Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

автор   + Георгий Джуджар
173 Опатрене

Вецей як два тисячи роки стала ше подїя, яку швет ище нє видзел, алє яка пременєла наш швет. Спаситель, якого осудзели на шмерц и розопяли на крижу, воскреснул з мертвих. „Прецо глєдаце живого медзи мертвима? Нє ту є, алє воскрес” (Лк. 24, 5-6), питал ше ангел женом мироносицом. Зоз словами „Христос Воскрес” нависцуєме правду о тим, же Христос прейґ свойого церпеня и шмерци прешол до нового живота, до слави Воскресеня. И тот преход зробел пре нас.

И того року славиме подїю Христового Воскресеня у надзвичайних обставинох, у обставинох страху и нєсиґурносци за цали людски род з оглядом на ище тирвацу пандемию, а особлїво и з оглядом на войну у України.

Под час двотисячней историї, одкеди ангел нависцел тоту радосну вистку мироносицом, Церква и людство часто пребували у смутку и церпеньох. На судьбу скоро каждого поколєня християнох припадали даяки церпеня и смуток. Та гоч яки чежки були тоти церпеня, заш лєм радосц од свидомосци и вири до Христового Воскресеня помагала надвладац шицко.

На каждим хто з виру до Воскреснутого Спасителя слави спасительну Пасху, зисцую ше слова Христово, поведзени апостолови Томови: „Поверел ши, бо ши ме видзел; блажени тоти котри нє видзели, а поверели” (Йо. 20,29).

Ми нє видзели Спасителя з тїлеснима очми, як го видзел апостол Тома, алє наша вира и нашо шерцо нам шведоча же Христос наисце Воскреснул з мертвих. Прейґ тей вири ми ше наполнюєме з обецаним блаженством, яке нам уж тераз дава можлївосц часточно почувствовац тото нєвиповедзене блаженство и радосц, яки нас обчекую у вичним живоце.

Спаситель гуторел своїм ученїком, а прейґ нїх и нам шицким: „Вам тераз жаль: алє я вас знова увидзим, и будзе ше радовац вашо шерцо, и нїхто од вас нє однєє вашу радосц” (Йо. 16, 22). Прето нам, хтори славиме Воскресенє Христово, треба паметац же Христос, як Всемогутни и Вшадзиприсутни Бог – вше з нами кед ше на ньго воламе з виру и славиме його Воскресенє. Святи апостол Павло у посланю Римяном пише: „Христос Исус, тот котри умар, цо вецей и воскреснул, котри праворуч Богови – вон ше заступа за нас” (Рим. 8, 34).

Шведкове зме и того, як людство уж полни два роки глєда на яки способ надвладац пандемию смертельней хороти. И кед би ше зявела така учена особа хтора би нашла ефикасни лїки як надвладац хороту, таку особу бизме славели и почитовали. А нєшка ми славиме побиду нє над єдну хороту, алє над грихом, цо  причина шицких хоротох. Ми славиме нє пренаходзача лїкох од охореня, алє славиме Спасителя, хтори надвладал саму шмерц и даровал нам живот вични.

Нажаль, так як давно, так и тераз нє шицки освидомюю, яке надзвичайне значенє ма Христово Воскресенє за людство. Алє анї нєвирство, анї людска ровнодушносц нє можу омаловажиц тот дар вичного живота, яки отримали шицки потомки Адама и Еви дзекуюци Воскресеню.

Христос Воскрес зоз мертвих, його нє зопарли анї запечацовани камень на дзверох гроба, анї стражаре при гробе. Так исто анї людске нєвирство и нєподзековносц нє можу зопрец животворни плоди Воскресеня.

Кед нас Христос ошлєбодзел од рабства, прецо потераз чувствуєме владу гриха, церпиме и умераме? То прето же окрем того цо Спаситель сполнєл, иснує и тото цо завиши од каждого з нас. Ми ошлєбодзени од рабства гриха, алє грих дїйствує у нас до тей мири, до якей ми йому допущуєме дїйствовац. Ми церпиме и умераме, алє Бог нам дал силу надвладац тото, кед будземе сотрудзовац зоз Нїм окончуюци заповиди Господнї.

Бо так, як найлєпша кнїжка и намудрейши учитель нє даю знаня тому хто ше нє жада учиц и так, як по добрей драги нє пойдзе нїґдзе тот хто ше нє жада рушиц и остава на месце, так исто и дар спашеня, и побида над шмерцу нє буду дїлотворни у нас кед ше кажди особнє нє потрудзи же би их здобул, нє отвера свойо шерцо на Бога и остає глухи на научованє Євангелиї.

Славенє Воскресеня ‒ то нє лєм обичай и нагода за єдзенє, пице и за винчованє. Воно нас поволує пременїц себе, вжац на себе хрест свой, и исц за Христом. Лєм так у сотруднїцтве чловека з Богом, дїло одкупеня яке сполнєл Спаситель, постава за нас дїлотворне и приноши добри плоди за каждого.

Воскресенє Господа нашого Исуса Христа и винчованє спасительней Пасхи най наполня нашо шерца з радосцу. Воскресенє нас обєдинює коло Воскреснутого Спасителя у його Церкви, яка ше ту на жеми предлужує бориц зоз грихом, а на нєбесох торжествує побиду над злом.

Умножуйме тоту радосц и у тих чежких часох, роздзелююци ю з блїзкима и з далєкима, зоз виру же после Велького пиятку, после церпеньох, муки и шмерци приходзи славне Воскресенє.

Винчуєм шиким швето Воскресеня Христового. Най Христос, хтори воскреснул з мертвих, надвладал силу диявола и саму шмерц, наполнї нашо души и шерца з надїю на побиду правди и добра у нєшкайших випробованьох и церпеньох, змоцнї у вири, помогнє умножовац любов до ближнїх и виявйовац ю зоз словом и з дїлом.

Так як у вельконоцней ноци палїме огень од швички до швички, звекшуюци шветло и цеплоту, так и од шерца до шерца ношме тоту заєднїцку радосц, нависцуюци побиду Спасителя над грихом и злом, бо наисце Христос Воскрес!                                                                                                                                                                   

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ