Шветочна схадзка Совиту на концу рока

автор зам
1k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предлужуюци длугорочну традицию, Совит Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур и на концу того рока отримал шветочну преширену схадзку, на хторей, попри членох Совиту, присуствовали руковидителє, лєбо представителє скоро шицких месних здруженьох, руководителє установох и орґанизацийох, як и дзепоєдни привреднїки и општински одборнїки.

Шветочна схадзка Совиту отримана вчера, 30. децембра у конференцийней сали спортскей гали, а попри виношеня поробеного у тим року, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр визначел и дзепоєдни комунални инвестицийни роботи хтори плановане поробиц у 2016. року. Наглашел же зоз самодоприносу за инвестицийни, други роботи и дотациї нарок предвидзени 14 милиони 970 000, а з буджету Општини Кула 7 милиони 220 000 динари.

Олеяр визначел и каждорочну помоц здруженьом гражданох зоз самодоприносу, алє и окреме за образованє, културу, спорт, здравство и за Фонд солидарносци. Гоч була шветочна, на схадзки винєшени и дзепоєдни проблеми у роботи, а єден з нїх же пре нови законски предписаня МЗ вецей нє може сама розписовац тендери за роботи, алє ше то муши прейґ явних комуналних подприємствох, Општини, лєбо установох по обласцох.

У мено керестурского Оддзелєня „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули на сходзе бешедовала Наташа Настасич, котра гварела же у Оддзелєню тераз єст 145-еро дзеци у 7 воспитних ґрупох, а у мено Здравственей амбуланти присутним и Керестурцом Нови рок повинчовала др Златана Надь.

7-MZ-02

Директорка Школи Хелена Пашо Павлович з тей нагоди гварела же Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузямк” тераз ма вєдно 526 школярох и 57-еро у интернату, а медзи иншим визначела як добри поцаг єй предходнїкох же шицки три установи обєдинєни, та Школа нєшка нє барз очкодована пре рационализованє у явним секторе. Як гварела, цалей Школи и интернату одредзене же може мац 69-еро занятих, кельо и плановали.

Предсидатель Здруженя пензионерох Ярослав Малацко гварел же у Керестуре тераз єст вєдно 1 010 пензионерох по рижних основох, док координатор парохийного Каритасу Звонимир Малацко з тей нагоди кратше начишлєл рижни гуманитарни акциї волонтерох.

Бешедуюци на вчерайшим сходзе, директор Дому култури Йоаким Рац Мими, котри од 1. януара вецей нє будзе на тей функциї, гварел же тота установа сполнєла план роботи, алє спозорел и на одношенє терашенєй власци у локалней самоуправи спрам Дому култури. Пре остатнї одлуки Скупштини општини Кула вязани за Дом култури, Рац гварел же то „нєпочитованє и знєважованє леґалних одлукох Управного одбору Дому култури и Националного совиту Руснацох” и прето, як гварел, треба „збиц шори и водзиц рахунку о Керестуру, а нє завишиц од Општини”.

На вчерайшим сходзе винєшене же вельки проблеми у роботи ма Здружєнє спортских рибарох „Коляк”, котре ма 59 000 динари длуства, нє орґанизовало змаганя, а його предсидатель Янко Джуджар Цуки вецей нє жада буц предсидатель, медзитим, як гварел, нїхто з членства нє сце прилапиц тоту длужносц. Предсидатель СД „Русин” Драґан Ковачевич визначел же керестурски спортисти у тим року освоєли прейґ 50 медалї на рижних змаганьох, а як барз значне за розвой спорту и рекреациї наглашел початок роботи спортскей гали.

7-MZ-03

Предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа з тей нагоди визначел же Матка того року означела 25 роки роботи, у мено Секциї Дружтва за руски язик, литературу и културу и Библиотеки Нови рок повинчовала Мария Дорошки, док предсидателька Еколоґийного руху др Леона Доротич Ґутеша у своїм длугшим викладаню и на тот завод спозорела на потребу тирвацого ришованя проблему з воду за пице.

Предсидатель Општинского здруженя Ромох Миодраґ Николич Миня гварел же у Керестуре жию прейґ 250 Роми, велїм потребна помоц, а заложел ше за орґанизованє факултативней настави ромского язика у керестурскей Школи, док предсидатель Здруженя паприґарох Владимир Варґа на тот завод наглашел потребу же би МЗ валалским здруженьом подробно потолковала способи и з якима проєктами можу конкуровац за средства з буджету Општини Кула.

Здруженє ремеселнїкох и приватних привреднїкох зоз скромнима активносцами витворело свойо три найважнєйши проєкти, гварел його предсидатель Владимир Емейди, привреднїкох поволал на рочну Скупштину, хтора будзе 10. януара, а Керестурцох и на познати Майсторски бал, хтори будзе 23. януара.

Предсидатель Здруженя ловарох Златимир Рамач на вчерайшим сходзе спозорел на драстичне зменшанє числа дзивини у ловиску, односно хотаре, насампредз пре нєправилне тровенє чкодлївцох и хаснованє гербицидох, док Наталия Емейди у мено Здруженя женох „Байка” визначела добре сотруднїцтво Здруженя зоз шицкима другима и подзековала на потримовки и од институцийох и од средствох информованя.

Же млади и надалєй сцу и можу робиц, наглашел предсидатель „Пакту Рутенорум” Яким Винаї, алє и потребу за сотрудзованє з другима орґанизациями, здруженями и привреднїками, нє лєм пре потримовку, алє и прето же би ше млади мали на кого спатрац, а на концу схадзки роботу ЯКП „Руском” у кратких рисох представел його директор Иґор Фейди.

7-MZ-04

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ