У детальох и сущносц и краса

автор а. медєши 29. септембер 2019

У каждому чловекови скрити потенциялни уметнїк, лєм питанє хто ше одшмелї, и як го у себе пребудзи и у чим пренайдзе инспирацию. Гваря же уметнїк муши жиц, дихац свою уметносц, а Славо Палєнкаш ю пренашол, и твори ю праве зоз самого воздуху.

Славо, родом з Керестура, єден период свойого живота пошвецел музики. Як штредньошколєц грал на бас ґитари и бубньох зоз своїм братом Сашом Палєнкашовим у ґрупи Парадокс, а познєйше и ґитару у ґрупи „M.a.d. goya”. По законченей Ґимназиї його любов ґу уметносци нє щезовала, напроцив, преширела ше и на други конари. Окрем музики, Палєнкаш поступнє розвивал и свой талант за рисованє, хтори з часом прероснул до озбильней страсци. Шицко цо роби, роби фундаментално и з вельку усиловносцу, и гвари, же би чловек длуго тирвал, нє шме бежац по кратких дражкох.

– Любов и талант ґу рисованю мам одмалючка. Вше сом мал око за деталї, а як цо знаме, у детальох сущносц. Кед их обачуєш, а вец усовершуєш, уж ше розликуєш од других, уж ши по чимшик уникатни. Мойо одрастанє, меняло и мой приступ ґу рисованю, та ме почали интересовац дзепоєдни нєзвичайни технїки, тоти хтори представяю даяке виволанє. Перше ме прицагла „air brush” технїка хтору сом першираз видзел у єдней емисиї о моторкох. Попачела ше ми, и понеже сом нє сцел поверхово приступиц ґу роботи, шицок свой фокус сом унапрямел на звладованю тей технїки, та пририхтованє почало так же сом шицки подробнєйши информациї пренашол на интернету. Спочатку сом бул цалком порихтани же мойо рисунки нє буду здабац нїнач – бешедує Славо.

ТЕХНЇКА „AIR BRUSH” – РИСОВАНЄ З ВОЗДУХОМ

– При рисованю зоз еир брашом нєт контакту зоз материялом. На пиштолю єст манда игла за фарбенє, през хтору преходзи ценки сноп фарби, а зоз приблїжованьом и оддальованьом того пиштоля ше реґулує кельо фарби ше сце нанєсц на материял. Найвекше виволанє контроловац руку. Конкретно, у случаю рисунку вовка, перше сом го прерисовал на стари рендґенски знїмок, потим вирезал зоз скалпером, попирскал зоз билу фарбу и достал його контуру. Таки шаблони мож купиц, алє у моїм случаю шицко було знаходзенє и импровизация. Далєй шицко шлєбодна рука. Кед ци забегнє и кед треба виправиц даяку гришку, то нє лєгко, бо ше шицко роби у воздуху, и нєт директного контакту з материялом – толкує Палєнкаш.

ИНВЕНТИВНОСЦ НЄ ЛЄГКО НАПЛАЦИЦ

Перша озбильнєйша робота му була профил вовка хтори рисовани на лесониту, а за хтори му було потребне даскельо годзини роботи. З вельку упартосцу и сцелосцу, крочай по крочай, удало ше му звладац зоз технїку. 

– Коло петнац годзини роботи ми требало за того вовка. На Фейсбуку сом нашол єдного Американца хтори тоту технїку применює на луксузних автох, а чия робота ше ми барз попачела. Контактовал сом го и замодлєл най опатри мою ґалерию, най преценї мой талант, та ми чловек за тоту початну, першу роботу гварел же є барз добра. Було ми мило же хтошка вообще нашол часу за мнє, и же ми дал потримовку предлужиц з роботу – щири наш собешеднїк и додава же основна применка и предносц тей технїки рисованя у тим же мож лєгко вименїц випатрунок, поведзме, моторки за релативно тунї пенєж. Ґу тому тим, кед власнїк сце пременїц визуелну слику своєй превозки, лєгко ю ошмирґлац, нарисовац дацо друге и до станє ше цалком нови випатрунок. Медзитим, и попри тим же доставал надосц комплименти за свою роботу, така файта уметносци у нашей держави заш лєм луксуз, и чежко ю виродостойно наплациц.

УМЕТНОСЦ У ДРЕВУ

Славо Палєнкаш уж седемнац роки роби и як столар, а у шлєбодним чаше у своєй роботнї у Зомборе дзе хвильково и жиє зоз свою супругу и дзивочку, з древа прави шицко цо му спаднє на розум.

– На роботи робиме зоз иверицу, а то плоча хтору нє мож обрабяц за розлику од древа. З древом мож буц барз креативни, мож нього виробиц цо ше сце. Кед видзим дацо цо ше ми барз пачи, я ше тому максимално пошвецим и дожиєм то як єдно виволанє же бим таке дацо и сам справел. Правим рижни предмети з древа уприродней велькосци, алє и менших димензийох. Перше сом мал задумку предавац виробени мини ґитари, медзитим, чисто з финансийного боку патраци, то би нє було отримумуюце. Же бим справел єдну таку фиґурку, треба ми перше вельо часу, мушим найсц нарис за праву ґитару и зменшац ю же би шицко випатрало виродостойно. И после тельо уложеного труду и часу, чежко би то могло озбильнєйше наплациц. Як цо знаме, масовна продукция просто гартуши малого продукователя, а пасовац ше з велькима продукователями, була би напредок страцена битка – заключує Славо.

Прето попри „air brush” технїки и рижних предметох з древа, наш собешеднїк свою креативносц преширел и на други нєзвичайни обєкти, як цо ґравованє на вайцу, мальованє по шлїмакових хижкох, або рисованє на пилкох. На каждим од тих предметох, зохабя свой автентични подпис, а инспирацию находзи у каждодньовосци, у асиметриї, а дзекеди идею „пожичи” и зоз интернету.

ҐРАВОВАНЄ НА ВАЙЦУ, ШЛЇМАКИ И ПИЛКИ

– Ґравованє то технїка з помоцу хторей сом курово вайцо предзиравел од долу, винял його нукашньосц, и зоз малу машинку, з такволаним ґравером, рисовал з помоцу дзиркох. З тоту технїку сом ше кус натрапел, понеже на куровим вайцу вельо чежше робиц як на, поведзме, нойовим вайцу. Нє лєм же є векше, алє ма и моцнєйшу шкарупину хтора нє так лєгко пука. Попри тим, мальовал сом и по шлїмакових хижкох хтори маю чисту билу, швицацу шкарупину, и видзело ше ми же би були идеални за обробок. По нїх сом зоз акрилнима фарбами рисовал вшелїяки мотиви – бешедує Славо.

Ище єдна цалком нєзвичайна уметнїцка робота нашого собешеднїка, то вшелїяк и рисованє по пилкох. У тей хвильки му тоти роботи найактуалнєйши, найглєданши, наменєни су за декор ентериєру, а найвецей их поручую „обични” людзе, любителє нєзвичайней уметносци – звичайно филмскей. 

– На тоту идею сом пришол кед сом на интернету пренашол фотоґрафию пилки на хторей писало „Tattoo removal” („Знїманє тетоважи”) и тот интересантни, комични надпис, ме инспировал же бим зоз додаваньом мотиву збогацел дїло. Пилки представяю декорацию, украс, хтори правим углавним по идеї купцох, а найвецей их поручую „tattoo” студия, алє и „звичайни” людзе любителє филмскей уметносци. Спочатку було бриґи же зоз чим треба рисовац по металу, як пренєсц контуру на чарну подлогу.., так же требало кус експериментовац з материялами – гвари Славо и додава же шицко цо роби, люби робиц, медзитим, ище вше пробує пренайсц тото цо му найвецей „лєжи”, алє и тото цо би ше финансийно виплацело. Чом да нє?

ТЕТОВАЖА ШЛЇДУЮЦИ КРОЧАЙ

– Пробовал сом вецей технїки, а же би ше з дачого створело вредносц, потребне уложиц надосц часу. Ту тот економски бок зна буц проблем, понеже ше нєшка на таку файту уметносци баржей патри квантитативно, як квалитативно. Медзитим, даєдни людзе заш лєм розумя же рисовац дацо на малей поверхносци вельо комплекснєйше, вимага вельку прецизносц и вообще є нє єдноставне. Тераз ми ше видзи же єдино тетовиранє мож наплациц даяк озбильнєйше кед слово о рисованю. Тота файта уметносци ме прицагує, любел бим ше єдного дня опробовац и у тим, медзитим, як и за шицко потераз, и ту будзе требац уложиц вельо часу, труду и сцерпеня – закончує Славо.

(Опатрене 217 раз, нєшка 1)