Продукує курчата вецей як штерацец роки

автор ол. русковски 3. марец 2021

Гоч продукцию курчатох углавним превжали векши фарми и вельки продукователє, на валалє ище мож найсц даєдного малого продукователя, хтори и нєшка хова курчата так,  як ше то робело дакеди.

Єдна з таких и наша собешеднїца Паулина Арваї зоз Коцура, котра ше зоз продукцию курчатох занїма вецей як штерацец роки. Як то звичай бул на валалє, у каждим обисцу дакеди було живини, статку, животинї котри людзе ховали за свойо потреби. Так було и у доме Арвайових. Алє, єдного року живину нападла хорота, та ґаздинї Паулини остали лєм пар курочки на дворе. Понеже у їх сушедстве бивала андя Гайдукова котра мала вайца и инкубатор, Паулина ю замодлєла за помоц, най єй да лєм пар вайца же би нє остала без курох… Алє, сушеда мала иншаку идею.

– Кед сом питала од сушеди вайца, вона гварела же ми да и инкубатор и вайца, та най себе сама лягнєм курчата. Вона була уж старша, було єй чежко, та роботу препущела мнє. Я ше наисце збунєла, понеже сом то нє знала робиц. Алє вона вец кажди дзень ходзела до нас, шицко ми розтолковала, унапрямела ме, поуказовала цо и як мам робиц, и перши раз ми ше од 100 вайцох вилягли 70 курчата – з ошмихом почина приповедку наша собешеднїца.

Уж шлїдуюцого року Паулинов шовґор з Нового Саду єй направел ище єден инкубатор, котри бул векши и мал простор за 180 вайца. Понеже ше Паулини барз попачела тота робота, шовґор єй направел и кус менши инкубатор, зоз плеху, за 110 вайца. Роками ше у Арвайових курчата лягли у шицких трох инкубаторох, алє остатнї роки Паулина хаснує лєм тот найвекши, за 180 вайца.

ВИБЕРА КРАСНИ И ОКРУГЛИ ВАЙЦА

– Вайца ше почина зберац кед уж нє так жимно. Дакеди и марец зна буц жимни, теди мушим и три раз обисц гнїзда и позберац вайца же би нє замарзли. Складам их на картон, єдни на други, чувам на хижней температури, покля нє придзе час за инкубатор. Вайца углавним з нашого двора, алє дакеди берем и од женох з валалу котри тиж маю вайца, кед нє можем назберац, лєбо прето же би ше кус обновели, бо гваря же кед длуго маш лєм зоз своїх вайцох, исту крев, вец курчата буду дробнєйши – толкує Паулина.

До инкубатора нє кладзе длуговасти вайца, а анї тоти ґербави, бо як гвари Паулина, чула од женох же вец знаю буц курчата калїки, та ше роками того притримує и проблеми нє ма.

– Препатрац вайца на лампу на самим початку нє вредзи. О тидзень уж мож видзиц око и жилки, цо значи же ше вайцо завязало. Алє, кед прейду два тижнї, теди сом найсиґурнєйша и теди вайца обовязно препатрам. Кед шицко чарне, лєм горе калапчок, то значи же ту курче, а тото горе то воздух – бешедує нам далєй.

ОДВИЧАТЕЛЬНА РОБОТА

Продукция курчатох наисце одвичательна робота, котра вимага вельо часу, труду, одреканя, упартосци, алє ту и задовольство.

– Кед положим вайца до инкубатора, три днї ше нє руша нїч. После трох дньох вайца починам преврацац  и меняц воду, понеже ше до инкубатора обовязно муши положиц лїтну воду долу до тепши, котру ше меня кажди дзень. Зоз клайбасом зазначим смужку на кажде вайцо, же бим знала котре преврацене, а котре нє. Рано их обрацам на єден бок, вечар на други, а 11–12-oго дня их починам и пирскац два раз на дзень, а вец и частейше, шицко по потреби. Тиж ше водзи рахунку и о температури. Шицко мам то позаписоване на єдним паперику, та дакеди шеднєм и поопатрам най видзим чи я то добре робим – з ошмихом бешедує Паулина.

През роки було вшелїяки ситуациї, та  ше наша собешеднїца здогадує и чежкого `99. року, кед були части рестрикциї, а вайца у инкубаторох требало зогривац. Теди, як приповеда Паулина, зогривали воду на бутану, лєбо на огню, и зоз фляшами отримовали температуру на 38–39 ступнї, як требало.

– Курчата ше лягню на 21 дзень. Кед ше вилягню, кладзем их до шкатулох у котрих долу стиропор и рендочки, же би ше уцеплєли. Док нє прейду 24 годзини и док курчатка нє одшпя, анї их нє чуц. А кед ше зобудза и почню джубкац до шкатули, знам же питаю єсц и вец их змесцим до окремней просториї, зогреєм им клїтку, положом лампу (квочку) од 250W котра их нєпреривно греє, и там им добре – гвари Паулина, и наглашує же ше барз муши водзиц рахунку коло нїх и мерковац же би нє замарзли.

Вше ше може случиц же даєдно курче „одпаднє”, бешедує Арвайова, алє векши проблеми и утрати нє мала. Кед курчата малки, до води им обовязно дава пращок Живимицин, а познєйше, кед уж з клїтки пойду до курнїка, кед ше зяви даяки проблем, у Польопривредней апатики вше достанє совит и купи потребни лїки.

– Концентрат за курчата пририхтуєм сама, роками уж по истим рецепту. Змиша ше 3 килограми примишки за курчата, сойов макух 12 килограми, отруби 8 килограми, слунечнїков макух 7 килограми и 65 килограми чистого даралову. Зоз тим кармим курчата покля уж нє буду таки фини, з пиречками. З тим „рецептом” сом задовольна и нє плануєм го меняц – гвари Паулина.

КУРЧАТА ШЕ ВШЕ ГЛЄДА

Першу туру курчатох котри ше вилягню охабя себе, лєм нїґда нє мож знац же кельо будзе курочки, а кельо когуцики. Так ше случело же прешлого року од 80 курчатох кельо остали у Паулиновим дворе, лєм 30 були кури, гевто шицко були когути, та ше их мушела ментовац – пооберала их и попредала по 500 динари, кед мали коло 2 килограми.

– Рок пред тим сом мала коло 40 кури, и нє бул проблем анї назберац вайца до инкубатора. Случовало ше же ше по дворе шпацирали и по 120 кури и когути. Тераз ми остали 25 курочки, алє лєм тоти гевторочни, стари сом попредала. Цена курчатох 50 динари, а цена обраней кури коло 400 динари по фалату. През цали рок предавам и вайца по 10 динари, и тоту цену вше тримам, нє меням – бешедує Паулина.

По словох нашей собешеднїци, курчата ше лягню од марца по юлий мешац, а вец павза по конєц фебруара, по марец. Прешли рок бул окреме добри, гвари Паулина, бо ше до половки юния вилягли аж на 4 заводи, и то углавним так же зоз 180 вайцох вишли коло 160 курчата. Попредац курчата єй нїґда нє проблем, гоч и нє ходзи на пияц, бо ше роками зоз тим занїма, людзе то знаю и поряднє од нєй купую – як тоти зоз сушедства, так и велї людзе з валалу.

– Гоч и то велька борба, заш лєм, лєгчейше як робота з кравами и млєком. Коло 40 роки зме тримали и крави, млєко зме нє ношели до млєчари, алє сом правела сира, масла, шметанки и то предавала. Пред штирома роками зме предали остатню краву, чежко ми було шицко посцигнуц и тераз ми остали лєм курочки. Звикла сом ше на нїх, и барз би ми нєзвичайно було без курчаткох. Так же, покля у мнє єст моци, потамаль курчатка буду пищац зоз нашого курнїка – з ошмихом заключела приповедку Паулина Арваї зоз Коцура.

(Опатрене 159 раз, нєшка 1)