Ровновага найприроднєйши стан

автор саб
1.3k Опатрене

Национални совит Руснацох прилапел инициятиву же би основал Роботне цело за родну (родову) ровноправносц хторе ше будзе старац же би у явним живоце подєднак були заступени обидва поли. Звичайно ше то одноши на векше уключованє женох, алє у дзепоєдних обласцох нєт досц хлопох. Медзитим, позициї на хторих ше одлучує ище вше хлопски домен.

Инициятиву за здружованє цивилного сектору и националних совитох коло питаня родней (родовей) ровноправносци порушала Мисия ОЕБС у Сербиї, а потримала ю и институция Покраїнского омбудсмана. Ношителє Академия женского лидерства и Центер за потримовку женом, а партнере седем национални совити хтори припознати як добре орґанизовани и цалком конституовани кед слово о сполньованю културней автономиї меншинских националних заєднїцох. Медзи нїма и Национални совит Руснацох хтори у тей инициятиви и на семинаре „Политика родней ровноправносци у роботи националних совитох националних меншинох”, представяла Наташа Макаї-Мудрох.

– Циль тей инициятиви звекшац видлївосц и присуство женох у явним и политичним живоце своєй заєднїци и цалого дружтва, понеже анализи терашнього стану указую же жени ище вше нєдосц мотивовани уключиц ше и участвовац. Перши крочай то формованє роботних целох за родну ровноправносц у рамикох националних совитох, хтори би заступали „уродньованє” политикох совитох, односно значеня родней ровноправносци – толкує Наташа Макаї-Мудрох хтора як членїца Националного совиту и його Вивершного одбору иницировала формованє такого цела и у нашим Совиту. По єй словох, до того цела за початок буду поволани женски особи хтори уж афирмовани и препознатлїви у рускей заєднїци, же би дали приклад и преправели драгу женом хтори можебуц маю амбициї, алє нєдосц потримовки же би активнєйше участвовали у явним живоце Руснацох – Жени ше часто обаваю явно ше експоновац. Дараз то уплїв традициї, обичайох и воспитаня дзе улога жени баржей у приватней сфери, обисцу и фамелиї, а дараз, єдноставно, нє було условия и потримовки – гвари Наташа Макаї-Мудрох и надпомина же подобни стан у шицких националних  заєднїцох.

Прето вельке значенє ма законска и институцийна потримовка. Важаце законодавство наклада же на лїстинох хтори участвовали на виберанкох за национални совити муши буц голєм 30 одсто кандидатох/кандидатки зоз шорох менєй заступеного полу, цо шицки заєднїци мушели сполнїц. Од седем совитох хтори участвовали на семинару о родней ровноправносци, три водза предсидательки (словацки, бунєвацки и чарногорски). Жени заступени и на подпредсидательских позицийох и у членстве вивершних одборох, алє на нїзшим уровню, у фахових одборох и роботних целох, родна ровноправносц ше нє вшадзи почитує. Одступаня єст на обидва боки, даґдзе доминую хлопи, а даґдзе жени, зависно од обласци.

Наташа Макаї-Мудрох гвари же гоч то закон ище нє наклада, єст препорученє же би ше у цалей структури националних совитох почитовало начало родней ровноправносци. По єй словох, Роботне цело за родну ровноправносц нє ма намиру исц до другей крайньосци, же би ше хлопски швет заменєло зоз женским, алє витвориц ровновагу, односно єднаку заступеносц обидвох полох, цо би бул стабилни, и на концу природни стан.

РУСКИНЇ У РУСКИМ ШВЕЦЕ

По резултатох остатнього попису жительства, у Сербиї 2011. року було 14 246 Руснацох, од хторих 7 299 жени и 6 947 хлопи, цо значи же женска популация твори 51,2 одсто рускей заєднїци.

У Националним совиту Руснацох и його орґанох углавним ше почитує начало родней ровноправносци. Од 19 членох Совиту, шейсц жени, цо прецизно 31,5 одсто. Од трох подпредсидательох, єдна подпредсидателька, у пейцчленим Вивершним одборе троме хлопи и два жени. Медзитим, кед слово о фахових целох, ситуация нє вшадзи иста. Два найвекши одбори – за образованє и за културу – на чолє маю жени. Ґу тому, у Одборе за образованє хтори ма 12 членох, лєм єден хлоп. Одбор за службене хаснованє язика и писма ма пейцох хлопох и єдну жену, алє у його Пододборе за демоґрафию од шейсцох членох два жени. З другого боку, Роботне цело за спорт и Роботне цело за науку остали „хлопски” упорища – обидва маю по пейцох членох. Други фахово цела Националного совиту сполнюю препоручени пропорцийни минимум. Одбор за културу у членстве ма осем хлопох и шейсц жени, у Одбору за информованє штири жени од шейсц членох, а Роботне цело за младих у членстве ма шейсц жени и седем хлопох. Значи, кед ше состав целох Националного совиту спатра през родни критериюм, праве Роботне цело за младих, хторе у сущносци тиж антидискриминаторне, понеже обезпечує участвованє младей популациї у явним живоце рускей заєднїци, найблїжей ґу идеалному стану дзе обидва поли єднак заступени. Як толкованє таких розликох у составе роботних целох и одборох може послужиц же су, насампредзсоставяни по критериюме фаховосци, а дзепоєдни професиї ище вше традицийно вязани за одредзени пол. Медзитим, так лєм на перши погляд, а за руску заєднїцу може буц инспиративне виволанє же би ше у шлїдуюцих мандатох нашло вецей правнїци, науковки, спортистки, лєбо з другого боку, учительох або наставнїкох, хтори ше анґажую у Националним совиту, лєбо його фахових целох.

Национални совит снователь, лєбо соснователь трох институцийох – НВУ „Руске слово”, Заводу за културу войводянских Руснацох и РНТ „Петро Ризнич Дядя”, а шицким у тим моменту на чолє директорки, правда лєм у „Руским” у порядним мандату, а у других двох институцийох у статусу окончователькох длужносци. Управни одбори тих институцийох тиж нєєднак запровадзую препоручене начало же би трецина членства була з менєй заступеного полу, так же у УО „Дядї” од дзевец членох три жени, у УО Заводу од 9 членох  єст три жени од хторих єдна и  предсидателька, а у тиж дзевецчленим Управним одборе „Руского слова” лєм єден хлоп, алє є на предсидательскей функцIMG_2947иї. Попри тим, у трох школох хтори од значеня за Руснацох понеже  ше у нїх порядно учи по руски – у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, на чолних позицийох находза ше жени. На чолє Дружтва за руски язик, литературу и културу, як и рускей рубрики на Радию РТВ тиж так жени.

ЧИ ЗМЕ ПОРИХТАНИ ЗА ЛИДЕРКИ?

Специфичносц у рускей заєднїци же велї значни функциї окончую жени, алє часто єдна особа ма вецей функциї. На тот способ, структуру мож толковац на обидва способи – формално, жени пропорцийно заступени, а наисце их нєт вельо. З другого боку, цо замерковане и на семинаре о родней ровноправносци, Националну стратеґию Руснацох у Сербиї писали хлопи. То отвера и питанє же кельо жени наисце на местох дзе ше одлучує. Ношителька виберанковей лїстини „Руска лиґа” Олена Папуґа дума же руска заєднїца нє барз прилапює лидерки.

– Треба припознац же у рускей заєднїци єст чувство за значносц родней ровноправносци, цо видно по тим же жени водза главне слово у вецей наших институцийох. Медзитим, думам же Национални совит затераз женом дава вивершни функциї дзе треба робиц, а нє позициї  дзе ше одлучує. Нє лєм же жени фаховши у обласцох хтори ключни за културну автономию як хлопи, алє думам же и мотив иншаки. Жени анґажовани у рускей заєднїци маю дзеку робиц без надополнєня, алє хлопи часто нє буду робиц задармо. Думам же за руски менталитет чежко похоплїва женска амбиция, лидерки наиходза на подшмих, а лидера хтори ту пре хасен и статус прилапює гоч є и нєфахови. – гвари Олена Папуґа, хтора окрем же є ношителька лїстини хтора до Националного совиту уведла найвецей жени (три од штирох мандатох), як народна посланїца у Народней скупштини Републики Сербиї и найвисше ранґована политична особа при Руснацох.

Ґенерално, медиї прешли найдлугшу драгу кед слово о професийним еманципованю женох. Дараз новинарство було скоро виключно „хлопске ремесло”, а нєшка є професия у хторей жени ровноправни. Подобно ше менял стан и у руским новинарстве. Наприклад, „Руске слово” 2002. року мало 25 стаємно занятих, од хторих 12 були жени. Концом того року од 24 занятих, тераз 14 жени. Од штирох виданьох „Руского слова”, нєшка „Заградка” и МАК маю редакторки З оглядом на нєшкайшу структуру студентох журналистики и Катедри, одкадз углавним приходза нови моци до руского новинарства, а илустративне и же за МАК просеково пишу два-три раз вецей млади авторки як авторе, перспектива и убудуце останє женска. Медзитим, у каждодньовей пракси то годзен буц проблем. Радийска рубрика по руски на РТВ нєшка ма 14 стаємно занятих од хторих штирме хлопи. Понеже двоме новинаре пошвидко здобуваю условия за пензионованє, у програми по руски будзе дефицитарни „хлопски глас”:

– Свидоми зме же будземе мац проблем пре нєдостаток „хлопских гласох” у програми док колеґове пойду до пензиї. Пририхтуєме ше так же приводзиме младих сотруднїкох до младежскей емисиї, на хторих рахуєме же єдного дня буду тоти „хлопски гласи”. Медзитим, пре  важацу политику забрани даваня роботи у явним секторе дзе и медийни явни сервиси, барз компликоване обезпечиц анґажман, контракти, даяки тирваци статус младим сотруднїком, а додатни проблем же ше хлопи нє барз интересую за радио. Прейґ управи нашей медийней хижи до ресорного министерства вецей раз посилани вимоги дзе потолковане же нам и пре ровновагу у програми нєобходни нови заняти. Алє затераз зме нє достали дошлєбодзенє – толкує о. д. Одвичательного редактора рубрики на руским язику трецей програми Радио РТВ Татяна Беук-Латяк.

ПРИРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

У сфери конкретного запровадзованя родней ровноправносци, Наташа Макаї Мудрох трима же найефикаснєйше запровадзиц „природне” партнерство Роботного цела и женских здруженьох и културно-уметнїцких дружтвох по наших местох

 – Окреме у менших штредкох, женски здруженя и дружтва главни способ анґажованя женох. Источашнє, то и наша база и фундамент заєднїци з вельким потенциялом. Намира нам формовац заєднїцку мрежу, дзе би Роботне цело глєдало конкурси и помагало коло проєктох за преширйованє их активносцох. Ми почитуєме їх роботу, чи то ручна робота, чи традицийна кухня, чи фолклор, алє сцеме понукнуц вецей, же би жени слухали преподаваня, семинари и едукациї з обласци унапредузеня женских правох. Звичайни людзе нє знаю закони, та анї же жени маю право на институцийну потримовку и можлївосци хтори ше им понука. Сцеме потримац кажду з нїх хтора ма таки амбициї – потолковала Наташа Макаї Мудрох.

СЕНЗИБИЛИЗОВАНЄ ЯЗИКА

У запровадзованю начала родней ровноправносци вельку улогу ма родово сензибилизоване явно виповедзене слово, насампредз у медийох. Нєобходне ровноправно хасновац обидва роди за поняца хтори означую професиї, функциї и званя, як цо наставнїца, новинарка, авторка, студентка, директорка. Дискурс хтори промовую Женски студиї на новосадским Универзитету наклада и поняца як цо членїца, виглєдовачка, лєбо преподавачка. Єст и винїмки. Секретар як ознака функциї хаснує же за обидва поли, понеже секретарка виключно означує административну роботнїцу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ