ЦЕНОВНЇК РЕКЛАМОХ У НОВИНОХ

автор Ясмина
             
             
             
  CENOVNIK REKLAMNOG PROSTORA NOVINA “RUSKE SLOVO”  
  FORMAT A4  
             
  1. Naslovna strana  
  strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
  markica 80×50 mm 16.666,67 3.333,33 20.000,00  
             
  2. Zadnja strana novina – kolor   
  strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
  1/2  pola strane A4 20.833,33 4.166,67 25.000,00  
   1/3 180×87 13.750,00 2.750,00 16.500,00  
   1/4 180×65 10.625,00 2.125,00 12.750,00  
   1/8+1/16 95×87   7.000,00 1.400,00    8.400,00  
   1/8 87×65   6.000,00 1.200,00    7.200,00  
  1/16 42×65   3.2500,00 650,00   3.900,00  
  3. Reklame unutrašnje kolor strane  
  strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
  1/1 cela strane A4 25.000,00 5.000,00 30.000,00  
  1/2 pola strane A4 15.00,00 3.000,00 18.000,00  
   1/3 jedna trećina A4  12.500,00 2.500,00 15.000,00  
   1/4 jedna četvrtina A4 9.375,00 1.875,00 11.250,00  
  1/8 87×60 5.00,00 1.000,00   6.000,00  
   1/8+1/16 87×90 6.250,00 1.250,00   7.500,00  
   3/8 87×186 13.750,00 2.750,00 16.500,00  
  4. Oglasi – fizička lica Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)  
  Mali oglas (do 20 reči) 250,00 50,00 300,00  
  Mali oglas (preko 20 reči) 333,33 66,67 400,00  
  Uokvireni tekst oglasa, čestitka 1/12 583,33 166,67 700,00  
  Posmrtni oglas – 1 polje 666,67 133,33 800,00  
  Posmrtni oglas – 2 polja 1.333,33 266,67 1.600,00  
             
  5. Ubacivanje promotivnog materijala   Ukupno (din)  
  Po jednom broju novina 11.666,66 2.333,34 14.000,00  
             
  6. Popusti za višekratno objavljivanje  
  u 4 broja odn. 1 mesec 10%      
  u 12 brojeva odn. 3 meseca 15%      
  u 25  brojeva odn. 6 meseci 20%      
  u 50  brojeva odn. 12 meseci 30%      
             
Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban
materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji.
Za politički marketing cene su dvostruko veće.
             
  Napomena:Cenovnik važi od 05.10.2022. godine    
  Ovim prestaje da važi cenovnik od 12.10.2021.godine      
  Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa.