало места за обовязни виборни предмети, а то гражданске воспитанє, вирска настава, як и за шицки други секциї и звонкашколски активносци.

ЧИ ОНЛАЙН НАСТАВА ДАВА ЗАДОВОЛЮЮЦИ РЕЗУЛТАТИ

– Наставнїки, котри преподаваю спомнути предмети мали лєм єден вибор, а то онлайн настава прейґ рижних платформох. Поставя ше питанє чи можлїве тоти годзини отримовац на таки способ, чи школяре достаню достаточне и квалитетне знанє и кельо тото знанє годно превериц и применїц у живоце – гварела вироучителька у Дюрдьове Лидия Кухар.

По єй словох, виронаука, як школски предмет, треба же би дзеци зєдинєла до заєднїци зоз Богом. Вона школяром дава вельо информациї о смислу чловекового постояня, о тим же тот швет нє постої случайно, алє є дїло створителя – Бога.

Вирска настава у плану и програми ма и практичну часц на котрей школяре одходза до церкви, до рижних вирских обєктох же би почувствовали духовносц, помодлїц ше у доме Божим и на таки способ упознац ше зоз свою виру, а то у онлайн  настави нєможлїве.

У дюрдьовскей школи годзини виронауки перши мешац були онлайн прейґ ґуґл-учальнї. Кажди школяр достал код зоз котрим могол войсц до учальнї у котрей були поставени рижни задатки. Кажде оддзелєнє мало свой код и свою учальню.

Кед школяр поробел задаток, положел го до учальнї и прешлїдзел назад наставнїкови най препатри. Понеже тот способ роботи нови и нєпознати шицким, було проблеми, алє школяре робя и други предмети на таки способ, та ше швидко шицки гришки виправело.

– Наставнїки ше наздаваю же ше школа враци до своїх нормалних цекох, же ше годзини годно поряднє отримовац як и потераз, и же дзеци буду мац нагоду знанє доставац у „обичней”, а нє онлайн-учальнї.

Тераз ше глєда ришеня же би ше годзини виронауки отримовало у школи у менших ґрупох, притримуюци ше шицких предписаних мирох защити – заключела Лидия Кухар.

Настава виронауки у Новим Садзе, за дзеци у школи и парохиялна, почала початком октобра, а тримаю ю монахиня служебнїца Непорочней Дїви Мариї, ш. Винкентия и вироучителька Мелания Римар.

У новосадских школох дошлєбодзени два ґрупи – старша, висши класи и друга ґрупа нїзши класи. У школскей ґрупи того наставного року єст осем школярох, у єдней ґрупи штверо, и у другей ґрупи штверо.

ЄСТ НАДОСЦ ДЗЕЦИ, АЛЄ МАЛО ПРИЯВЕНИ

– Гоч єст надосц Руснацох у Новим Садзе, мало приявели дзеци на нашу виронауку – гвари Мелания Римар. – З другого боку, нашо руски дзеци єст на православней виронауки и на гражданским воспитаню, з оглядом же треба вибрац гражданске, лєбо вирску наставу. Можем повесц же векшина дзецох заш лєм унапрямена на гражданску опцию – потолковала Римарова.

По єй словох, треба баржей апеловац, дзе ґод то мож, у церкви и прейґ медийох, же би ше вихасновало можлївосц ученя о духовним живоце и вири.

– Єст условия, у школи єст ґуґл учальня, шицко ше записує и водзи як треба. Вкупно, на грекокатолїцкей виронауки у Новим Садзе єст дзешец до дванац школярох. А цо ше дотика локациї отримованя, можеме, односно школа дава право тримац годзини дзе єст условия и дзе нам зґодно, дзе нам одвитує.

Так, у парохиялним будинку тримам и школску виронауку, внєдзелю, пред Службу Божу – гварела вироучителька Мелания.

Як нас поинформовала, у новосадских школох и вирских заєднїцох, єст Словацох євангеликох, римокатолїкох и других, на рижних язикох, односно традицийних вирски заєднїци хтори маю право на школску виронауку. Розуми ше, у Сербиї єст найвецей православних, на сербским язику.

МЕНЄЙ ШКОЛЯРОХ У НОВИМ САДЗЕ

– По актуалним закону, мушела бим мац найменєй пейцох школярох у ґрупи, алє нам одобрели же бизме мали по штверо у двох ґрупох. Влонї сом мала пецеро у єдней и пецеро у другей ґрупи, а як видно, тераз менєй.

Реґистрована сом вироучителька у Министерстве просвити, науки и технолоґийного розвою. Держава нас потримує у пестованю духовного живота. Добре же так, бо би пре мало школярох даєдни мушели претаргнуц континуитет ходзеня на виронауку – надпомла Римарова.

Як поинформовал парох новосадски о. Юлиян Рац, виронауку штредньошколцом и студентом у Новим Садзе трима парох з Бачинцох о. Дарко Рац, того школского року одприлики на способ як и прешлого року.

Зоз старшима робим я, од нєдзелї, 11. октобра, а виронаука з нїма будзе каждей нєдзелї, после вечаршей Служби Божей, кед нє будзе даяки пременки пре вирус корона. Преподаваня буду як и потераз цо було, по диманики и структури отримованя виронауки – гварел о. Юлиян Рац.

НЄ ЗНАЮ, ЛЄБО НЄ СЦУ

– Уж скоро двацец роки сом вироучителька у Новим Садзе и знам же дзепоєдни родичи нє знаю же можу дац дзеци на виронауку, а дзепоєдни и нє сцу – наглашела Милания Римар.

– Чкода, бо дзеци заш лєм можу дацо научиц. Нормално, єст розличних школярох, алє вшелїяк же важне знанє, воспитанє и мотивация з дому. Важне и же бизме нє гашели сами себе. Маме вше менєй школярох, а мала нам и свидомосц. Єст случаї же дзеци после першей причасци вецей нє приходза на виронауку – гварела Римарова.

(Опатрене 147 раз, нєшка 1)