Отримана ювилейна Рочна скупштина ремеселнїкох

автор Ан. Медєши
491 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох, у своїм майсторским доме, вчера, отримало ювилейну 190. рочну Скупштину на хторей, як найважнєйше, визначени циль же би ше „подмладзелоˮ членство, а тиж и же би ше у тим року пригодно означело ювилейни 190 роки иснованя Здруженя.

Присутних привитал предсидатель Здруженя Владимир Емейди, а потим схадзка почала зоз минуту цихосци даваня чесци упокоєним членом у прешлим року.

На схадзки присуствовал и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка, хтори членом повинчовал 190 роки длугу традицию иснованя Здруженя и пожадал успишну роботу и сотруднїцство зоз локалну самоуправу и надалєй.

У предлуженю пречитани Финансийни звит за прешли рок, Звит о роботи у прешлим року, як и План активносцох за наступни рок.

Кед слово о Финансийним звиту Општина потримала Здруженє зоз 200.000 динарами, док зоз донацийох и спонзорствох назберане 50.000 динари. У истим виносу, од 250.000 динари, Здруженє у прешлим року мало и розходи, а до нового року ше вошло зоз 33.400 динарами на рахунку.

Предсидатель Емейди потим винєсол роботни акциї и активносци Здруженя у прешлим року, та визначел роботи на отримованю и адаптованю обєкта. Представнїки Здруженя були активни и у Одбору за привреду, а участвовали и у координацийним тиму за виробок Програми за занятосц Општини од 2024. по 2026. рок, та на рижни способи поднїмателє мали потримовку и од Општини, Покраїни и Националней служби за занятосц.

На схадзки визначене и добре сотруднїцство зоз другима меснима Здруженями, як цо Добродзечне огньогасне дружтво, Здруженє женох „Байкаˮ, Здруженє паприґарох „Капсикум анумˮ як и з Месну заєднїцу, та и єй секретар, Михайло Пашо, бешедовал о прешлорочних и наступних активносцох у валалє.

У планох за наступни рок Здруженє предвидзує подобни активносци, а тиж и подмладзованє членства, орґанизованє рижних едукативних преподаваньох и семинарох, як и орґанизованє стретнуцох зоз поднїмателями з других местох.

На концу надпомнуте же Майсторски бал будзе отримани 27. януара у Ресторану „Бостон”, уходнїца кошта 2.500 динари, а госцох будзе забавяц бенд „Коцурски бетяре”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ