Чаривносц креативних прикраскох

автор ол. русковски 18. децембер 2020

Обовязна часц шицких шветох то вшелїяк дарунки, алє крачунски и новорочни швета нє мож задумац без рижних прикраскох – украшених ядловцох, венчикох зоз рижнофарбових ґомбулькох, та и креативних и ручно направених прикраскох котри каждому обисцу даю окремну чаривносц. Кед сце з думками уж у крачунских дньох, а источасно сце и любитель шветовних прикраскох, креативни дїла рукох младей дзивки зоз Коцура Ана-Мариї Рацовей вас сиґурно одушевя.

 Ана-Мария, окрем того же є креативна и талантована, роби и як наставнїца руского язика, преподава руски язик як виборни предмет у новосадских основних школох и у Ґосподїнцох. Свойо шлєбодни хвильки люби виполнїц зоз креативну творчосцу, а интересованя ма вельо.

– Приоритет ми моя робота за котру сом ше школовала. Любим дзеци и любим же сом наставнїца руского язика. Попри свойого занїманя, свой шлєбодни час виполнюєм з велїма креативнима стварами. А нє будзем скромна, думам же мам вельо таланти – з ошмихом почина приповедку наша млада собешеднїца.

ПРИХИЛЬНОСЦ ҐУ КРЕАТИВНОСЦИ ОДМАЛЮЧКА

По єй словох, прихильносц ґу креативносци чувствовала одмалючка, а нашлїдзела ю од своєй мацери. У фамелиї з мацерового боку, як толкує Ана-Мария, єст велїх уметнїкох, та є сиґурна же за тоту єй уметнїцку нїтку и ґени заслужни.

– Шицко цо робела моя мац, я лєм упивала и вец сом познєйше розвивала креативносц у своїм напряме. Вше сом любела складац фарби, вифарбйовац, допатрац квеце, мац красни предмети, декоровац, правиц аранжмани, фотоґрафовац. Намагала сом ше буц ориґинална у каждим поглядзе и шицкому сом жадала дац свой власни печац – щиро предлужує Рацова.

У зависносци од часци рока и наиходзацих шветох, гвари Ана-Мария, у остатнїм периодзе шлєбодни час найчастейше хаснує за правенє декоративних аранжманох. Тото цо тераз найактуалнєйше то аранжированє крачунских и новорочних икебанох и венчикох.

– Мнє крачунска чаривносц почала ище у септембру, бо сом ше уж теди почала пририхтовац за наиходзаци швета. Зазберовала сом материяли, стригала пантлїчки, куповала фиґури, здумовала цо и як будзем правиц. Инспирацию за свойо дїла пренаходзим вшадзи коло себе – бешедує наша креативна Коцурица.

За свойо креациї, Ана-Мария хаснує  природни материяли, алє и купчи. Од природних материялох заступени древени часци, шишарки, жимжелєни конарчки, а як толкує, ґу тому ше додаваю купчи прикраски, ґомбульки рижних фарбох и велькосцох, перлочки, машлїчки, квеца, пахульки, швички, и рижни други деталї котри каждей креациї даю окремни печац.

АВТЕНТИЧНИ РУЧНИ РОБОТИ

Ана-Мария ма вельо идеї кед слово о тих автентичних уметнїцких дїлох, и як гвари, даєдни ше єй поспишело витвориц, даєдни у процесу витворйованя, а за даєдни ма визию и наздава ше же ше тота визия єдного дня и реализує.

– Остатнї час ме найвецей мотивую слова мойого покойного леґиня. Часто ми гуторел же бим, кед бим жила у даєдней другей держави, зоз своєй креативносци могла жиц.

Попри пригодних венчикох и икебанох за рижни швета, Ана-Мария прави и аранжмани з квеца, бидермаєри, венчики за главу або калапи. Тиж, до єй сфери интересованя спада и технїка прикрашованя – декупаж.

– Уж даскельо роки ше занїмам зоз технїку декупаж. То технїка зоз котру ше прикрашую рижни предмети зоз салветками. Прикрашовац мож шкатулки, рамики, мебель, тацни, писанки, ґомбулї, и инше. Декупаж ше углавним роби на древених предметох – толкує Ана-Мария.

ОДВОЛАНЄ ДОБРЕ, МУШТЕРИЇ ЗАДОВОЛЬНИ

Резултати єй креативней творчей роботи перше видзели лєм єй найблїзши и приятелє, а їх потримовка єй дала сиґурносци и шмелосци же би свойо дїла представела и ширше.

– После одредзеного часу, одшмелєла сом ше и почала обявйовац свойо роботи на дружтвених мрежох. Мушим припознац же сом нє  вельо обчековала. Циль ми бул представиц ше и у тим шветлє, алє нє була сом сиґурна чи ше то дакому будзе пачиц и чи людзе зосцу куповац прикраски котри сом им представяла.

Зоз потерашнїм одволаньом Ана-Мария задовольна, а як з ошмихом додала, дума же и муштериї задовольни. Кажди венчик, икебана, кажда єй креация зробена з вельо уложеного труду, часу и любови, з намиру же би зобудзела у каждим емоцию и до обисцох унєсла чародїйносц шветох.

– Мойо роботи мож пренайсц и поопатрац на Инстаґрам налогу  mojamasta_mozesvasta, а ту  шицки заинтересовани можу зо мну и контактовац. Шицким котри ше одлучели же би праве даєдна з моїх креацийох крашела їх дом през швета, дзекуєм им на довирию – визначела на концу наша собешеднїца Ана-Мария Рац зоз Коцура.

(Опатрене 326 раз, нєшка 1)