Приказує нєодкрити красоти Сербиї

автор Сара Планчак и Марина Надь
510 Опатрене

З нагоди „Дня кариєри”, концом октобра у просторийох Каритасу, Керестурци ше мали нагоду упознац зоз людзми чийо занїманя покус нєзвичайни и нєкаждодньови. Збуванє було пошвецене насампредз младим, а зоз цильом же би ше их мотивовало одшмелїц ше опробовац у дачим новим. Радован Ковач зоз Кули, чий YouTube канал под назву „Виволай авантуру” („Изазови авантуру”) ма прейґ 70 000 предплатнїкох, бул того дня єден од присутних викладачох и зоз нащивителями подзелєл нєзвичайну драгу свойого занїманя.

Радован млади чловек, залюбени до природи, хтори скриту красоту Сербиї одлучел указац нє лєм нашим гражданом, алє и цалому швету. Радован зоз своїм псом Весом на старим комбию путує през нашу державу и у емисиї „Виволай авантуру”, на цалком окремни способ нас упознава зоз природу и єй виволованями. У тей емисиї вон приказує свойо дожица зоз шицких крайох Сербиї и представя найзаруценши куцики природи нашей жеми.

 – Понеже ме и скорей интересовала видео продукция, сцел сом зняц дацо за „свою душу”. Найоблюбенша активносц ми шейтанє и виглєдованє природи, та сом подумал же би то могло буц цикаве и другим и так сом знял першу епизоду. Тоту епизоду зме послали на националну телевизию и добили зме позитивни одвит алє нам хибел режисер и було зауваги. Познєйше зме зняли ище три епизоди у хторих зме виправели шицки зауваги же би на концу штварта епизода була пущена. Тота штварта епизода, односо перша, була знята на Старей планини. Нормално, нє було шицко од початку як треба, наша телевизия ше загашела и мушели зме глєдац нову. После даскельо мешацох, єден товариш ме совитовал най заквачим видеа на Ю’тюбу, та сом го послухал. Найбаржей сом ше обавал як людзе коло мнє одреаґую, алє сом ше нєсподзивал кельо ме людзе, хторих сом анї нє познал або хторих поверхово познам, потримали. После того зме предлужели знїмац за Ютюб, покля нас нє збачела єдна телевизия, та зоз нїма ище и нєшка сотрудзуєме – гвари вон.

Радован нам потолковал и хто твори його тим, и кельо часово тирва знїманє єдней епизоди.

– На кажде знїманє идземе троме, двоме камерманє и я. Єден камерман знїма зоз главну камеру, а други камерман ма задаток зняц хвильки хтори главна камера нє може зазначиц и знїма зоз дроном зоз хторим муши и командовац. У каждей новей епизоди, коло мнє мож обачиц нову особу хтора идзе зо мну виглєдовац. После знятей епизоди, епизода ше едитує односно ушорює. Особа хтора едитує видеа млада, алє безконєчно талантована и без нєй би епизоди нє випатрали так як випатраю. Знїманє єдней епизоди анї кус нє наивне и потребне голєм два днї. Кед ше застановице у природи, а то циль нашей емисиї, нїґда нє знаце цо вас може дочекац. Нормално, кед же нам того дня хвиля нє допущує камповац, преноцуєме у даяким готелу, алє ше углавним намагаме камповац. Виглєдовац починаме од рана и то тирва до вечара, найчастейше рушаме накадзи видзе слунко. Перши дзень знїмаме доходзенє по одредзене место, а други активносци хтори тото место понука – толкує вон.

Радован ма красни слова за своїх сотруднїкох зоз хторима ма добру комуникацию, а ту и його пшичок Весо без хторого би авантури нє були подполни.

– Важне надпомнуц же сотруднїкох и мнє повязує товаришство, а то нам барз олєгчує роботу. Ми насампредз товарише, а вец и колеґове на роботи. Попри мойого тиму, ту и товарише хтори ми предкладаю дзе бим  могол знїмац. Постої ище хтошка хто нєобходни за нашо емисиї и кого шицки дзечнє прилапели до тиму, а то мой пес Весо – визначує Радован.

Часто нам гуторя же нам ше теди кед ше найбаржей трудзиме и робота найбаржей виплаци. Питали зме ше Радованови и чи ше тоти епизоди до хторих уложел найвецей моци, наисце найбаржей и виплацели.

– Мушим припознац же на Ютюбу нєт правила цо ше того дотика. Зняли зме епизоду у хторей зме ишли по каньону на каяку або епизоду у хторей сом преходзел през пещеру и вони нє прешли так добре як епизода у хторей сом зоз стопираньом путовал од Кули по Чарну Гору. Мушим припознац же ми то єдна од облюбених епизодох, бо сом упознал вельо нових людзох и здобул нови познанства, алє сом ше нє трудзел коло нєй тельо кельо коло горе спомнутих епизодох. Тиж єдна епизода хтора ми окремна, а за хтору сом думал же нє прейдзе добре, то епизода зоз моїм оцом. Знїмали зме як лапаме риби, и думал сом же то патрачом будзе допите. Медзитим, барз сом ше приємно нєсподзивал зоз коментарами хтори були позитивни, а людзе були одушевени зоз идею – приповеда наш собешеднїк.

Бешедуюци зоз Радованом похопели зме же драга по успих нє лєгка. Коло знаня хторе нєобходне муши постояц и финансийна потримовка алє, як Радован гвари, нїч нє нєможлїве кед єст дзеки. Радован нам указал же ше упартосц и робота виплаца, лєм треба сцерпеня. Кажда нова идея будзе прилапена и препозната, дахто препозна  наш труд и отвори нам дзвери до чогошик лєпшого лєм треба буц упарти. Радован совитовал же бизме ше нє обавали од нового и од коментарох околїска, же бизме вредно робели и кажди дзень були лєпши як вчера.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ