Спорт за вибудов мускулох и духа

автор апал
1.4k Опатрене

Вельо раз зме ше прешвечели же спорт нє позна гранїци и же спортски успихи подєднак може витвориц кажди упарти и вредни спортиста. Уж длугши час зме шведкове же ше спортски дисциплини вецей нє дзелї на хлопски и женски. Маме гокеяшски, ватерполо, фодбалски… тими хтори творя припаднїци красшого полу. Тиж так, жени посцигую добри резултати и у спортох за хтори треба мац вельо моци, як цо дзвиганє терхи и боди билдинґ.

Нєдавно нас шицких приємно нєсподзивала вистка же боди билдерка зоз Рускоґо Керестура Илона Зарубица Гека освоєла друге место на Шветовим першенстве у фитнесу у Орланду (ЗАД). Тото еминентне змаганє на Флориди орґанизовала Шветова фитнес федерация, а наша Гека освоєла друге место у катеґориї Мастерс – ветеранох.

– Змаганє  у Орланду, на Флориди у Зєдинєних Америцких Державох, зоз хторого сом ше тих дньох врацела було безпрекорне. Орґанизатор Шветового першенства у фитнесу ме поволал же бим участвовала и я на нїм. Отримане є у найлуксузнєйшим готелу на Флориди, Ґранд Интернационал. Було вельо змагательки зоз цалого швета – Америки, Австралиї, Италиї, Южней Африки, Русиї… Ище вше сумируєм упечатки. Думам же го будзем длуго паметац, насампредз же сом здобула вельо нових приятельох – гварела Илона Зарубица Гека.

ПЕРШЕ ПРИПОЗНАНЄ

Як то шицко випатрала, можеме лєм нагадовац, бо Амере схопни у правеню ґламура и спектакла. Сам податок же змаганє отримане у еминентним готелу у Флориди, достаточни сам за себе.

– Перше припознанє сом освоєлла 1986. року у Заєчару дзе сом була перша на державним першенстве. Потим, истого року сом освоєла и перше место у Клаґенфурту, як представнїк зоз тедишнєй Югославиї. Пейц раз сом була перша на шветових першенствох, у Москви сом освоєла перше место на Европским и шветовим першенстве. У Солуну сом була мис универзум, у Кошицох перша на швеце, у Бадену сом була друга на швеце, у Єкатеринбурґу, у Маямию сом була друга,… Алє тот у Орланду ми останє вше у паметаню – гварела Гека.

33 Heka 26 (2)Вше ю прицаговал, як надпомла, добри випатрунок чловекового цела. Кед почала тренирац мала петнац роки. Теди у Руским Керестуре нїґдзе нє було терховнї, а барз чежко було найсц  даяку литературу о боди билдинґу. З початку по свой двацети рок тренирала аеробик, йоґу, бициґлизем и вельо джоґирала (бежала).

– После пейцох рокох, значи кед сом мала двацец роки, сама сом почала правиц кулї, а тренирала сом у нашей старей шопи. Теди так починали свою кариєру велї хтори познєйше постали шампиони. Прави терховнї теди було лєм у векших городох як цо Беоґрад. Алє 1985. року Любомир Орос, за беґельом направел и отворел малу терховню до хторей сом ше такой уписала. Ту сом тренирала два мешаци, а уж о два мешаци ме волали зоз Новей Ґорици же бим позирала и наступала на змаганьох, дзе сом вец далєй предлужела тренирац – ґварела Гека.

Змаганя боди билдерох специфични. Змагателє класификовани по катеґорийох и на початку ше представяю шицки през позиранє. Перша поза то дупла бицепс поза, потим трицепс, хрибет з предку, ноги з предку, хрибет од задку, перша и бицепс з боку и мускули бруха. Друга точка, шлєбодне позиранє змагательох. У тей точки кажди змагатель през власни вибор пози пробує цо лєпше указац свойо мускули. У трецей точки ше видвоює лєпших и потим шлїдзи вибор трох найлєпших змагательох.

БУДОВАНЄ ЦЕЛА И ДУХОВНЕЙ РОВНОВАГИ

Боди билдинґ слово зоз анґлийского язика и значи будованє цела. Як нагалашує Гека, то єдини спорт хтори розвива цале цело, алє и духовну ровновагу.

– То нє лєм дзвиганє терхи як цо велї думаю. За вибудов мускулох нє досц лєм поряднє тренирац, то подрозумює вельо одреканя, так повесц, же ше муши тренирац и у кухнї, а вимага, насампредз, правилне костиранє. Почац тренирац мож уж на дзешец роки и мож тренирац док то цело дошлєбодзує, лєм же ше тренинґи муша присподобиц ґу роком. За трицец роки, кельо тренирам боди билдинґ, нїґда ме нє болєли крижи, похребцина, лєбо ставец.– надпомла Гека.

Велї з нас маю поґришне думанє же хаснованє суплементох нє здраве и же ше кед ше престанє тренирац шицко нєсатанє и претвори ше до садла. Гека наглашує же хто жада затримац фину фиґуру и у познєйших рокох, кед ше престанє активно тренирац боди билдинґ, муши голєм три раз тижньово тренирац и же би нє єдол нїч после 18 годзин.

ДРАГИ СПОРТ

Тот спорт барз драги. Насампредз же ше вельо уваги дава, окрем тренинґом, поживи. Муши буц здрава, богата зоз витаминами и здравима олиґо елементами. Цена нєобходних и важних додаткох тиж висока.

– Окрем того, финансийна потримовка, слаба, а вельо раз и нїяка. На числених змаганьох на хторих сом була, здобула сом упечаток же у других державох, блїзко коло нас, боди билдинґ ма цалком иншаки, односно лєпши третман. Так повесц, почитує  ше го як фодбал. Сама себе сом тренер, сама себе рихтам поживу, а на змаганя одходзим так же половку сама финансуєм, половку доставам од спонзорох. Драгу до Орланду ми половку обезпечела Скупштина Општини Кула – гварела Гека.

Но, гоч започала шесте дзешецлїтиє живота (народзена є 1963. року у Руским Керестуре), спортски оптимизем ю нє напущує. Як надпомина, на змаганя боди билдере можу пойсц покля им випатрунок и швижосц цела то дошлєбодзую. Тренирац мож цали живот, алє тренинґи муша буц присподобени роком и можлївосцом.

– Интензивно сом ше почала змагац 2006. року. Того року наполнєли ше дзешец роки. Особнє можем повесц же сом заокружела єден красни и успишни циклус. У историї того спорту, таки успих нїхто нє витворел. Познаю ме шицки, дзе ґод пойдзем на змаганє. То ми вельо значи и дава ми моци же бим була и далєй успишна. Я реално спатрам живот и можем повесц же цали живот будзем тренирац, а з тим роком дефинитивно закончуєм тот циклус змаганя. Дзекуюци боди билдинґу, обишла сом и видзела цали швет, а и швет видзел мнє. Здобула сом вельо нових приятельох, духовно сом богатша, а шицко ми то оможлївел боди билдинґ. Дзекуєм му на тим – закончела свою приповедку о боди билдинґу Гека.

ТРЕНИРАНЄ И ОДРЕКАНЄ

– То нє лєм дзвиганє терхи як цо велї думаю. За вибудов мускулох нє досц лєм поряднє тренирац, то подрозумює вельо одреканя, так повесц, же ше муши тренирац и у кухнї, а вимага, насампредз, правилне костиранє. Почац тренирац мож уж на дзешец роки и мож тренирац док то цело дошлєбодзує, лєм же ше тренинґи муша присподобиц ґу роком. За трицец роки, кельо тренирам боди билдинґ, нїґда ме нє болєли крижи, похребцина, лєбо ставец.– надпомла Гека.

КОСТИРАНЄ БАРЗ ВАЖНЕ

У тим спорту важне и костиранє хторе засноване на здравей поживи. Ту ше ураховюю и додатки єдлу як цо протеини, креатин, ґлутамин, арґинин, леуцин…то шицко суплементи єдзеню хтори нє чкодза здравю, а шицки су нєобходни же би ше будовало мускули. Боди билдером то барз значи, бо кед би мушели на природни способ унєсц нєобходни протеини, требали би попиц 30 литри млєка дньово, лєбо поєсц 1,5 кили меса.

2-Heka

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ