Пол вика у фодбалу

автор с. саламун 22. октобер 2019

Спортску кариєру Никола Иванов зоз Ґосподїнцох почина и препровадзує у Фодбалским клубу „Єдинство” у Ґосподїнцох, у клубу хтори того року наполнї сто роки од снованя. Аж половку од того, пейдзешат роки, вельку часц свойого живота и свойого шлєбодного часу, знаня, схопносци и фаховосци вон дал за „Єдинство”.

Дакеди, позних шейдзешатих рокох, кед у валалох нє бул вельки вибор спортох, а з другого боку, фодбалски клуби мали вельки вибор хлапцох котри сцели бавиц фодбал, та тоти котри були вибрани бранїц фарби клуба, були барз щешлїви и подзековни. Таки бул и Никола Иванов котри перши петнац роки бул фодбалер, а пред штирома роками бул главни и помоцни тренер перших тимох ФК „Єдинство”.

– Як дзеци, любели зме копац до лабди и любели зме фодбал, а часто зме го бавели на пажицох при валалє. Було и чежко и лєгко войц до тиму Фодбалского клуба. За фодбал було вельо заинтересованих, конкуренция була велька, а з другого боку, хто любел фодбал и бул витирвали, шицко му ишло лєгчейше – гварел Никола Иванов котрого, покля бешедовал о тим, порушали емоциї.

Гоч бависко фодбалерох у валалским клубу нє було на високим урованю, було барз важне же би ше на терену добре складали и же би ше звонка фодбалу и змаганьох крашнє дружели. Як гвари Иванов, скорей ше тренирало вельо вецей як у нєшкайших часох, гоч були вельо подлєйши условия. У клубу нє було преблєкальнї, анї туш кабини.

– Тераз инфраструктура вельо лєпша. На терену добра трава, трибини, преблєкальнї и друге, алє видзи ми ше же у мой час було лєпше, товаришство було векше – гварел Никола.

Як гвари, кед дакеди бавел у подростку, доставали гевту опрему, котру перши тим виношел и престал хасновац. Гоч нє була нова и совершена, то им нїґда нє завадзало же би ше з вельку дзеку бавело.

РОКАМИ ПОМАГАЛ КЛУБУ

Фодбал го нєпреривно прицаговал ґу себе, алє нє ґу було котрому Клубу, алє лєм ґу свойому матичному у Ґосподїнцох. Здогадує ше же кед достал червени картон, було му забранєне же би вошол на фодбалски терен, аж и патриц змаганє, алє го вон нє могол препущиц.

– Нє мал сом мира, корцело ме, мушел сом патриц змаганє. Випендрал сом ше на мурик, та на закрице на хижи при стадиону и отамаль цале змаганє навиял за свой клуб. Мой тим о каждим змаганю бешедовал як о дачим цо ше нєсцерпезлїво чека – гварел Никола котри за подмладок бавел два роки, та по тим прешол до першого тима ФК „Єдинство”.

Одход до першого тима похопел як обавязку, мал трему, алє у позитивним смислу. Намагал ше добре бавиц, знал и згориц у тим своїм жаданю. Гвари же то часц спорту, бо бавел зоз искуснєйшима од себе и уж припознатима бавячами. Вше давал свой максимум и нїґда нє розумовал чи то добре, чи нє.

– Найлєпши часи ми були кед сом бавел зоз свою ґенерацию. Теди ше старши спрам нас справовали як родичи, у позитивним смислу, а вец и ми так ґу младшим од нас. Почитовали зме ше, а у нєшкайших часох, видзи ми ше, нє так и же ше од фодбалу очекує лєм резултат и успих. Нє шицко у беганю и водзеню лабди, важне и яки ши у глави и то шицко муши буц обєдинєне. Барз ми мило же сом зоз любителями доброго фодбалу и своїма собавячами остал щири приятель – гварел Никола Иванов.

После вецей як петнац рокох як фодбалер, Никола Иванов поклада за тренера и пошвидко постанє тренер першого тима у ґосподїнским клубу, з тим ше нє жадал бавиц професийно, алє насампредз сцел помагац клубу и то и робел. Помагал му цали час, без претаргнуца, до пред штирома роками. Познати є и як член Управи клуба котри ше щиро закладала же би Клуб функционовал шицки тоти роки. Ище початком дзеведзешатих, вєдно зоз предняками ґосподїнского фодбалу, почали ушорйовац терен, просториї за преблєканє и друге цо треба за клуб, цо цалком закончене пред даскельома роками. За тоти роки було барз вельо роботни акциї, зберало ше добродзечни прилоги у валалє и у других местох и напредовало.

БАВЕЛ НА ТУРНИРОХ НАШИХ НОВИНОХ

Дзечнє ше здогадує турнирох у малим фодбалу у хторим його екипа зазначовала високи резултати и була барз успишна. Участвовали и на турнирох у рамикох Спортских бавискох „Руского слова”, а после квалификацийох змагали ше и у финалу у Петровцох, у Горватскей. Цеши ше же за спорт заинтересовал и свойо дзеци, котри успишни як ґолманє. 

Дзивка Мара ґолман у рукомету, а син Иван у фодбалу. Окрем фодбалу Никола Иванов припознати як активни член у заєднїци у котрей жиє. Бул член и предсидатель Месней заєднїци Ґосподїнци и два мандати член Скупштини општини Жабель. 

Уж други раз перши на турниру „Руского слова”, у екипи бавел и Ивица Саламун зоз Ґосподїнцох

СПОРТ БУДУЄ ДОБРИХ ЛЮДЗОХ

Младши ґенерациї закончели инфрастуктуру Клуба котра тераз одлична, алє, як гвари Никола, анї у нєшкайших часох нє лєгко водзиц Клуб. Чежко обезпечиц средства, а єст и такого же фодбалере нє сцу бавиц внєдзелю. Почало буц нєзґодне кед ше до бависка почал мишац пенєж.

– Барз нєподзековне од кеди пенєж почали глєдац и гевти цо залужую и цо нє заслужую и шицко прешло до крайносци котра ми ше нє пачела. Нє значи же то нє добре, алє ше мнє нє пачело – гварел Никола Иванов, котри часто у матичним клубу фодбалерох тренирал з Урошом Туцаковим и обидвоме су познати як витирвали у помаганю свойому клубу.

Никола тренерски обовязки дзелєл и зоз леґендами новосадкого и войводянского фодбалу котри припознати и у иножемстве. Медзи нїма Тимотиє Давидович Дача, Драґан Бошняк, Лайош Кокаї, та и Воя Кракан, котри на ньго зохабел найлєпши упечаток, бо шицко робел щиро, од шерца. Од нього научел патриц фодбал як тренер, реалистично, а нє як навияче, котри би тиж требали буц щири и кед ше траци. Од шицких нїх дзечнє глєдал и доставал совит, а вони ше часто нєсподзивали яку вон ма моц мотивовац своїх бавячох.

– Кед одмалючка познаш бавяча, його бависко, роздумованє и справованє, бешеда нє потребна, шицко ясне на попатрунок, з тим же у Клубу найважнєйша злагода. Кед того нєт, губи ше добре одношенє у цалим тиму – гварел Никола, котри ма богате искуство як фодбалски тренер. Пришли часи кед спонзоре Клуба почали койцо вимагац и як гвари, теди знал же то початок конца.

– Кед маш добру и моцну екипу, а спонзоре глєдаю же би у тиму бавели и фодбалере з других местох, после їх одходу случує ше пражнїна котру чежко пополнїц и тим ознова врациц до нормали. Таке ше тераз случує и у Ґосподїнцох, а видзим и у Дюрдьове. Найгорше кед останєш без валалских бавячох. Крашнє то кед за клуб бавя познати мена як цо Радован Марич, Мита Милошев и други, и кед змаганє провадзи тисяч навиячох, алє ше зна цо сушносц валского фодбалу – гварел Никола Иванов котри ше вше закладал за добри одношеня медзи бавячами у тиму.

Вон гвари же нє було вше єдноставно и припознава же ше чловек вяже и за дружтво, нє лєм за лабду и терен, зожиє ше з людзми коло себе. По змаганю дакеди було звади, алє и миреня и час указал же вше були щири, бо ше ище и нєшка дружа и дзечнє стретаю. Почитую ше, а тому и фодбал допринєсол, нє пенєж, алє щире приятельство.

ТРЕБА УКЛАДАЦ ДО МЛАДИХ БАВЯЧОХ

Кед у екипи бавя вецей зоз страни, як домашнї бавяче з валалу, то знак же треба вецей укладац до младих фодбалерох. Нєвироятне же з дзешец младих фодбалерох нє мож видвоїц трох за перши тим. Потребна добра анализа роботи Клуба. Нє значи же ше з нїма нє роби добре, можебуц одходза на други спорт, исную други спортски дисциплини, алє фодбал ище вше на першим месце од спортох за хлопох и то треба вихасновац як предносц и нагоду за розвой и напредованє шицких фодбалских клубох. 

– Кед ше таке случи значи же одвичательни у Клубу нє робя свою роботу. Нє значи же ю нє знаю, алє кед, наприклад,  фодбалер прероснул тот штредок, або кед стаґнує, або кед пришло до засиценя з бависком, треба направиц пременку. Нє добре анї кед тренере маю високе думанє о себе и кед свою супериорносц стаємно указую. Наш Клуб ше намагал войсц и до Войводянскей лиґи и то за похвалу, алє теди у першим тиму у векшини були фодбалере з боку. Барз важне же би фодбалере були мотивовани победзиц, же би им побида и успих Клуба були приоритет  – гварел Никола Иванов котри дума же би у валалским Клубу требали бавиц  домашнї фодбалере, хтори мотивовани посцигнуц успих, бо кед бавя фодбалере з других местох, гоч за бависко достаню пенєж, найчастейше ше случує же так бавя же екипа остава у  найнїзшей лиґи.

– Ґенерация котру я водзел пошла з Клубу, пошли и людзе котри мнє верели, пришли други котри робя на иншаки способ и пришол час же би и я пошол. Верим же новей управи чежко, треба направиц тим, а нєт основи, нєт з ким. Нє критикуєм их же єст вельо странцох, ясне же нє можу вони одразу створиц добрих домашнїх фодбалерох. Аматерски фодбал за мнє прави спорт и так треба же би остало. Треба ше справовац и жиц спортски, змоцньовац товаришство, же би нє було мержнї и национализму и цо найважнєйше, так ше твори добрих людзох.

На початку тренерскей кариєри за тим бавели домашнї и добре ше складали

Того лєта як госци им були ветеранє зоз ФК „Червена гвизда” з Беоґраду хтори и на насловней фотоґрафиї –  злїва на право Урош Туцаков, Йован Ачимович и Никола Иванов.

(Опатрене 92 раз, нєшка 1)