Применїц аґротехнїку и залївац

автор ол. русковски
271 Опатрене

Урожай у овоцнїкох у велькей мири завиши од применки аґротехнїчних мирох и метеоролоґийних условийох. Гоч захладзеня котри були наявени, по думаню польопривредних совитодавцох, нє мали направиц чкоди у овоцнїкох, и дижджи требали буц благодїйствени, заш лєм ше ситуация нє одвива подєднак у шицких часцох хотара и у каждим овоцнїку.

На основи стану у оглядним овоцнїку яблукох Польопривреднєй фаховей служби у Вербаше, як и през роботу на терену з овоцарами з окруженя, совитодавци вербаскей служби маю увид до ситуациї яка актуална у остатнїм периодзе у овоцнїкох.

– На самим початку веґетациї, кед слово о овоцнїкох, на початку квитнуца при маґочковей овоци, як цо кайси, брескинї, нектарини, шлївки, черешнї и вишнї, и при вчасних файтох овоцох, продукователє требали пред дижджами окончиц третман процив хороти монилиї. То хорота сушеня квиткох, конарох и конарчкох, и ту ше применює препарат на бази активней материї ципродинил. Древка требало опирскац пред дижджами, прето же праве з дижджовима капками приходзи до охорйованя рошлїни од тей хороти. Кед ше овоц заражи з тоту хороту, ю вецей нєможлїве зопрец, та прето превентивни третман бул од окремней важносци, котри бул препоручени окреме продуковательом маґочковей овоци – гварела Тамара Павлица, совитодавец Польопривредней фаховей служби Вербас.

По єй словох, тото цо окреме важне наглашиц кед слово о тим третману, то же обовязне водзиц рахунку о защити пчолох, як и спозориц пчоларох и водзиц рахунку кеди ше пирска з тим средством.

– Кед слово о яблучковей овоци, на початку веґетациї, кед овоц була у фази пупченя пупкох лєбо у фази мишових ухох, по теди продукователє углавним опирскали з бакарнима препаратами, лєбо з препаратами на бази минералного олєю. Кед ше у овоцнїкох обача кревоскопийци, уши, односно инсекти, теди ше пирска з минералнма олєями, алє продукователє то углавним уж знаю. Третман ше превентивно окончує як вєшенї, так и вяри, а на початку веґетациї то найвежнєйши третман – визначела Павлица.

ДАЄДНИ СОРТИ МОЖУ ПОДНЄСЦ И НЇЗКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Рошлїни при котрих нє пришло до полного квитнуца, по єй словох, як и пупок и вчасно формовани квиток можу витримац нїзки температури яки ше стали у предходним периодзе, алє заш лєм, даґдзе можу остац и пошлїдки.

– Думам же диждж може мац лєм позитивни ефекти на рошлїни, понеже велька суша и жем суха, нє мали зме шнїгу и нєт жемовей влаги, цо и найвекши проблем того року, углавним землєдїлцом. Продукователє нас часто волаю, и вони сами були збунєти понеже суха жем и у овоцнїкох, та ше розпитовали чи треба же би наводньовали. Ґенерално, наша препорука и була же би ше кус пущело воду през систему за наводньованє прето же жем наисце винїмково суха. Тиж препоручовали зме и же би ше нє кошело траву, як и млєчнїки и други ярнї рошлїни, прето же зме обчековали зявйованє мохоткавей буби котра напада квиток и вельки є чкодлївец у квитнуцу. У менших количествох вона дакеди продуковательом, окреме за яблука, може буц и на хасен прето же преридзи род, алє ґенерално треба провадзиц єй численосц. Процив мохоткавей буби ше єдино можеме бориц зоз поставяньом ловних клопкох, а то судзини зоз атрактантами котри ю прицагую, як цо то рижни соки – заключела Павлица.

Чувствительносц овоцох на вонкашнї температури, як и на хороти и чкодлївцох котри их нападаю, главни проблем овоцарского продуковательства. У найвекшей мири вплївую и на урожай, прецо барз важне провадзиц препоруки фаховцох.

ОД МРАЗУ ШЕ ЧЕЖКО ОХРАНЇЦ

У овоцнїку, котри уж скоро петнац роки допатра Владо Дадо Фекете з Коцура, найвецей заступени яблука, кайси, грушки и шлївки. Яка тераз ситуация з овоцами и яки пошлїдки охабела хвиля у предходним периодзе, гварел нам наш коцурски овоцар.

Дадо Фекете

– Можем повесц же мраз котри бул прешлого тижня найгорши пошлїдки охабел на кайсово древка. Першу габу мразу кайси прежили, алє тота нїзка температура прешлого тижня их цалком знїщела, шицко препадло и нє будзе нїч за оберанє того року. Тиж, тот мраз дорушел и шлївки, так же и половка шлївкох змарзла – бешедує Дадо о озбильней ситуациї з яку ше зочує, и предлужує – скорей кед було ранши мрази, тирвали по два годзини, и теди зоз палєньом и димом у овоцнїку могло спашиц древка. Тераз, того року, мраз тирвал од пол ноци до шейсц, пол седмей рано, и гоч я топел, нє вредзело, нє удало ми ше зачувац кайси. Так же тей сезони з кайсох нє будзе нїч, шлївки тиж очкодовани, як и вчасни файти грушкох.

По Фекетових словох, на яблукох у його овоцнїку ище нє зна точно яка чкода спричинєна, и чи будзе чкоди. Айдаред файта тераз у квитку, и по його думаню, ище нє мож точно видзиц пошлїдки нїзких температурох.

– Зоз дижджами ше мож вибориц, опирскаш и древка ше виборя, алє од мразох ше чежко охранїц. Прешлого року було чкоди од мразу на Айдареду, а тераз ище нє мож видзиц. Древка файтох Айдаред и Ґрени смит праве крашнє розквитнути, а  пошлїдки ше увидза за даскельо днї найвироятнєйше. Тоти познєйши файти грушкох добре витримали мраз бо уж бул формовани плод, так же то будзе добре. Гевтого року Делишес златни и червени барз добре зродзели, вельо зродзели и крашнє квитли, а вони маю тоту хибу же кед єдного року добре зродза, нарок слабше квитню. Так же, шицко у шицким, кед ше шицко поздава, нагадує ше дирґаци рок за овоци – щиро гвари наш собешеднїк.

ЗАЧУВАЦ ТОТО ЦО ОСТАЛО

Єст препарати з котрима мож змоцнїц древка, алє як гвари Дадо, кед мраз зроби свойо, чежко ту мож помогнуц.

– Пирскал сом у марцу з якимшик препаратом, биостимулатором за рошлїну за стресни ситуациї, алє нє помогло анї то. Наисце бул моцни мраз, длуго тирвал, а шицко вам може буц ясне кед повем же одкеди мам овоцнїк, нїґда ми ше ище нє случело же би шлївки змарзли – толкує, и додава – нєвигодна хвиля охабела пошлїдки на вецей часцох Войводини, алє завиши и на яким месце овоцнїк. Єден валалчань ма кайси на другим концу валала, у хотаре ґу Вербасу и у його овоцнїку анї єдно древко нє змарзло. Тот моцни мраз по його овоцнїк випатра нє дошол. Гоч мраз зна буц даґдзе и слабши, даґдзе моцнєйши, а досц лєм пол ступня, ступень най будзе розлика и то будзе цала чкода. Єдного року йому змарзло, а мойо древка тадзи нє змарзли, и просто нєт ту правила. Углавним, нє обчекує ше даяки добри род, вироятно будзе зменшани урожай.

Плани нашого собешеднїка за наиходзаци период, гвари, затримац и зачувац тото цо остало у овоцнїку, и наздавац ше же нарок будзе вельо лєпше.

– Укладаня на шицких уровньох векши, хемия барз подрагшела, як и нафта, дньовнїци за роботнїкох… Поведзме, тераз тотални гербицид кошта 1 050 динари, а пред роком му цена була коло 600 динари. Так же трошки вше векши, а ниа, случела ше и чкода велька. Нє мож знац же як будзе на концу, алє лєм най ше вецей нє трафи нїяка габа нєвигодней хвилї у тим року и будзе добре. У минусу нє будзем, а заробок уж яки будзе. Муши чловек буц позитивни, а тото цо вам я можем обецац то же нарок будзе лєпше, озда – нашмеяно закончел приповедку наш коцурски овоцар Дадо Фекете.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ