Означени Национални дзень добродзечних давательох креви

346 Опатрене

ШИД – З нагоди 11. мая Националного дня добрдозечних давательох креви, у сали Скупштини општини Шид отримани приєм за добродзечних давательох и представнїкох Червеного крижу Шид.

Присутних привитали предсидатель Општини Шид Зоран Семенович и секретарка Червеного крижу Шид Ивана Пезич, визначуюци значносц младих волонтерох и промоцию добродзечного даваня креви.

На соботу од 9 по 12 годзин на Площи култури будзе отримана акция даваня креви у „трансфузиомобилу” у орґанизациї Червеного крижа Шид и Заводу за трансфузию креви Войводини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ