Коцурске здруженє младих и Општина Вербас у новим проєкту

автор Ол. Русковски
529 Опатрене

КОЦУР – Општина Вербас и здруженя Зомборски едукативни центер и Коцурске здруженє младих заключели спорозуменє о сотруднїцтве з котрим треба же би ше поспишела реализация активносцох предвидзених зоз проєктом „З локалним диялоґом по унапредзенє системского стараня о дзецох”.

Спорозуменє подписали заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич спред локалней самоуправи, вивершни директор Зомборского едукативного центру Срдян Влашкалич и предсидатель Коцурского здруженя младих Стеван Самочета.

Локални план акциї за дзеци општини Вербас будзе представяц стратеґийни документ з котрим ше дефинує и реґулує обща политика локалней самоуправи спрам дзецох за наиходзаци период и будзе засновани на ключних принципох Националного плану акциї за дзеци, котри усвоєла Влада Републики Сербиї.

Спомнути документ ше будзе занїмац з темами як цо зменшанє худобства дзецох, унапредзенє образованя и култури дзецох, унапредзенє здравя дзецох, унапредзенє положеня дзецох зоз окремнима потребами, защита дзецох од злоставяня, занєдзбаня и злохаснованя. Тиж, уключени буду и теми о положеню и правох дзецох без родительского стараня, зменшанє асоциялного справованя и информованосц дзецох и родичох.

По сообщеню, то ище єден проєкт до котрого вєдно уключени Коцурске здруженє младих и Општина Вербас, а перши шлїдуюци крочай будзе формованє роботней ґрупи котру вєдно з предсидательом општини оформи Коцурске здруженє младих, а котра будзе окончовац виглєдованє явного думаня.

Концом прешлого року, Коцурске здруженє младих и Здруженє гражданох „Софиа” достали проєкт по котрим обезпечени 50 новорочни пакецики за дзеци з окремнима потребами, на котрим робели члени Роботного цела Проєктни биро Националного совиту Руснацох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ