Цо нам принєсла криза пре пандемию вируса корона

автор м. тамаш 10. юний 2020

На кризу патрим як на лупу: шицко цо ше скорей добре робело будзе ище лєпше, а цо ше подло робело, неґативносци буду ище баржей виражени. Тераз нагода свойо подприємство опатриц през лупу.

Привреда ше зоз дїлованя у вименєних условийох пре пандемию вируса корона и уводзенє позарядового стану тих дньох враца до нормалних условийох роботи, но ище вше ше вимага почитованє мирох защити. Републични завод за статистику 1. юния обявел же Сербия у першим кварталу того року мала реални рост бруто домашнього продукту (БДП) од пейц одсто у одношеню на исти период прешлого року. Фаховци за економию и финансиї, медзитим, твердза же за период април-юний треба очековац двоцифрови пад БДП, же у другей половки рока наступи окрипенє и же тот календарски рок закончиме у минусу, цо значи з неґативним ростом БДП од три одсто. Вельки пад привредней активносци зазначую туризем, транспорт, та аж и индустрийна продукция, а єдини обласци хторим корона нє завадзала то польопривреда и будовательство.

Було би добре кед би ше зоз кризного стану за дїлованє привреди, хторе зме мали под час позарядового стану и мирох огранїченого рушаня могло вицагнуц хасновити поуки и у наиходзацим периодзе унапредзиц привредни активносци. Праве о тим за нашо новини гутори Ясминка Ґрунчич, мастер економиста, дїловни и НЛП тренер, власнїца компаниї  VG Blue d.o.o. https://www.vgtreninzi.rs/, хтора у своєй пракси роби як консултант, тренер и ментор зоз привреднима субєктами на териториї Войводини.

Чи нашо привреднїки, поднїмателє, зоз чежких условийох дїлованя, хтори зме мали под час позарядового стану и мирох огранїченого рушаня можу вицагнуц поуки и у наиходзацим периодзе унапредзиц дїлованє?

– Кажда ситуация нагода же би ше вицагло даяку поуку, же би ше достало условия хтори унапредза нашо дїлованє. То просто становиско  як патриме на наш бизнис. За мнє єдна з найвекших поукох з тей кризи же мож увесц и запровадзиц пременки. Часто тоти людзе хтори стоя на чолє подприємствох одкладаю пременки за хтори видза же су уж оддавна нєобходни, як наприклад реорґанизацию роботох, розвой даякого продукта, пременки у маркетинґских активносцох, нови канали комуникациї зоз купцами. Одкладаю, бо кажда пременка перше вивола одпор занятих, а можебуц и купцох.

Друга велька поука же  на кризу нє мож буц порихтани. Нєт два кризи 100% исти, а анї ми людзе нє исти у каждей кризи. Меняме ше, поставаме искуснєйши, околносци ше меняю. Искуство вшелїяк же нам будзе  помоц и похаснує ше го док будзе требац такой реаґовац. А чи зме принєсли добру одлуку у кризи, то час укаже зоз резултатами.

ВРАЦИЦ ШЕ ДО НОРМАЛНИХ УСЛОВИЙОХ ДЇЛОВАНЯ

Цо найважнєйше же би кажди роботодавец поробел тераз, после слабеня вируса корона, же би свою дїялносц врацел до нормалних условийох дїлованя?

– Заняти у подприємству вше очекую реакцию дїлодавца и прето барз важне як дїлодавец поступи у тим периодзе. Дїлодавец єдина сиґурна точка у каждим подприємстве. Кажде його слово, рух, справованє, дава даяки сиґнал занятим, чи у подприємству панує сиґурносц, або нєсиґурносц. Понеже сиґурносц єдна з основних людских потребох, вона треба же би мала приоритет же би ше ю задоволєло. Дїлодавец найлєпше зроби за свой тим кед по законченю того периоду позбера своїх занятих и сообщи им урядове становиско подприємства, отрима даяку файту „прес конференциї” за занятих. Заняти праве од нього треба же би чули резиме о предходним периодзе кед у питаню функционованє подприємства у позарядових условийох, як ше предлужи далєй робиц, цо визия, цо цилї и цо ше зроби у наиходзацим периодзе. Кед же подприємство ма векше число занятих, вец ше препоручує же би дїлодавец у свойо мено дал писмене сообщенє, хторе достанє кажди заняти у його подприємстве на имейл и на таки способ, на хтори заняти уж звикли доставац информациї.

Людзе на рижни способи доживюю кризу, єст  панїчарох, а єст и тих змирених цо шицко тримаю под контролу. На тот способ ше у кореню пререже рижни приповедки або панїка, хтори кружа у подприємстве и неґативно вплївую на одношеня у колективу, а на концу конца, и вплївую на ефикасносц. Треба направиц тимски дух, же би ше заняти вязали за компанию, же би ше змоцнєло процес лоялносци ґу свойому подприємству.

НАПРАВИЦ УСЛОВИЯ ЗА УСПИХ 

Цо найважнєйше за успих, о чим кажди дїлодавец треба же би водзел рахунка же би бул успишни кед у питаню тарґовище, маркетинґ, пласман, предаванє и заняти?

– Успих то катеґория ґу хторей ше намага кажди дїлодавец, алє є источашнє и пременлїва катеґория. Тото цо дакеди представяло успих, уж у наиходзацим року нє будзе на тельо значне. Прето, по моїм, важне же би кажди дїлодавец будно провадзел свойо подприємство и тарґовище и же би себе нєпреривно повторйовал питанє, цо ше може унапредзиц, цо зробиц иншак як други актере на тарґовищу, дзе и у хторей фази дїловного процесу слаби точки, яки пременки увесц и посцигнуц векши успих.

Важне и же би дїлодавец бул свидоми того же чи пременєл даяке свойо звикнуце, чи пременєл становиско у вязи з дасчим, чи у колективе замерковал даяки звикнуца хтори нє добри… Пременки починаю од дїлодавца и тото цо вон одлучи и зроби барз важне за успих подприємства.

Кельо важне усовершовац ше, учиц, провадзиц и применьовац нови знаня?

– Гевто цо нам позарядови стан указал – то же шицко пременлїве и же ше у моменту може пременїц. Знаме уж же нє обставаю наймоцнєйши, алє гевти хтори ше швидко можу прилагодзиц ґу новей ситуациї и ту думам на флексибилносц на пременки на тарґовищу понуканя и поглєдованя, нови платформи за комуникацию и подобне. Шицко ше меня и тото виреченє нє лєм клише. То стварносц. Кажда пременка приноши даяки нови виволаня, зоз хторима зме ше скорей нє стретли. Искуство драгоцине, алє є драге як едукация. Вельо туньше и швидше ше учи од тих людзох хтори ученє можу пошвидшац, кед ше здобува прейґ теорийних и практичних ришеньох. Чула сом виреченє хторе часто вигварям: Чловек учи на основи искуства, а мудри чловек учи на людских искуствох. Чом бизме драго плацели школу пре власни гришки, кед можеме туньше прейсц кед будземе учиц од других?

Од кеди ше пошвидшал розвой технолоґиї хтори вплївує на нашо дїлованє понуканє векше од поглєдованя, конкуренция нємилосердна, маркетинґ и предаванє маю вше векше значенє. Прето треба розвивац схопносци комуникациї, маркетинґски знаня, предаванє на основи вредносци. Шицко то дава квалитет нашому продукту. Алє нє шмеме забуц же уровень квалитета одредзую нашо купци, односно цена хтору су порихтани заплациц за наш продукт, т. є. кельо им вон вредзи. Акцент на вредносцох. А же би ше витворело предаванє на основи вредносци, то вимага же би ше стаємно учело, же би ше унапредзовало рижни схопносци, же би ше (ре)дефиновало мисию, же би ше визначело визию. Ученє як бранє воздуху за подприємство, а применьованє того знаня дава живот подприємству – гутори Ясминка Ґрунчич.

ЗА УСПИХ ПОТРЕБНА ПЛАНСКА И СИСТЕМАТИЧНА РОБОТА

Ясминка Ґрунчич мастер економиста у маркетинґу, дипломовала на Економским факултету у Суботици и ма деценийне искуство у обласи предаваня и руководзеня у мултинационалней компаниї. Автор є тренинґ концепта „Update Your Business”, хтори облапя практични технїки и модели за унапредзенє бизниса МСП. Стаємни є госц емисиї „Дїловни интермецо” и ма вецей як 170 сериї на ТВ Суботица, односно мрежи „ComNet” ширцом Войводини. Була главни орґанизатор 1. и 2. Маркетинґ форуму за привреднїкох и поднїмательох на Паличу 2018. и 2019. року. Вери же успих мож посцигнуц зоз планским и систематичним приступом у роботи. Закончела вецей обуки, тренинґи и усовершованя, од хторих найзначнєйши: NLP Trainer и Leadership coaching (НЛП Институт Беоґрад), WIFI International диплома за тренерох (WIFI Croatia) и други едукациї у Мадярскей.

ПРЕМЕНКИ ШЕ ШВИДКО УВЕДЛО

Пременки у привреди єднаки пременком наших звикнуцох и нїхто нє люби кед ше меня дацо на цо звикнул, та гоч то и дацо нєдобре, бо му дава сиґурносц. Прето позарядови стан указал же пременки заш лєм мож швидко запровадзиц и видзи ми ше же ше цала наша жем у хвильки преруцела на други коляї и швидко ше присподобела без даяких векших траумох на нови режим роботи: home office, мало рушаня и на мири безпечносци. То значи и же ше кажда друга пременка може запровадзиц швидше як цо думаме же мож, лєм мушиме буц ясни, прецизни, одлучни и витирвали.

ЦО ТРЕБА МЕНЯЦ, А ЦО БУЛО ДОБРЕ

Позарядови стан бул идеални период же би ше направело анализу и же би ше дало одвити на шлїдуюци питаня: 1. Цо ше затрима з периодзе позарядового стану цо ше указало як добре, напр. онлайн схадзки, часц home office…, a цо ше превозидзе и одпущи як стари способ роботи? 2. Цо шицко треба унапредзиц по питаню online присуства подприємства и хтори бул одлучуюци фактор под час позарядового стану? Факт же подприємства хтори мали свой функционални веб сайт, доручованє роби и активни дружтвени мрежи менєй почувствовали пошлїдки кризи од гевтих хтори нєозбильно похопели online активносци и присуство. 3. Як ше после позарядового стану розвиє одношенє з купцами, чи подприємство страцело купцох, чи достало вецей дзекуюци дїялносци або дистрибуциї и як далєй з тима купцами? 4. Яка будзе орґанизация роботи, а можебуц и заменьованє дакого зоз занятих? Шицки тоти и ище даєдни питаня треба прецагнуц през шицки оддзелєня и осторожно дац одвити, анализовац и после того принєсц одлуку. Найважнєйше зоз шицкого же дїлодавец водзи роботу у цалосци. Од нього, насампредз, завиши успих подприємства.

(Опатрене 119 раз, нєшка 1)