Днї Миколи М. Кочиша у Новим Орахове

автор Oл. Папуґа
818 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – На вовторок, 6. децембра представителє Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа и други члени придаю прикладнїки кнїжки „Лексични паралелизми” авторки мср Сенки Бенчик.

Придаванє кнїжкох Месней заєднїци Нове Орахово будзе у рамикох означованя 32. Дньох Миколи М. Кочиша. Тота месна заєднїца финансийно помогла видаванє тей кнїжки.

Програма будзе отримана на 12 годзин у Доме култури у Новим Орахове (ЮНА 18).

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ