Паломнїцтво до Лурду у Французкей (3)

автор Ол. Папуґа
560 Опатрене

Драга до духовного виздравеня Шицко цо вязане за Лурд – вельке: 50 гектари поверхносци, шейсц и пол милиони паломнїкох рочнє, 25 000 вирних у поджемней базилики, жридло води хторe чече зоз каменя, на тисячи людзох у инвалидских кочикох, пацерки за модлєнє Ружанца у каждей предавальнї и цо найважнєйше, надїя зоз хтору ше одходзи до того паломнїцкого места и духовне виздравенє на одходзе

Паломнїцтва за хорих людзох орґанизую вельо держави у швеце, окреме тоти цо маю моцни здруженя волонтерох. Волонтере до Марийового святилїща приведу стотки тисячи людзох хтори сами нє можу путовац, або им потребна цудза помоц. Од марца, та по октобер кед тирва сезона у Лурду, паломнїки з инвалидитетом и волонтере защитни знак святилїща. Циль того паломнїцтва же би хори, худобни, особи з инвалидитетом могли пойсц до Лурду. Прето у каждим паломнїцтве хорих анґажовани волонтере. У специялизованих шпитальох у Лурду робя даскельо професионалци, а шицки роботи зоз хорима конча людзе добрей дзеки зоз цалого швета. Приходза там волонтирац школяре рижних возростох, пензионере, а заняти на тот способ препровадзую рочни одпочивки. Же би хори людзе могли пойсц до Лурду орґанизовани тунї чартер авиони зоз вецей державох. Хорих провадзи дахто з дому, алє його длужносц же би док є у Лурду зоз своїм хорим, задармо волонтирал. Дзеци, школяре хтори приходза до Лурду помагаю хорих ґурац на кочикох ґу пещери, з нїма су по цали дзень, иду з нїма на процесиї зоз швичками.

Тоти путованя до Лурду помагаю и хорим, а и їх домашнїм – то им часто єдине путованє у хторим виду з дому и дожию вельо милосци и духовни поцешеня.

Дзень першого указаня Нєпорочней Мариї, 11. фебруар, преглашени за Шветови дзень хорих. Филм „Мацерово руки у Лурду”, филм о вилїченю души и цела документрани филм зоз 2019. року. Тирва 82 минути, а у нїм указане святилїще хторе каждого року нащивя шейсц и пол милиони паломнїки. Скоро 100 роки волонтере зоз цалого швета помагаю хорим, а филм бешедує о тим прецо телїх паломнїкох прицагує тото место, провадзи їх чежкосци же би там пошли, и прето людзе кед ше враца з Лурду гваря же су иншаки особи… Филм представя чудесну стварносц у хторей хори и особи з инвалидитетом после нащиви Лурду лєгчейше подноша хороту.

ПРОЦЕСИЯ ЗОЗ ШВИЧКАМИ

Процесия зоз швичками хтора каждого вечара почина на 21 годзин, почала 1872. року. Тирва од теди по нєшка. На тисячи паломнїки зоз цалого швета зоз швичками у рукох модля Ружанєц. Опрез базилики дзешатки пацеркох модля вирни на рижних язикох, кажди вечар на другим язику, а вирни у процесиї кажде на своїм. И так годзину и пол кажди вечар. На початку процесиї инвалиди у кочикох, священїки, Марийова статуа зоз квецом украшена.

Кирбай шестрох служебнїцох у Керестуре отримує ше 11. фебруара, на дзень першого указаня

Тисячи людзох шпиваю Аве, Мария (Здраво, Марийо), дзвигаю швички до горе и модля за мир у своїм обисцу, у швеце, за здравє, надихнути зоз виру же им Мац Божа ошвици животну драгу. Чудесне виздравенє у Лурду може дожиц кажди паломнїк, а то виздравенє души од хороти гриху.

МОЛИТВА ПРЕЧИСТЕЙ БОГОРОДИЦИ ШВЕТОВИ И НАШ ГРЕКОКАТОЛЇЦКИ ФЕНОМЕН

Мария Лурдеска потримала Бернатково модлєнє пацеркох и дала єй окремни милосци „накадзи ше Богородица зявела, у цихосци гварела Бернатки – модлїц пацерки”. На каждим образу, статуи, Мария Лурдеска ма пацерки. Нашому народу модлєнє Ружанца вше було значне, як и Мария Лурдеска. По углядзе на лурдеску пещеру направена пещера у Водици дзе паломнїки принєсли камень зоз Лурду до церковней порти у Керестуре. Манастир шестрох служебнїцох на Капущаним шоре у Керестуре слави Кирбай 11. фебруара, на дзень першого указаня, а пред тим дньом ше модлї дзевятнїцу Лурдескей Мариї у хторей Руснаци одвше препоручую свойо фамелиї, хорих, та и свой народ же би го Мария Лурдеска положела под свою мацеринску защиту.

Паломнїки принєсли з Лурду камень до Водицовей пещери

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ