Потребне омасовиц членство

автор м. афич 2. марец 2020

Прастара японска борецка схопносц и спорт у Руским Керестуре зажила штредком седемдзешатих рокох. Насампредз, дзекуюци школяром и студентом хтори ше з каратеом стретли на школованю у других, векших, городох. Були то часи велького ентузиязма и жажди младих же би звладали борецку технїку хтору карате понука. З початку Клуб нє бул самостойни, алє хлапци зоз Руского Керестура ходзели тренирац до КК „Гайдук”
зоз Кули, алє нєодлуга потим, од 1980. року, реґистровани КК „Русин”.

Од те­ди по нє­шка пре­шло ште­ра­цец ро­ки. Ка­ра­ти­сти зоз Ру­ско­го Ке­ре­сту­ра на зма­га­нь­ох при­зна­чо­ва­ли ве­льо за­мер­ко­ва­ни ус­пи­хи и до ва­ла­лу ше вра­ца­ли з чи­сле­ни­ма при­по­зна­ня­ми, гоч нє ма­ли ви­год­ни усло­вия за тре­ни­ра­нє. Мед­зи­тим, бу­ло и чеж­ки ро­ки за тот спорт, лє­бо схоп­носц.

КУЛ­МИ­НА­ЦИЯ ПР­О­БЛЕ­МОХ

– До но­во­го 2020. ро­ку Ка­ра­те клуб „Ру­син” во­шол з єд­но­го бо­ку зоз на­гла­шку же точ­но 40 ро­ки як Клуб ре­ґ­и­стро­ва­ни и кон­сти­ту­и­но­ва­ни и ус­пи­шно ро­бел, так по­весц, по нє­шка, кед ше зо­чує зоз ве­ль­ким нє­до­стат­ком член­ства – гва­рел пред­си­да­те­ль Клу­бу и длу­го­роч­ни тре­нер Ми­ха­й­ло Орос.
Остат­нї да­ске­льо ро­ки у Клу­бе єст вше ме­нєй чле­нох, а єден з век­ших пр­о­бле­мох и фи­нан­сиї. З єд­но­го бо­ку, ка­са оп­штин­ско­го Спорт­ско­го со­ю­зу вше ху­доб­нє­й­ша, а з дру­го­го бо­ку и ро­ди­чи мла­дих ка­ра­ти­стох хто­ри фи­на­на­со­ва­ли од­хо­ди на зма­га­ня, маю вше ме­нєй мо­жлї­во­сци же би то и на­да­лєй пла­це­ли и по­ма­га­ли.
– Му­шим по­весц же по­цер­па­ме чи ше Клуб год­зен отри­мац. Слу­че­ло же ше нам єд­на ус­пи­шна ґене­ра­ция по­шла, на шко­ло­ва­нє до дру­гих ме­стох, а зо­чу­є­ме зоз тим же єст ма­ло дзе­ци цо сцу тре­ни­рац тот ин­те­ре­сант­ни и за нїх, вше­лї­як, ха­сно­ви­ти спорт. Пре­то пр­о­бу­є­ме то­то ке­льо-те­льо пре­ме­нїц, гоч зна­ме же по­доб­на си­ту­а­ция и у дру­гих мен­ших штред­кох як цо и наш, а заш зна­ме же у Ке­ре­сту­ре барз опа­дло ин­те­ре­со­ва­нє дзе­цох и за дру­ги ак­тив­но­сци, чи у кул­ту­ри, чи у дру­гих спор­тох, а на кон­цу и дзе­ци єст вше ме­нєй – тол­кує Орос.
Ка­ра­те клуб Ру­син пре­то пр­о­бує ома­со­виц сво­йо член­ство по­чи­на­ю­ци од на­й­млад­ших. Пре­то ус­пи­шни и ис­ку­сни ка­ра­тист­ки Са­ра План­чак и Ма­ри­на Ро­ман уж на­щ­и­ве­ли ке­ре­стур­ску дзе­цин­ску за­град­ку и нїз­ши кла­си основ­ней шко­ли Пе­тро Ку­змяк и пр­о­мо­во­ва­ли дзе­цом тот ха­сно­ви­ти спорт хто­ри и на­й­лєп­ше по­чац тре­ни­рац од­ма­люч­ка.
Як ви­зна­чує пред­си­да­те­ль Орос, пр­о­бує ше зоз на­й­млад­ши­ма ро­биц на лєг­че­й­ши ре­кре­а­тив­ни спо­соб т. є. през ба­ви­ско же би ше так при­блї­же­ли по­знє­й­ше и ґу озби­ль­но­му ка­ра­теу пре­то же ка­ра­те то ба­зич­ни спорт хто­ри ро­зви­ва ко­ор­ди­на­цию ру­хох, ту дзе­ци бо­си, у су­хим, у це­плим, та то и єден вид фи­зич­ней ди­сци­пли­ни так же то им на ве­ль­ки ха­сен.

СЕ­МИ­НАР ЗА КА­РА­ТЕ СУ­ДИ­Й­ОХ И ТРЕ­НЕ­РОХ

Марина Надь

У Спорт­скей га­ли у Ру­ским Ке­ре­сту­ре, 8. фе­бру­а­ра, отри­ма­ни Ли­цен­цни се­ми­нар за ка­ра­те су­ди­й­ох, тре­не­рох и ви­пи­то­ва­чох на уров­ню Ка­ра­те фе­де­ра­циї Во­й­во­ди­ни, а до­ма­шнї тех­нїч­ни орґ­а­ни­за­тор бул Ка­ра­те клуб „Ру­син”.
Як з тей на­го­ди ви­я­вел пред­си­да­те­ль Су­ди­й­скей ко­ми­сиї Шо­то­кан ка­ра­те со­ю­зу Сер­биї, а ис­то­ча­шнє и под­со­ю­зу, одн. Ка­ра­те фе­де­ра­циї Во­й­во­ди­ни, Да­мир Ми­ло­са­влє­вич, на се­ми­на­ре 34 тре­не­ре и 28 су­ди­й­о­ве по­тен­ци­ял­ни кан­ди­да­ти ви­пол­нь­о­ва­ли од­ред­зе­ни те­сти, а по­тим у са­ли од­ро­бе­ли и тех­нїч­ну часц обу­ки.
На се­ми­на­ре при­су­ство­ва­ли и на­й­лєп­ши ка­ра­ти­сти Во­й­во­ди­ни же би ше тех­нїч­но усо­вер­ше­ли, та и цо лєп­ше упо­зна­ли з тим цо од нїх су­ди­й­о­ве глє­даю на зма­га­нь­ох.
До­ма­шнї спред КК „Ру­син, хто­ри тиж член Шо­то­кан ка­ра­те со­ю­зу Во­й­во­ди­ни, бу­ли пред­си­да­те­ль и тре­нер Ми­ха­й­ло Орос и мла­да тре­нер­ка Ма­ри­на На­дь. Ке­ре­стур­ски Клуб ше нє­дав­но вра­цел до то­го Шо­то­кан ка­ра­те со­ю­зу, а по сло­вох Ми­ха­й­ла Оро­са, пре­то же там за нїх лєг­че­й­ши усло­вия. 

МА­РИ­НА НА­ДЬ НА­Й­ЛЄП­ША КА­РА­ТИСТ­КА

У пре­шлим 2019. ро­ку за на­й­у­спи­шнє­й­шу ка­ра­тист­ку у КК „Ру­син” ви­бра­на Ма­ри­на На­дь хто­ра за то­ту ти­ту­лу до­ста­ла при­год­ни по­гар. Ма­ри­на ма чар­ни пас и те­раз є у 7. ка­ра­те кла­си. Тре­ни­рац у Ру­си­ну по­ча­ла од 5 ро­кох и там є ак­тив­на и ус­пи­шна уж 16 ро­ки.

(Опатрене 95 раз, нєшка 1)