Уметносц и креация

автор Лидия Костелник
317 Опатрене

Ясна Русковски зоз Коцура закончела ґимназию ,,Жарко Зренянин” у Вербаше, а потим ше уписала на Факултет технїчних наукох у Новим Садзе на напрям ґрафичне инжинєрство и дизайн, дзе ше у медзичаше заинтересовала за шице.

Вона ше одмалючка любела бавиц з иглу и цвернами, а тета ю учела вишивац, цо ше єй окреме попачело. Прицаговали ю цифровани фарби и цверни з хторима койцо мож направиц. Як гвари, зоз старих шматох хтори вецей нє ношела, почала правиц облєчиво за бабки, дзе и почала тота любов ґу тей роботи. Як час ишол, нє могла ше цалком пошвециц тому ремеслу, бо ту була и школа и обовязки, и шицко цо єй брало часу же би научела шиц. Думала же ше вецей тому пошвеци през розпусти, алє и то нє було достаточно. Як одслухала шицки штири роки на факултету, одлучела же то права хвилька же би ше подполно препущела шицу и дала себе нагоду шеднуц и научиц шицко цо потребне. Уписала ше на курс шица и то бул вельки початок терашнього бизнису.

АЛТ ШОУ: После кельо часу и роботи ши одлучела отвориц свой салон?

Ясна Русковски: Сиґурно шейсц–седем роки. У медзичаше сом робела, алє нє полни роботни час. Робела сом на двох местох, т. є. у двох салонох, шила сом и дома, а тримала сом и курс истого. Зберала сом искуства и одлучела отвориц свой салон. Mала сом велї идеї цо отвориц, алє тота була найвиводлївша. Сама робим у салону, алє з часу на час мам помоц єдней дзивки хтора ми помага, а источашнє ше и учи робиц.

АЛТ ШОУ: Цо шиєш?

Я. Р: Шиєм шицко, найвецей сукнї. Було и рукавици, дзецински бависка, посцелїни, фиронґи, капути, рекли. Окреме любим рекли шиц, вимагаю вецей роботи, алє после нїх сом найзадовольнєйша. Мам свойо креациї, даяки тренерки и сукнї. Инспирация ше яви у мнє и укаже яки упечаток треба най дава тота шмата. Алє, за даяки одредзени деталї, хаснуєм и интернет, и модни часописи, а Пинтерест апликация хтора барз добра за креативни идеї ми вше при руки. Кед мам даяку идею, намагам ше то и нарисовац и видзиц як би то випатрало одприлики, вец видзим чи ми ше пачи, и чи бим можебуц дацо пременєла.

АЛТ ШОУ: Цо ше подрозумює за єдну шивачку, а цо за муштерию?

Я. Р: Насампредз, шивачка нє шме осудзовац свойо муштериї, муши буц фахова же би их могла посовитовац коло того цо жада. Кажде ма свой стил и смак хтори треба же би зачувал за себе. Муши буц педантна и муши добре послухац шицки жаданя своєй муштериї. Може суґеровац и совитовац кед дума же то нє найлєпши вибор и же мож лєпше, алє без забераня подполней улоги свойого жаданя. З другого боку, муштерия треба же би верела своєй вибраней шивачки. Лєпше кед би пришла зоз свою идею и зоз своїм жаданьом, зоз отвореним становиском цо люби и цо нє люби, алє знова треба и послухац даяки совит особи хтора фахова за свою роботу. Обидва боки муша буц порихтани на сотруднїцтво.

АЛТ ШОУ: Цо ци було найлєгчейше зошиц, а цо найчежше?

Я. Р: Мала сом даяки сукнї з корсетами, чипками, цо ми вимагало вельо часу, тиж и даяки винчанїци, можем повесц же ми то було компликованше. Наздавам ше же ми винчанїци єдного дня буду главни креациї у салону. А лєгчейше даяки єдноставни сукнї. Нєдавно сом єдней дзивки за свадзбу шила сукню. Пришла зоз даскельома фотоґрафиями на хторих ше єй пача сукнї, алє анї єдна нє така яку би вона сцела. Жадала сукню на єдно плєцо, зоз цибзаром, зоз рукавицами, а же би то нє було асиметричне. Виражела жаданє же би любела ношиц бисерни ланцущок на тоту креацию, цо мнє дало идею предложиц єй же би сукня почала праве з бисерами и же би ишла коло шиї, цо би було у цалосци, а тиж би ше вец симетрийно спущовала по целу. Вона после була презадовольна, цо ми окреме мило же ше єй попачела моя идея.

АЛТ ШОУ: Яки ши искуствия мала през роботу з муштериями?

Я. Р: Було вшелїяки. Я ше вше намагам розумиц муштериї и кед вимагаю и тото цо нєможлїве и кед су нагнївани, нєрозположени сотрудзовац итд. Вше глєдам розуменє же им можебуц нє дзень, тидзень, або рок, же вони у ствари добри людзе лєм маю таку хвильку. Було ситуациї же муштерия анї нє пришла по свойо шмати, пре одредзену причину. Шицко то робота и шицко ше случує.

АЛТ ШОУ: Цо материяли вимагаю на шицу?

Я. Р: Волїм робиц з материялами хтори маю дакус еластину, алє тримаю свою форму, як цо, наприклад, даяки рекли зоз штофу. З другого боку, сатин, гадваб, муслин и тоти материяли хтори лєца на даяки способ, хтори мегки и шлїзкаци, з нїма дакус чежше робиц, алє, нормално, кед ше видзи резултат – нїч нє чежко. Блиш ше нє пейґла, та ше го иншак третирує, баршонь (сомот) тиж дакус компликовани за роботу, як и тоти сто одсто природни материяли, як цо волна, хтора ше тиж иншак третирує. Алє кажди материял ма свойо хиби и предносци.

АЛТ ШОУ: Чи ше шивачка муши розумиц и до отримованя машини з хтору роби?

Я. Р: Як сом почала шиц, пошвидко сом себе купела машину за домашнє хаснованє зоз дакус моцнєйшим мотором. Купела сом ю половну и була од праху, та сом ю одлучела розмонтирац и очисциц. Патрела сом на интернету як треба отвориц, намасциц, як ше отримує и шицко, очухала сом и злучела. Нє розумим ше до мотора и струї, алє кажде би требал знац отримовац свою машину. Тиж тримам и курс шица, дзе ше початнїком часто закруци цверна, та вец им я шицко намесцам, а вони ше чудую же и то знам. Муши ше знац, нє може ше волац кажди други дзень майстра за даяки мали ствари. Любим же у тей своєй роботи можем поробиц и тоти основни ствари цо ше дотика машинства. И далєй робим на тей машини, алє по отвераню салона сом купела и индустрийну машину, професийну за даяки озбильнєйши роботи.

АЛТ ШОУ: Дзе мож видзиц твойо креациї?

Я. Р: Мам Инстаґрам бок, дзе кладзем свойо роботи, нє шицки, алє ше намагам вше вецей то хасновац, бо нєшка идзе шицко прейґ интернета. Тиж барз важне знац же Инстаґрам нє реална слика дачого. Мой труд треба же би бул векши коло анґажмана з рекламу. Мойо порученє младим же би ше трудзели коло своїх жаданьох, виглєдовали свойо схопносци и же би нє одуставали од своїх цильох. Нє ганьбиц ше глєдац помоц, помагац и буц упарти.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ