Рециклажа приклад социялного поднїмательства

автор С. БАРАНЬ/Дю. ВИНАЇ 17. октобер 2015

Гоч ше инклузия Ромох источашнє запровадзує у даскелїх обласцох, нєзанятосц и далєй найвекши проблем, а конкретни приклади отвераня привредних обєктох у котрих би вони були заняти – наисце ридки. Медзи нїма нєдавно отворени Ромски привредни центер Войводини у Жаблю котрому дїялносц зберанє секундарних сировинох, а требал би обезпечиц роботу трицецерим роботнїком.

Предсидатель Покраїнскей влади Боян Пайтич концом септембра у Жаблю отворел Ромски привредни центер Войводини котрому дїялносц зазберованє секундарних сировинох и рециклованє пластики. Заплановане же би ше контейнери додзелєло явним институцийом и установом у местох општини и до проєкта уключена Канцелариї за инклузию Ромох.

РОБОТИ БУДЗЕ ЗА 30 ОСОБИ

По проєкту, одпад з нїх ше будзе роздзельовац по катеґорийох и рецикловац, за цо буду анґажовани ромски фамелиї зоз жабельскей општини. Затераз у Центре буду робиц пейцме роботнїки, а планує ше же би до конца рока у нїм робели 30 особи. Пайтич на отвераню гварел же таки проєкт добри приклад социялного поднїмательства хтори допринєше економскому змоцньованю Ромох. Центер оможлїви систематизованє тей дїялносци, а Роми котри ше з тим занїмаю годни заробиц и витримовац свойо фамелиї.

– У Сербиї постої вельке число нєформалних зазберовачох секундарних сировинох, а вони углавним ромскей националносци – гварел Боян Пайтич на отвераню Центра. – Вони доприноша защити животного штредку, и уводза евроопски системи вредносци до рециклованя одпаду. Наш задаток жеби зме през тот центер анимирали тих зберачох сировинох, же бизме их умрежели, ушорели їх роботу. На тот способ тоти рециклажни центри обезпечи роботу и так ше обезпеча средства за дальше образованє и пренаходзенє роботи за Ромох.

Проєкт коштал 103 тисячи долари, а реализовали гоо Општина Жабель, Ромски привредни центер Войводини, Институт за отворене дружтво Мадярскей и Концелария Влади Войводини за инклузию Ромох.

Прешлого тижня три нови контейнери поставени и у центру Дюрдьова.

Два за ПЕТ амбалажу и єден за папер, а о нїх ше стара Месна заєднїца. Пред тим исти таки сцигли и до дюрдьовскей Основней школи и до Дзецинскей заградки.

–  Контейнери треба же би були на хасен шицким гражданом валала, та шицки котри маю дзеку, треба же би до нїх одкладали одвитуюци секундарни сировини, и зоз тим би Центер за рециклажу економичнєйше функционовал – гварела Леона Виславски, предсидателька МЗ Дюрдьова.

41 контейнери у центру

УЛОГА МОБИЛНИХ ТИМОХ

Мобилни тими составени зоз представнїкох центрох за социялну роботу, Националней служби за обезпечованє роботи, педаґоґох, здравствених роботнїкох, координаторох за ромску популацию… Затераз постоя у двацец городох, а циль же би були у шицких векших населєньох, алє запровадзую инклузивни проєкти. Гоч ше проєкт за инклузию Ромох закончує 2015. року, мобилни тими маю вельку потримовку у Европскей униї и уж сиґурне же ше предлужа за дзешец наступни роки.

Мобилни тими ше указали як успишни модел медзиресорсного сотруднїцтва на локалним уровню, вони капча медзи Ромами котри ше нє барз вяжу зоз ширшу дружтвену заєднїцу и школами, здравственима установами, меснима заєднїцами…

Национални Совитнїк задлужени за мобилни тими мисиї ОЕБС Петар Антич гварел же вони и надалєй буду робиц, понеже постої велька заинтересованосц же би ше Роми ровноправо уключели до нашей заєднїци.

– Ми их оспособели за роботу, орґанизовали зме тренинґи, ище скорей достали превозки, а достаню и лаптопи и компютери. През тоти обуки зме и помогли им же би ше им правело системи планованя. Мобилни тими правя шейсц мешачни оперативни плани, а обезпечели зме им и софтвер за мешачне планованє. Поставиме и интернет сайт на котрим ше годни упознац зоз резултатами роботи мобилних тимох – гварел Петар Антич.

Гоч ше инклузия Ромох запровадзує у обласци образованя, обезпечованя роботи, здравства, биваня, нєзанятосц и доставанє стаємней роботи остава перши и найзначнєйши циль.

ШИРЕНЄ ПРИВРЕДНИХ РОМСКИХ ЦЕНТРОХ

У рамикох проєкта Инклузиї Ромох планує ше же би ше у Войводини отворело ище штири таки привредни центри у котрих ше будзе зберац и одкупйовац секундарни сировини. Насампредз, у сотруднїцтве зоз локалнима самоуправами, фирмами и нєформалнима зазберовачами секундарних сировинох.

(Опатрене 109 раз, нєшка 1)