Склеки за Ґинисову кнїжку рекордох

автор ол. русковски 1. септембер 2020

Младому спортистови з Вербасу Миодраґови Пековичови ше поспишело звладац нєзвичайни спортски рекорд, з котрим постава кандидат за упис до Ґинисовей кнїжки рекордох.

Тот студент на Факултету спорта и физичного воспитаня указал же ма вельку физичну моц и витримовносц и дал добри одвит на виволанє у числу зробених склекох. Зоз тим Пекович нє зазначел лєм свой особни успих з котрим ше може цешиц, алє то успих и Спортского здруженя „Йоаким Киме Виславски”, популарного вербаского Пекаму, на чиїх теренох ше тот млади спортиста рихтал и тренирал.

Слово о окремней файти спортского виволаня котре вимага же би ше, провадзаци ритем котри диктує темпо писнї „Bring Sally Up”, за 3 минути и 30 секунди зробело 30 склеки витримовки. Миодраґови ше тото поспишело повториц  аж пейц раз, цо нїхто пред нїм скорей нє посцигнул.

И ФИЗИЧНА ВИТРИМОВНОСЦ И МЕНТАЛНА МОЦ

– Саме тото виволанє ми ше попачело прето же вимага високи уровень витримовносци и менталней моци. Здогадуєм ше кед ми професор гварел же шицко у глави и же ми ше сиґурно поспиши то зробиц, кед достаточно прешвечим свой розум. Мушим припознац же ми то у тей хвильки нє було найяснєйше – бешедує Пекович.

Тренинґи мускуловей витримовносци, беганє, прескакованє штранджґу, кардио вежби, под час позарядового стану и полицийней годзини кед тренирали у складзе з можлївосцами такого стану, заменєли з вежбами моци, и теди Миодраґ успишно одробел єдну цалу писню.

– Дознали зме же шветови рекорд кус вецей як 16 минути и одлучели зме дефинитивно нападнуц го. Предлужели зме з тренинґами, и после пар днї павзи и одпочивку пред тим як и сам пробовал, удало ми ше зробиц 150 склеки през 5 писнї одразу, односно 17 минути сом робел склеки зоз найправилнєйшу форму виводзеня самей вежби. Даскельо минути после того виволаня сом нє бул свидоми цо сом посцигнул, прето же цело було приведзене до крайнїх гранїцох витримовносци – толкує Пекович.

УСПИХ БУДЗЕ ПРЕДСТАВЕНИ И У БЕОҐРАДЗЕ

Як гварел Миодраґов ментор и тренер, професор физичного воспитаня Велько Вукичевич, поступок яки тот млади спортиста зробел вимага вельку физичну, алє и менталну моц.

– Крашнє було патриц як дахто напредує з дня на дзень. Барз ми мило же Миодраґ посцигнул свой циль кед слово о тим виволаню, прето же ше робота и труд вше виплаца. Часто любим повесц же сам тренинґ анї нє даяка велька наука, алє наука нам помага же бизме тренирали моцнєйше, баржей  и лєпше. За мнє, як професора, виволанє будзе у даєдним з будуцих моїх школярох препознац потенциял котри годно вихасновац. А шицким, як младим так и старшим, бим поручел же би ше цо активнєйше уключели до гоч якей форми рекреациї, и най нє забуду, же физична активносц може заменїц кажди лїк, а анї єден лїк нє може заменїц физичну активносц – визначел докторанд на Факултету спорту и физичного воспитаня Вукичевич. 

Тому посцигнутому успиху допринєсла и добра атмосфера котра влада на теренох вербаского Пекаму, дзе нєдавно, зоз закладаньом младих, поставена нова терховня на отвореним. Шицким им спорт, очиглядно, послужел як лїк процив пандемиї корона вирусу, алє и як драга ґу звладованю и дзвиганю гранїцох особних можлївосцох. Сцигла и поволанка же би свой успих представели у Беоґраду, а планую го приявиц и до Ґинисовей комисиї и зазначиц до кнїжки рекордох.

– Мнє мило же ми ше поспишело зробиц дацо таке екстремне и же сом з тим виволаньом указал же ше робота и самодовириє вше виплаца. Бул бим нєправдиво скромни кед бим повед же бим нє любел кед би ше мой рекорд нашол у Ґинисовей кнїжки рекордох – гварел на концу млади вербаски спортиста, и рекордер, Миодраґ Пекович.

(Опатрене 148 раз, нєшка 1)