Треба уживац у тим цо робиш и находзиц задовольство у тим

автор И. Чордаш
952 Опатрене

Кед дакого одмалючка интересує и уметносц и наука, вец вше найдзе часу витвориц шицки свойо обовязки. Же то нє лєгко, потвердзела нам и Маша Джуджар, котра и ґу музики, и ґу природним науком приступа з єднаку любову.

Маша Джуджар народзена у Новим Садзе, ма 17 роки и ходзи до другей класи на природно-математичним напряму у Ґимназиї „Йован Йованович Змай”. Як вона гвари, одросла у малей фамелиї з вельо любови.

– Одросла сом у мирним краю коло центру Нового Саду, дзе сом ше як мала бавела зоз дзецми у околїску и сушедстве. Каждодньово зме ше бавели на джмурки, обеговали и таки подобни бависка. Як мала сом нє барз любела ходзиц до оводи, алє сом вше любела учиц и дознавац нови ствари, так же сом до школи, за пременку, любела ходзиц и упознавац нови предмети – гутори Маша.

Одмалючка ю прицаговала уметносц, алє любела занїмац ше и зоз спортом.

– Любела сом спорт, а окреме кошарку, хтору ме оцец учел кед сом була мала. Но, гоч сом мала вельке жаданє тренирац у даяким клубу, пре свойо здравє и векши можлївосци же бим ше покалїчела, тото жаданє ми ше нїґда нє витворело. Ту даґдзе почала моя любов ґу музики – гутори Маша и додава꞉

– Мойо музичне образованє могла бим повесц же досц длугоке, з оглядом на тото же ме родичи ище як малу уписали до музичней оводи у першей класи основней школи. Поправдзе, нє здогадуєм ше цо зме там робели, през молгу ше можем здогаднуц же нас учели читац ноти и найвецей нас випитовали чи маме схопносци за музичну школу. Кед пришол час же требало уписац музичну школу и вибрац свой инструмент, нє знам чом и як, алє сом знала же то треба же би була флаута. Кед ми ше товарише и нєшка питаю як сом вибрала свой инструмент, єдноставно им повем же сом знала. Накадзи сом чула назву и видзела як випатра инструмент, нашмеяла ше Маша, шицко ми було ту при шерцу. Флаута єдини дуйни инструмент чийо образованє тирва 6 роки, док за други инструменти тирва 4 роки. У музичней школи сом мала барз добру професорку Александру Хорват, хтора вше тримала интересантни и иновативни годзини. Вона була особа хтора свою роботу робела зоз полно любови и то ше видзело и чувствовало. Гоч сом барз любела свой инструмент, нїґда сом нє ишла на змаганя, а грала сом композициї на високим уровню. То найвецей було пре мой вельки страх од явних наступох, правеня гришкох и реакциї людзох – констатує Маша.

ПОМОГЛИ МИ БОДИ ЗОЗ ЗМАГАНЬОХ

Понеже Маша скорей почала ходзиц до основней музичней школи, вона ю закончела у седмей класи.

– То було пред трома роками, кед зме першираз вошли до карантину, кед онлайн швет бул нови и нєвипитани. Остатнї рок у музичней школи сом препровадзела прейґ Вибер розгваркох и знїманьох аудио-записох. Но, було ми жаль охабиц музичну школу, професорох и цали тот амбиєнт, та сом одлучела пробовац уписац штредню музичну школу, теорийски напрям. Виполнєло ми ше жаданє и так сом рушела до першей класи штреднєй музичней школи, а тиж так сом закончовала и обичну основну школу – бешедує Маша и додава же барз любела професорох и нови предмети, та дополадня ходзела до музичней школи, а пополадню до основней школи.

– Кед пришол час же требало покладац малу матуру, штредня музична школа ми нє була єдине жаданє. Нє знаюци цо най робим, уписала сом ґимназию, а тиж так сом предлужела и зоз музичним образованьом. Понеже сом основну школу закончела як школяр ґенерациї, зоз першима, другима и трецима местами на рижних змаганьох медзи хторима ше находзи и Републичне змаганє зоз руского язика на хторим сом завжала перше место, достала сом 6 додатни боди при упису до штреднєй школи – бешедує Маша и задовольно гвари же жадани напрям у Ґимназиї „Йован Йованович Змайˮ уписала як перша на лїстини, а саме число бодох на малей матури єй оможлївело же би уписала гоч хтору штредню школу Новим Садзе.

Же ходзиц до двох розличних школох нє лєгко, Маша похопела у другей класи штреднєй музичней школи кед одлучела направиц павзу од музики же би ше могла фокусовац на ґимназию и знанє хторе там здобувала.

МЕСТО ФЛАУТИ – ХОР

– Нормално же сом нє могла музику так лєгко вируциц зоз свойого живота, праве прето сом ше уключела до ґимназийского хору и оркестру хтори водзи наш професор музичного Йован Травица. Часто маме барз интензивни проби, поготов пред змаганями або наступами. Теди проби знаю буц кажди дзень по два годзини после порядней настави. За мнє хор єдно искуство хторе вредзи и до хторого ше вельо уклада. Шицки зме повязани як фамелия. Можеме ше похвалїц же зме тераз нєдавно освоєли перше место, т.є. златну медалю на тогорочним змаганю интернационалних хорох „Янґ Бохемиям” (Young Bohemia) у Праги на хторим зме виведли штири композициї.

У будучносци Маша себе видзи у вшелїяких водох, алє єй жаданє хторе би любела витвориц то преподаванє на факултету або у штреднєй школи.

– Знам же гоч цо закончим у живоце, то будзе зоз любови, а нє пре пенєжи, понеже треба уживац у тим цо робиш и находзиц задовольство у тим кажди дзень. Любим кед шицко идзе як сом виплановала и намагам ше вше випочитовац шицко цо себе задам. Поведла бим же сом особа хтора ма циль, же го виполнїм, або поробим шицко же бим ше приблїжела ґу свойому цилю – нашмеяно закончує Маша.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ