Спортски клуб як други дом

автор л. кухар 12. януар 2021

Кед ше злуча младосц, талант и екипа дзивкох котра ше на терену зоз єдним попатрунком розумела, доставаме екипу  у першей Войводянскей лиґи и котру добри глас надалєко провадзел. Свойо памятки на рукометни клуб „Бачка”, виприповедала нам Мелана Саламунова зоз Дюрдьова. 

Спортска история Дюрдьова ма вельо того нєвиприповеданого и нєодкритого. Велї памятки на успишни клуби ше ошвижую праве през розгварки зоз людзми котри роками жили за спорт и котри свою младосц препровадзели на спортских теренох. Єдна з нїх и наша собешеднїца котра свойо днї младосци и полни дзевец роки препровадзела у Рукометним клубу „Бачка” и то як бавяч на позициї пивотмена.  За рукомет ю вяжу лєм красни памнятки.

– Рукомет сом почала бавиц цалком случайно, кед ме пайташки єдного дня поволали най придзем опатриц як випатра тренирац рукомет. Зацикавела ме тота поволанка, пошла сом на єден їх тренинґ, а од 1980. року постала сом активни член Рукометного клубу „Бачка”. З початку ми було чежко тренирац, потеди мнє цалком нєпознати спорт, алє кед сом вошла до кондициї, шицко було вельо лєгчейше. Условия за трениранє нє були як нєшка. Теди ше нє тренирало у спортских галох як цо млади нєшка маю нагоду, наша опрема була вельо скромнєйша, алє нам то теди нє завадзло. Тренирали зме на отвореним, на полиґону у центру валала, а паметам же ше кажди тренинґ мушел закончиц до ноци, бо на терену нє було ошвиценя – рефлектори. Теди клуб нє мал свойо просториї за преблєканє, алє ше то робело у просторийох тедишнєй Рускей школи котра нєдалєко од полиґона. То нє потривало длуго. Пошвидко ше нашо родичи орґанизовали, назберали пенєж, потребни материял и почали муровац зоблєкальнї на полиґону котри ище и  нєшка там стоя. Паметам же зме шицки вєдно участвовали у тей роботней акциї. Ишли зме зазберовац цегли на стари Пушкаров салаш, приношели их на терен и муровали просториї. Покойни Йошка Балїнтов нам направел рефлектори и огради и наисце зме терен крашнє ушорели. То була окремна радосц за шицких нас. Мала сом чувство же муруєм други дом, бо сом го наисце так и доживйовала. Добре ше здогадуєм же нам велї людзе зоз валалу приходзели добродзечнє помогнуц,  бо теди наисце людзе барз ценєли тот клуб и його роботу – приповеда Мелана.

То нє було лєм место дзе ше тренирало рукомет, фодбал, кошарка, алє и место на котрим ше млади сходзели и дружели, а нєшка то цалком иншак.

– Здогадуєм ше дня кед зме достали опрему за Рукометни клуб. То було наисце цошка за нас окремне. Чувствовала сом же сом теди постала часц барз важного клубу и цешела сом ше зоз тим – приповеда Мелана.

РОЗУМЕЛИ ЗМЕ ШЕ ЗОЗ ПОГЛЯДОМ

Як и у каждим тимским спорту, так и у рукомету, барз важна добра комуникация и порозуменє медзи бавячами. Дзивоцка рукометна екипа чий член була и Мелана, мала шицки тоти квалитети и праве прето ше високо пласовали и були на добрим гласу.

– Мала сом щесце же сом тренирала у екипи котра ше барз добре розумела, так повесц, з поглядом єдней на другу. Вельо зме часу препровадзовали вєдно, бешедуюци о стратеґийох о тим же цо би могло лєпше, а цо нам добре идзе. То була екипа наисце талантованих дзивкох котри любели спорт и котри кажду шлєбодну хвильку препровадзовали на терену. Медзи нїма були: Радослава Римскова, Анкица Остоїнова, Наталия Римскова, Марика Холошняйова, Светлана Костичова, Зденка Буилова, Єлена Малешова, Драґана Радичова, Єлена Мушицкова, Єя Тимкова – здогадує ше Мелана.

Кажда успишна и квалитетна екипа споза себе ма доброго тренера котри водзи рахунку о каждим деталю, а у тим случаю то бул тренер зоз Чуроґу, Милош Аврамов. По Меланових словох, вон бул строги тренер котри вимагал дисциплину, роботу, а праве таки способ роботи ю и єй тим приведло по сам верх.

Же екипа росла з рока на рок и же ше єй квалитет злєпшовал, мож видзиц по одличних резултатох котри зазначовали на рижних турнирох як у нашей жеми, так и споза єй гранїцох. Зоз клубом ше вельо путовало, а вшадзи ше зохабяло добри упечаток. Каждого року екипа ишла єден крочай напредок.

– Помоц нам сциговала зоз каждого боку, та нам так єдного року єден од спонзорох обезпечел одход на пририхтованя аж до Словениї, то було 1986. року, а того истого року зме вошли до Войводянскей квалитетней лиґи, то друга лиґа од верху, цо бул барз добри пласман. Тиж так, спонзоре за змаганя обезпечовали автобуси за навиячох котри нас ишли потримовац и навияц за нас – гвари Мелана. 

СПОРТСКИ БАВИСКА „РУСКЕ СЛОВО”

Раз рочнє були орґанизовани Спортски бависка „Руске слово” на котрих участвовали велї спортски клуби, а медзи нїма и Рукометни клуб „Бачка” зоз Дюрдьова. Мелана нам виприповедала як випатрало пририхтованє за єден таки значни турнир и як ше пласовали.

– Здогадуєм ше же то були окремни пририхтованя за тото змаганє. То було цошка вельке за нас, бо зме знали же на змаганю участвую моцни клуби зоз велї местох зоз Войводини. Вельо зме ше пририхтовали, тренирало ше кажди дзень, а вигварки нє було. На тих турнирох углавном участвовали екипа РК „ЖСК” зоз Жаблю, екипи зоз Коцура, Руского Керестура, а було екипи и зоз Сриму. На тих турнирох ше вше виберало найлєпшого бавяча, ґолмана и то було интересантне – приповеда Мелана.

Дзивоцка рукометна екипа зазначовала велї успихи, а єден медзи нїма бул праве на Спортских бавискох „Руске слово” 1985. року кед завжали перше место.

Нажаль, рукомет и екипа у хторей бавела Мелана жиє лєм ище у здогадованю членох екипи, як и шицких хтори ходзели на полиґон потримац успишни рукометашки зоз Дюрдьова. Женски рукометни клуб уж длуго нє постої, гоч условия за бавенє и терниранє вельо лєпши як дакеди – и то нє лєм рукомету. У Дюрдьове обстал лєм Фодбалски клуб „Бачка” хтори тей сезони успишни високопласовани член Подручней лиґи Нови Сад. Чи ше ознова назбера ґенерация дзивчатох хтори би предлужели там дзе давних осемдзешатих рокох прешлого столїтия станула екипа Женского рукометного клуба „Бачка”, остава буц сцерпезлїви и наздавац ше. 

ЗДОГАДОВАНЯ НА ДАВНИ ЧАСИ

 Же екипа була наисце добра, зложна и квалитетна указує нам и тото же ше вони ище и нєшка зиду поприповедац и здогаднуц ше дньох препровадзених на терену и у спортскей опреми.

– Крашнє то здогаднуц ше часох кед зме були як єдно и кед зме були мотивовани робиц дацо у чим зме шицки вєдно уживали – приповеда Мелана.

(Опатрене 361 раз, нєшка 1)