Робота у тиму продуктивнєйша и креативнєйша

автор Цецилия Надь
497 Опатрене

Попри знаня хторе ше здобува на факултету, упознаваня зоз професорами и новима колеґами, под час студентского живота достава ше и можлївосц же би ше млади людзе упознали зоз структуру студентских орґанизацийох и там достали нове искуство. Студентски орґанизациї хасновити, а у нїх ше здобува контакти, можлївосц участвованя на рижних роботох и виучованє розличних проєктох.

Антония Монар зоз Руского Керестура студентка другого року на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе, на напряму биомедицийне инженєрство. Вона активни член студентскей орґанизациї EESTEC и як гвари, то єй єден з найлєпших крочайох хтори направела потераз. Приключенє до студентскей орґанизациї ЕЕSTEC принєсло єй широке знанє, схопносци, алє и нових товаришох хтори єй постали єдни з наймилших особох.

– Найбаржей ме заинтересовали проєкти на хторих мож напредовац як особа и прейґ хторих ше крочи до „дїловного швета”, як и каждодньове друженє зоз членами. Перше стретнуце зоз нєпознатима людзми було найвекше препреченє од хторого сом ше бала. Медзитим, такой после першого друженя сом похопела же тота орґанизация за мнє и за єден рок сом зоз тима людзми почала функционовац як єдна велька фамелия. Тото цо нове за мнє, то же того року на лєто будзем у Управним одборе Здруженя, моя позиция будзе HR (Human Resources), хтора ма улогу орґанизовац збуваня за членох цалей орґанизациї. Тиж ми додзелєни проєкт Soft Skills Academy, на хторим будзем главна орґанизаторка, а хвильково и участвуєм у нїм. На тей Академиї ше учи о социялно-дружтвених схопносцох як цо, наприклад, асертивносц, самодовириє и мотивацийни становиска. Тиж, мушим визначиц же ми брат Кристиан бул найвекша инспирация же бим ше приключела до ЕЕSTEC орґанизациї. Кристиан уж вецей як пейц роки у тей орґанизациї, а його памятки зоз путованьох и здобути товарише по цалей Европи, як и научени схопносци хтори здобул през вельо роки у орґанизациї, були тоти хтори ме инспировали же бим направела исти таки крочай – гвари Антония.

Младежска орґанизация ЕЕSTEC орґанизує велї проєкти, а найвекши проєкт того здруженя то KОNTEH – Саям за обезпечованє роботи и фахово пракси за студентох ФТН-а.

– Указала ше ми нагода же бим була координатор на тим проєкту. Можем повесц же то найвекше виволанє хторе сом прилапела. Тогорочни KОNTEH на хторим зме вредно робели дзевец мешаци успишно реализовали осем члени нашей орґанизациї. За тоти дзевец мешаци сом вельо напредовала у комуникацийних схопносцох, научела сом як буц самоинициятивна особа, а тиж и як каждодньово робиц у тиму з людзми. Студенти, попри тим же упознаю нових товаришох и препутую цалу Европу, през рижни проєкти на хторих буду участвовац, або их орґанизовац, можу научиц як на формални способ комуниковац зоз компаниями, плановац нови проєкти, и пририхтац ше за будуцу роботу хтора их чека после законченого факултета – толкує наша собешеднїца.

Тимску роботу ше вше почитує и праве у орґанизациї яка постої на Факултету технїчних наукох, учи ше як вона функционує и як ше планую и реализую активносци.

– Тимска робота вше найважнєйша. Єден з цильох тей орґанизациї то и научиц членох же би робели у векших ґрупох, почитовали цудзи думаня, вислухали єдни других и же би у каждей хвильки дзечнє помогли своїм товаришом. Робота у тиму интересантна, продуктивнєйша и креативнєйша – приповеда Антония.

Добра орґанизация половка роботи. Обовязки на факултету и членство у студентскей орґанизациї мож укомбиновац и буц успишни и визначни на обидвох бокох. Наша собешеднїца гвари же членство у орґанизациї одбера тельо часу кельо особа порихтана уложиц до самей орґанизациї. Вона визначує же єй кажди дзень виполнєти зоз обовязками, а то ю мотивує же би була ище успишнєйша и же би себе каждодньово поставяла векши цилї. Остатнї рок чувствовац пошлїдки Covid-19 у шицких сферох живота, та так и Монарова визначує же хвилькова ситуация хтора актуална у цалим швеце, погубела и каждодньове функционованє їх орґанизациї.

– Єден з проблемох то нєможлївосц орґанизованя KОNTEH сайма у просторийох Факултета технїчних наукох, алє зме ше преруцели на орґанизованє того Сайму у онлайн формату. Путованя, нажаль, нє були можлїви, друженя були орґанизовани онлайн, а тераз починаме и зоз друженями наживо – цо зме лєдво дочекали – заключує Антония.

 

Цо то ЕЕSTEC?

ЕЕSTEC то нєпрофитна орґанизация хтора наменєна студентом Електротехнїки хтори студираю на Факултету технїчних наукох. Орґанизация ше состої зоз 54-ох локалних комитетох у 28 державох у Европи. Вкупне число членох 320, од хторих коло 40 активни члени. Циль тей орґанизациї же би ше студенти зоз цалей Европи поупознавали прейґ рижних проєктох, семинарох, конґресох и вельких подобних збуваньох хтори ше орґанизує.

– Путованя найчастейши причини пре хтори ше студенти учленюю до орґанизациї. Попри тим, члени тей орґанизациї можу усовершиц свойо схопносци, участвовац на рижних проєктох и академийох, а тиж през тоту драгу можу одкриц свойо нови квалитети. У зависносци яки ше проєкт вибере, постоя рижни функциї, як цо главни орґанизатор, координаторе за розлични позициї, а єст и тими хтори помагаю координатором – визначує Антония.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ