Кед потримовка моцна, вец  єст и моци витвориц тото цо сцеш

автор С. Фейса
311 Опатрене

Наука и технолоґия нєшка оможлївели же бу ше уровень защити од хоротох подзвигло на вельо висши уровень, а радиолоґия медзи найзначнєйшима конарами медицини кед бешедуєме о вчасним  одкриваню хороти. О тим яки тренди у тей обласци медицини, о професийней, алє и особней драги бешедовали зме з др Александром Раґайом, специялистом радиолоґиї занятим на Институту за онколоґию Войводини у Сримскей Каменїци.

Основну школу и ґимназию Александар закончел у Новим Садзе дзе ше после стредньошколского образованя уписал на  Медицински  факултет. Нє так же знал цо  будзе студирац, напроцив, нє знал, знал лєм же люби природни науки дзе ище од основней школи хо-дзел на змаганя.  Свойо видогляди познєйше преширел и у Центре за таланти, и гоч роздумовал о биолоґиї и хемиї, на концу заш лєм  превагла  медицина.

Одвичательни и жадни знаня Александар Раґаї ше вчас заинтересовал за науку и науково роботи,  та ше на факултету  уключел  до науковей секциї. Накадзи ше указала нагода писал роботи зоз гистолоґиї, патолоґиї,  гирурґиї, интерней медицини, а вец и з радиолоґиї.

– Єдна моя робота, на хторей ми менторка була радиолоґ зоз Института за онколоґию Войводини у Сримскей Каменїци, добре прешла на републичним Конґресу  дзе сом достал награду за найлєпшу роботу у тей сесиї. Роздумовал сом о велїх напрямох, т.є. кадзи после факултету, и на концу ми ше радиолоґия наисце  попачела. Дипломовал сом, а вец остал волонтирац праве на радиолоґиї. Видзел сом же то перспективна обласц медицини у хторей треба вельо учиц, и знал же ми нїґда нє будзе допито, бо ше у тим нєпреривно треба усовершовац. И праве тото ме прицагло – гвари млади др Раґаї, толкуюци же радиолоґия барз напредовала. Од 90-тих рокох. т.є. з розвойом компютерох и интернета, новей технїки и технолоґиї, барз одскочела, а зоз розвойом штучней интелиґенциї остатнїх рокох  пошвидко годно раховац на вельо того, на скрацени препатрунки, квалитетнєйши знїмки, на вельку помоц при прецизнєйшей дияґнози, итд…

 Унапрямени  на маґнетну резонанцу

Кед  волонтирал коцочки ше так поскладали же кед єдна колеґиня на Институту пошла на положнїцке, Александар ю заменьовал и роздумовал о специялизациї. Условия за специялизацию таки же дохтор муши буц заняти на нєодредзени час, а Александер то нє бул. Роботу претаргнул, уписал ше на волонтерски специялизациї,  о рок бул прияти, и специялизацию успишно закончел 2019. року. 

– Штири роки специялизациї  то єдна з найчежших фазох у моїм  живоце прето же  сом часто по цали дзень бул на роботи, мал сом дежурства, а требало рихтац специялистични испит  и наисце вельо учиц.  Чежше ми було як на студийох, алє сом барз подзековни найблїзшим хтори мали сцерпеня и порозуменя у тим цо сом себе зарисовал – гвари вон.

Дохтор Раґаї як специялиста радиолоґиї почал робиц на спомнутим  Институту за онколоґию. Од першого дня є унапрямовани на маґнетну резонанцу, у тим ше, такповесц, од початку усовершовал, и попри тим же научел робиц и на ултразвуку, ЦТ-у и рендґену…

– Радиолоґия барз широка обласц. На Институту маме апарати за маґнетну резонанцу, апарат за ЦТ и апарати за комплетну дияґностику першох (ултразвук, мамоґрафия…).  Та, заш лєм, думам же кед чловек у дачим сце буц добри, тому муши дац приоритет. Маґнетна резонанца оможлївює препатрунок цалого цела, алє тото цо я робим то знїманя глави и похребцини,  бруха и карлїци. У каждодньовей роботи, спрам часци цела хторе ше препатра и упутней дияґнози, пациєнти ше знїма по уж напредок випланованим протоколу. Медзитим, случує ше же єден препатрунок глави, хтори тирва 20, на концу тирва и 40 минути, прето же було нєобходно предлужиц препатрунок, же би дацо нє остало нєдоповедзене, лєбо же на дацо требало обрациц увагу.  Я мам добрих технїчарох и вше ме волаю пред конєц знїманя же бим препатрел знїмки пре квалитет,  гоч и вони сами часто уж знаю же цо маю робиц. Моя робота углавним  така же шедзим у другей просториї и нє барз часто мам дотику з пациєнтами, окрем дзепоєдних специфичних препатрункох кед ми з документациї нє ясне прецо ше дацо знїма,  або пре инше. Нє любим давац нєясни дияґнози, же можебуц тото або гевто… Алє маґнетна резонанца нє маґична куля и нє може нам вше дац шицки одвити. Наша робота унапрямиц клинїчара  хтори лїчи пациєнтох же би знал  цо з нїма далєй робиц. Кед зме нє сиґурни же цо ше случує з пациєнтом, голєм даме напрямку же би то знали дохторе, даваме даяку препоруку – толкує др Раґаї и предлужує же на Институту скоро кажди  дохтор ма даяку обласц до хторей ше баржей ,,зачирел’’.

 – Старши колеґове неурорадиолоґове практично робя лєм у тей обласци и маю вецей искуства кед же ше мам даяку дилему. И тото цо барз важне у тей роботи то же ту нєт места за суєту – гвари вон. Кед ци дацо нє ясне, лєпше ше консултовац зоз колеґом, же би  на концу нє було на чкоду пациєнта.

И после специялизциї ше предлужел усовершовац

Млади дохтор роби у державним секторе, алє и у приватним хтори му дава одредзену флексибилносц  прето же  робота специфична, дохтор специялиста нє муши буц физично  присутни на роботи.  Знїмки и документацию достава прейґ интернета, а вон дома шицко попрепатра и напише звити ординацийом. На роботи дзе є заняти,  на Институту  Каменїци,  углавним онколоґийни пациєнти.

–  Гоч у державней и приватней пракси, так повесц, два ґрупи людзох, пре хороти иншаки и и препатрунки. Я якош на тото патрим так же ше єдно  з другим надополнює. Искуство у Каменїци ми наисце барз вельо значи, у тей, онколоґийней обласци, а искуство з приватней пракси то преширйованє обсягу информацийох у моїм фаху –  приповеда дохтор, хтори ше пред двома роками  уписал на  узшу специялизацию на неурорадиолоґиї на  европским уровню. Одходзел и ище вше одходзи на (курси) на  Малту, до Бeрлину,  Антверпену (Белґиї)… Пред нїм закончуюци испит за европску диплому зоз неурорадиолоґиї хтори ма тирвац два днї. А пред нєполним роком ше уписал и на Узшу специялизацию з неурорадиолоґиї на Медицинским факултету у Новим Садзе хтора тирва рок.

И сиґурно же нє ясне нам обичним людзом як шицко старчи тот млади челєднїк и одкаль моци за шицко поспоминане.

 – Мал сом,  и тераз мам безгранїчну потримовку  родичох, брата, теди дзивки, а тераз супруги Сонї хтора по фаху психолоґ. Вона аж  дацо розуми по руски, бо єй мац Словачка з Братислави. А кед сом ше уписал на медицину, баби и дїдове у Дюрдьове ше барз цешели,  бо мойо родичи отамаль. Нїхто у фамелиї нє пошол по тей драги, та им було барз мило. А и мойо дзецинство ма ,,моцну капчу’’ з Дюрдьовом, озда занавше останю памятки на крашнє препровадзени швета, а окреме лєта у бависку и одпочивку з пайташами и родзину.  Дакеди сом  заходзел до  новосадскей Матки, шпивал сом у хору Исидоровей  ґимназиї, покус сом ше и з лабду опробовал.  Нєшка пре роботу на хторей часто шедзим, мушим тренирац, а и мушим ше и рушац. Мой гоби –  сурфинґ на дески, а влонї сом почал зоз кайтсурфинґом (зоз шарканьом) за цо нє мож буц физично  нєпририхтани. И цо ище, –  любим читац, то мойо ,,вентили’’,  або мойо прибижище без хторого би ми, голєм так думам,  було вельо, вельо чежше.  Розуми ше и без моїх найблїзших з хторима  любим препровадзиц кажду минуту мойого шлєбодного часу –  гвари на концу др Александар Раґаї.

Данци покончели, тераз ми на шоре

Концом студийох Александар Раґаї бул у Данскей у двох шпитальох на Оддзелєньох за интерну медицину и радиолоґию. Гвари же ше отамаль ше врацел з позитивним искуством.

– Бул сом приємно нєсподзивани же дохторе на радиолоґиї после препатрунка знїмкох диктую налази до компютера, а вон препознава их слова и автоматски пише текст. Комплетно умрежени здравствени установи ме тиж  одушевели, алє и  обходзенє медицинских роботнїкох ґу пациєнтом  и здравствених роботнїкох. И ту ше помали уводзи тото цо сом спомнул, знаме, ми нє богата жем, алє маме добру опрему и квалитетни кадер, дохторох и технїчарох, правда, можебуц нє у тей мири як би требало, алє даваме свой максимум же бизме цо лєпше функционовали –  гвари др Александар.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ