Порушую и збераю младих

автор с. саламун   
443 Опатрене

Културно-уметнїцке дружтво Тарас Шевченко з Дюрдьова на добре удупканей драги, звладує з часом и рижни виволаня. Управни одбор, уметнїцки руководителє и членство поряднє подмладзовани, а секциї зазначую замерковани резултати.

У януаре 2010. року за предсидателя Управного одбору Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” з Дюрдьова вибарни Микола Кухар, котри тоту функцию окончовал два полни мандати, односно осем роки. Теди у Дружтве уж исновали традицийни програми котри масовоно нащивйовани, а чий ше датум отримованя зна напредок, понеже ше отримую вше истого дня. Од програмох у котрих участвовали наймладши члени Дружтва, як цо крачунски и осмомарцовски концерти, по програми у котри ше приказовала цалорочна робота Рочни вельконоцни концерт, та по Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” на котрим ше у жридловим шпиваню змагаю скоро шицки нашо Дружтва. Окрем того, зна ше же Скупшина Дружтва вше останєй нєдзелї у януару и Бал широких сукньох першей соботи у фебруару.

О тей стабилносци и устаємнєносци у орґанизацийох УО ше поряднє закладал, и тото у тих часох постало узвичаєне, традицийне, та и обчековане од валалчаньох. Вецейрочне закладанє дало резултати. Шицки уж знаю же члени Управного одбору зашедаю кажди пияток, та ше вецей нє муши зволовац на схадзку як то на початку свойо предшедованя мушел робиц Мирсолав Чакан, котри членох по валалє зволовал на бициґли.

Младша драмска секция була масовна

ЗОЗ ПОЗИТИВНУ АТМОСФЕРУ ҐУ ДОБРЕЙ РОБОТИ

У тим периодзе, кед за предсидателя вибрани Кухар, интензивнєйше ше почало уводзиц проєктне финасованє, та Дружтво пред собу мало нове виволанє. Воно успишно звладане. Предсидатель Кухар припознава же його нова позиция була олєгчана, понеже у УО ище вше були предняки котри роботу Дружтва почали видзвиговац концом дзеведзешатих рокох. Окрем того, мал и вельку одвичательносц, понеже нашлїдзел роботу и обовязки єдного з визначнєйших предсидательох, теди уж бувшого предсидателя Мирослава Чакана котри допринєсол, медзи иншим, и же би робота Руснацох и Руснаци вообще, як члени дружтва у котрим жию, були почитованши и припознатши.

– Мал сом щесце же сом мал потримовку од старших котри маю богате знанє и искуствиє. Вони ше уж помалки поцагую, алє їх помоц ище вше барз важна. Ми тераз тоти котри маю задаток помагац младшим, бо нїхто нє вични. Видзи ми ше же нам у тих часох, як скорейших рокох лєгчейше достац финансийни средства. То так, медзи иншим, и дзекуюци добрей репутациї Дружтва и проєктним финансованю, алє и за тото треба мац моци и знац витвориц. Муши ше буц инфомовани на час, важне провадзиц конкурси, знац кеди и дзе их провадзиц, алє и буц ИТ описменєни. Знац написац або найсц хто напише проєкт – гварел Микола Кухар котри од 2018. року окончує длужносц заменїка предсидателя УО Дружтва, чий є член понад давацец роки. Теди, пред двацец роками бул єден з наймладших членох УО, алє ше членство у нїм ище вше успишно подмладзує з младима котри жадаю допринєсц його роботи. Прето ше старши члени УО цеша, понеже су свидоми же будучносц Дружтва завиши од младших, од їх сцелосци и жажди предлужиц по драги котра за нїх добре удупкана.  

Микола Кухар

– Мило ми же єст особи котри помагаю роботу Дружтве, же им мило таке робиц, алє и же нє трациме континуовану роботу шицки тоти роки. Же ше млади и надалєй уключую, алє и же маю свойо змисти котри дзечнє потримуєме. Наздавам ше же будзе так и надалєй, же будземе мац подмладок у шицких наших сеґментох. Маме позитивну атмосферу котра доприноши добрей роботи и дава позитивни резултати. Удава нам ше и тото же би ше поряднє подмладзовали и уметнїцки руководителє. Барз важне же млади заинтересовани уключиц ше, а док так, то барз добре – гварел заменїк предсидателя Микола Кухар.

Под час його предшедованя у Дружтве означена централна преслава Националного швета Руснацох, 270-рочнїца од приселєня Руснацох на тоти простори, 70-рочнїца од снованя Дружтва, велї литературни вечари и промоциї кнїжкох, Музично-литературни вечар „Тал” з нагоди 60-рочнїци од народзеня Дюрдьовчаня, музичара, композитора и музичного педаґоґа Михала Лїкара, алє и велї други значни подїї за Руснацох у Дюрдьове.

ЗА 70-ТИ РОДЗЕНИ ДЗЕНЬ

У периодзе од 2008. по 2010. рок предсидатель УО Дружтва бул Маринко Дудаш котри дал значне доприношенє у роботи Дружтва. По 2008. рок, а од 1995. року предсидатель УО бул Мирослав Чакан.

Порядна финансийна потримовка Националного совиту Руснацох  шведочи же Дружтво леґитимни толмач интересох рускей националней заєднїци. У новембре 2015. року з богату и цаловечаршу двогодзинову програму означена 70-рочнїца од снованя Дружтва. У програми участвовали велї аматере, а уключели ше дакедишнї члени шпиваче, рецитаторе, танцоше, ґлумци и други. У програми участвовали велї ґенерациї, од ветеранох по наймладших. Тих рокох Дружтво мало формовани три фолклорни секциї, возросту дзецох од оводи по студентох и занятих. Три шпивацки и два жридлово ґрупи, красне число соло шпивачох и рецитаторох, литературну секцию, дзецинску и Вельки народни оркестер, младежску орґанизацию и дзецинску драмску секцию. Найвецей припознаня, остатнї двацец роки ма Тамбурови оркестер котри пририхтовал уметнїки руководитель Михал Лїкар и рецитаторе, котрих пририхтовал уметнїцки руководитель Яким Гарди.

Дзекуюци довирию Завод за защиту памятнїкох Войводини и Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, КУД „Тарас Шевченко” на хаснованє достава предню час будинку Рускей школи. Пошвидко, року 2011. члени УО орґанизовали ушорйованє єй просторийох, а на основи поради зоз Заводом. Од теди Руска школа постава часц презентованя руского фолклору през рижни активносци котре дюрдьовске Дружтво орґанизує у нєй. У нєй часц постановки етноґрафскей збирки Руска одлога. О тей часци Рускей школи пред тим ше нїхто децениями нє старал. 

МЛАДЕЖ ПОЧАЛА РЕАЛИЗОВАЦ СВОЙО ПРОЄКТИ

 Од 2010. року младеж, после павзи вецей як штири децениї, почала дїловац у Дружтве зоз своїма активносцами. Орґанизовали ше дзекуюци тому же Национални совит Руснацох по першираз основал Одбор за младеж и спорт. Дюрдьов достал свою представнїцу. Одтеди млади почали креировац свойо проєкти. Дзекуюци тому, 30. децембра, 2020. року отримани дзешати Литературни вечар младих, а за тоти дзешец роки млади поряднє орґанизовали вецей яктивносци за младеж и младших, креативни роботнї на рижни теми, ярнї, лєтнї и жимски тематски забави, Квизи знаня и Бал младих.

(Предлужи ше)

Оркестер КУД ” Тарас Шевченко” вецей раз бул наградзени зоз Златну плакету

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ