Як витаргнуц коровче, а же би нє остала дзира?

282 Опатрене

Кед же сце особа хтора ше часто у своїх поступкох з прешлосци нє цеши, та тераз глєдаце одвит на питанє „Як витаргнуц коровче, а же би нє остала дзира? на правим сце месце!

Пришла яр, правда, з часу на час мож зашпивац „видела сам снеґ у маю”, та так мож яр поровнац зоз жену у ПМС-у (доказане). Но, сущносц же живот турбулентни. Сиґурна сом же кажде з вас ма даяки нєнайприємнєйши приповедки хтори дзешка скрити – „забути”.  Дожица, блами, нєприємносци на предай, а будзем щира, будзе их ище надосц у живоце.

Най прейдзем на ствар. Одвит на горе спомнуте питанє практичней природи. Знам, тераз повеце, испитни рок, робим, „учим ше”, нє мам пенєжи пойсц дoму итд… Вигварки, вигварки. Алє, послухайце одвит добрей тети. Патьце, ми вишли з валалу, алє дармо, валал у нас остал. Та прето, питайце ше дома, родзини, сушедом, од хижи до хижи, чи треба помоц у овоцнїку, загради, на полю… Алє нє окоповац, плєц, або таке дацо. У найлєпшим случаю, же бисце добре витаргали корень свойого бламу, потребне дацо наисце конкретне. Кед же ше одлучице за вариянту плєца, витарговац коровча моєй висини (метер и штварцина крочая дзецка цо ше праве научело ходзиц), щешлїво.    *Препоручуєм коровча, барз добре притвердзени за жем.

Упутство:
Кед же сце нашли одвитуюце коровче хторе вилїчи душу, влапце го за сподок стеблочка, подумайце, напр. „блам ме же сом пред полним кафичом людзох, дакус весела, звалєла штири столи за шором и розбила 13 Єленї и 8 Заєчарци, вец глєдала метлу по маґацину, та место пошорела за собу, учела ше лєциц на метли скакаюци зоз шанку…” (лєм най надпомнєм, нїч особнє). И тераз, моцно сцишнї стебло, подумай уж на цо маш, можеш и наглас (гоч кед родзина около, та нє мудре) и витаргнї. Уххх, олєгчанє! Вец шором, витаргуй дакого, або дацо покля инспирация плющи! Увидзице, пукнє адреналин. Е тераз, тото главне. Дзира остала, а у нєй вшелїяки, мнє особнє, нє наймилши створеня. Даяк би закопац. Найлєгчейше загребац, алє тоти бубки там буду ше и надалєй множиц. Кед вежнєме горе спомнуту ситуацию, требало би ше пребачиц власнїкови локалу, почасциц го, понукнуц конкретну помоц, келнеровац даєден вечар за ДЖ, або таке дацо. Кед так поробице, конкретно ше зочице сами зоз собу, живот ше якошик ошмихнє.

Епилоґ:

Младосц-дурносц. Медзитим, розлични зме, и кажде свойо нєприємни дожица, або людзох зоз прешлосци доживює иншак. Думам же бизме нє требали шицки свойо чежки хвильки од дакеди давно загребовац кед су нєрозришени. Пошлїдки нас сцигню и меняю наш стан (за тих звонка валалу, нє думам на квартель, односно „стан” у будинку). J

П.С. Мож себе з того дакус можебуц и заробиц, завиши як ше укажеце…

П.С.1 Будзме одвичательни ґу природи!

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ