Циль нє валянє, алє озаконьованє

автор сен 30. септембер 2016

У општини Кула почало пописованє обєктох за хтори нє видати будовательней дозволи, а по обисцох у Руским Керестуре пописоваче почню ходзиц у октобру, дознава „Руске слово” од єдного зоз членох Комисиї за пописованє Йоакима Надя.

– Пописовац ше будзе квартельни обєкти (будинки) збудовани после 1961. року, як и помоцни обєкти збудовани после 1973. року, дзе спадаю ґаражи, септични дзири, котларнїци, дїловни обєкти, економски обєкти хтори служа за одкладанє польопривредней механїзациї, шопи, чардаки, маґазини, силоси, кармики – гварел предсидатель Комисиї за пописованє, општински инспектор за будовательство Миладин Пикула.

Општинска управа Кула оформела Комисиї за пописованє обєктох хтори збудовани без дозволи, а у Руским Керестуре пописовац буду двоме заняти у ЯКП „Руском“ – спомнути Йоаким Надь и Ґоран Петкович.

ГРАЖДАНЄ ОБОВЯЗНИ ПУЩИЦ  ПОПИСОВАЧОХ

По Законє о озаконьованю, гражданє обовязни пущиц их же би окончели попис. Пописовачом треба приявиц за хтори обєкти нє маю дозволу за будованє, цо потим будзе наведзене на поєдинєчних окремних пописних формуларох.

– Тоти формулари комисия прида будовательней инспекциї, хтора поровна пописани обєкти зоз сателитскима знїмками, хтори зняти у новембру 2015. року. По службеней длужносци, инспекция муши принєсц ришенє о валяню безправно збудованого обєкту, алє нє будзе ше такой валяц. Циль же би приношенє ришеня о валяню було початок озаконьованя обєкта – гварел Пикула.

Гражданє котри жадаю леґализовац обєкт треба же би до Општинскей управи придали доказ о праву на жем лєбо обєкт, звит о стану обєкту и ґеодетски елаборат, а анґажованє ґеодетских фирмох плаца сами власнїки.

РЕЛАТИВНО ТУНЇ ТАРИФИ

На основи того ше одредзує и висину такси за озаконьованє. Закон о леґализованю обєктох прилапени концом прешлого рока предвидзує релативно тунї тарифи, так же за помоцни обєкти цена такси 5 000 динари, як и за шицки обєкти до 100 квадратни метери. За обєкт од 100 до 200 квадрати 15 000 динари, а од 200 до 300 квадрати цена 20 000 динари. У зависносци од квадратох и намени, цени леґализованя иду и до 3 милиони динари.

З другого боку, за обєкт хтори анї после попису нє будзе у поступку озаконьованя, одвичательни особи годни наложиц валянє, лєбо положиц гипотеку на ньго, наявел Пикула.

МОЖ САМ ПРИЯВИЦ ОБЄКТ

Власнїки обєкта нє можу тераз придац вимогу за озаконьованє обєкту, алє тот поступок поруша виключно державни орґан, преноши сайт www.geometarprojekt.co.rs/

Поступок ше поруша лєбо на основи терашнього попису, лєбо на основи скорей придатей вимоги за леґализацию. Медзитим, закон дошлєбодзує власнїком же би обвисцели будовательну инспекцию же маю обєкт без дозволи и так приявя обєкт за поступок озаконьованя.

ПОЖНЇ ШЕ И СПОМАЛШУЄ РОБОТУ

По закону, попис би мал буц закончени по 27. новембер, медзитим, понеже ше позно почало, вироятно же ше термин предлужи. Така ситуация у велїх општинох у Сербиї, а поведзме же озбильнєйши роботи почали аж од юлия.

Як гваря у Општинскей управи Кула, у тей општини ше пожнї прето же чекали меродавни сателитски знїмок, а ґу тому требало обучиц людзох. У Липару и Кули ше нєдавно почало пописовац, а члени комисийох ше уж нашли у бриґох, понеже дзепоєдни людзе нє сцу, лєбо нє знаю повесц, наприклад, кеди обєкт збудовани и так спомалшую роботу.

(Опатрене 166 раз, нєшка 1)