Хто ше стара о „наших дзецох”?

автор а. деянович
247 Опатрене

Уж ровно осем роки, з часу на час, пожня плаци за 220 занятих у Предшколскей установи „Бошко Буха” у Вербаше. Вони першу часц доставаю од општини зоз локалного буджету, а другу часц од компетентного министерства. На першу половку чекали дакеди и вецей як 50 днї.

Першого априла достали першу часц фебруарскей плаци. Трецого априла були виберанки. Пиятого априла бешедовали зоз предсидательом општини. Шестого априла бешедовали сами медзи собу на синдикалней схадзки.

У ситуациї у хторей нє можу нє присц на роботу або нє робиц, бо вецей як 1 000 дзеци чекаю на дзверох дзецинских заградкох, заняти розпатрали и други опциї же би ше виборели за свойо основни роботнїцки права. Бешедовало ше о тим же хтори крочаї пред занятима, од хторих найвекше число воспитачки, алє ту и пораячки, кухарки, майстрове, психолоґи и други, и порадзене же знова, вшелїяк нє по першираз, буду глєдац од компетентих министерствох и других институцийох и державних службох же би ше їх проблем ришело, понеже потераз нє достали нїяке потвердзенє же им плаци буду порядни.

То жени и хлопи хтори ше стараю о емотивним, коґнитивним и физичним розвою, алє насампредз о безпечносци, здравю и основних физиолоґийних потребох дзецка. Нє важне чи вашого, чи мойого. Знам же вам на розум пришло голєм єдно дзецко хторе ходзи до оводи, нєважне чи маце свойо и чи вообще жадаце буц родитель – шицки ше зложиме же тоти професиї важни. Тото же тоти людзе нє маю сиґурносц у найбаналнєйшим смислу словох тото би требало буц подрозумююце за роботного чловека у 21. вику – порядна плаца, то анї нє за коментарованє.

По їх словох, найгорше им тото же нїґда нє знаю кеди достаню плацу, та нє можу анї раховац же кеди виплаца рахунки, кредити, кеди буду мац динари… Вихователє наших дзецох у Вербаше. Нєшка.

У медзичаше, прешлого року, почало ше  реконструкцию централного будинку Предшколскей установи и єдного меншого обєкту, а през жиму ище голєм єдна дзецинска заградка мала проблеми зоз зогриваньом и реконструкциями. Горе спомнути два обєкти ище нє отворени, гоч перши задати термини за законченє уж прешли. Пре тоти реконструкциї найменши оводарци и тераз змесцени до просторийох и обєктох хтори нє предвидзени за тельо вельо дзеци, а за вецей як 300 предшколцох предшколска установа преселєна до учальньох у основних школох.

Першого априла почал упис до Предшколскей установи у Вербаше. Обєкти хтори ми найблїжей нє робя. Воспитачки нє знаю кеди достаню плацу.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ