Гобиї за три животи

автор Д. Барна
598 Опатрене

Наисце нє мож часто стретнуц дакого такого як цо Славко Пап. И кед чуєце за дакого же шицки таланти хтори му дати през живот нє лєм же вихасновал, алє и розвил, полюбел, вец гришки нєт, слово о нїм, o Славкови.

Славко Пап народзени 30. марца 1958. року у Руским Керестуре, од оца Йовґена и мацери Хелени. Основну школу закончел у Руским Керестуре, а после основней школи одходзи до Футоґу дзе ше уписує до Штреднєй польопривредней школи. Теди почина писац поезию и уписує ше на подобову секцию у кругу Дома школярох.

– До основней школи ходзел сом до старей школи, теди ище була стара трозґа на терену. Нє бул сом даяки школяр, нє барз сом ше любел учиц. Барз сом любел природу, мой броцак вше бул при яблонї дзе теди оцец и мац жили и вше сом ше учел у природи. Правел сом хижки по древох, любел сом вонка препровадзовац шицок час. Кед оцец вируцел зоз шопи якуш стару клїтку, я то вжал, преробел сом ю и ушорел же би то була моя хижка – здогадує ше наставнїк.

Накадзи закончел основну школу, Славко одходзи до Футоґу дзе ше уписує до Штреднєй польопривредней. Нє барз ше му пачел вибор школи, як нам гвари, алє иншаки часи були теди, баржей ше слухало родичох, та и оцово слова же у тим цо ше учи перспектива. Польопривреда му ше нє барз пачела, алє як спомнуте, любел природу,  послухал оца и пошол до Футоґу.

– Бул сом там найлєпши школяр на пракси. Кед зме мали овоцарство, лєбо винїцарство, або ше прашела швиня, вше мнє першого волали зоз интернату, гоч кельо годзини после полноци було. Професорка ме барз любела як школяра прето же сом шицко провадзел, кажду дробнїцу, як и у живоце. Кед ми дахто указал як ше дацо роби, такой сом запаметал и вец други раз сом знал як ше гоч цо роби. Нєшка иншак. Тераз кед я наставнїк у нашей школи у Руским Керестуре, и кед дзецом укажем же цо як ше роби, вони укажу лєм тот минимум же би поробели и готове. Нїч нє сцу запаметац, нє сцу сотрудзовац и глїбше войсц до дачого – толкує нам Славко.

У бешеди ше ознова врацаме до штреднєй школи у Футоґу  дзе наставнїк ище як школяр тренирал штреляцтво. На школским змаганю у шреляню зоз воздушней пушки у Заґребу, завжал друге место. По теди, то бул єден з його найлєпших резултатох. Од 400 можлївих, мал 370 боди.

ВЕЛЬКА СХОПНОСЦ У ВЕЛЇХ СПОРТОХ

Кед достал диплому Штреднєй польопривредней школи, драга нашого собешеднїка одводзи до Нового Саду дзе ше уписує на Факултет физичней култури. Ту почина указованє його полного потенциялу ґу спорту, у рижних дисциплинох. Барз любел бавиц гокей на ляду, бежанє на скийох, атлетику, бициґлизем, любел плївац, ватерполо, рукомет, єдноставно поведзене, бул мултиспортиста.

– Давно то було кед на нашу долїну, на Славчецову, пришол Яша Баков и гоч сом бул мали хлапчик,  паметам же нас там було громада.  Шицки, и дзеци и старши  одметали шнїг и правели терен за гокей. Алє дакеди шнїгу було вельо, були озбильнєйши жими и векши минуси. Дзеци препровадзовали вецей часу вонка, на бавеню… Кед ше поодметало терен, з боку коло терену шнїгу було висше одо мнє – през ошмих ше здогадує Славко.

На студийох у Новим Садзе Славко ше нашол и на списку републичней Державней репрезентациї у биатлону и то було барз вельке виволанє. Постояли два дражки котри ше преплєтали у спортским живоце нашого собешеднїка, алє заш лєм, як цо нам и гварел, гокей му бул на першим месце.

– Почал сом бавиц гокей у Войводини, Люпко Сопка и я. Тренер нам бул Чех,  и швидко ме замерковал. Добре сом ше знаходзел на ляду, як ми тедишнї тренер гварел же мам добри прегляд бависка,  же видзим и на задок. Гварел ми же бим могол буц добри гокеяш. Гей, шицко то крашнє, лєм у тим було першенство Войводини у бежаню на скийох и я ше приявел на тото змаганє. Пошол сом, бо ми то була єдна файта виволаня и освоєл сом перше место. А  приявел сом ше так же сом бул член у Горяцким скияшским дружтве ,,Гайдук” зоз Кули. Теди сом у Керестуре водзел горяцке дружтво, водзел сом ориєнтиринґ, а то специфичне читанє картох и знаходзенє у природи на карту. Мал сом вельо успиху у тим – гварел нам Славко.

У ОРҐАНИЗАЦИЇ ЖИМСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ БАВИСКОХ У САРАЄВЕ

Славко Пап свою биоґрафию дополнєл зоз ище єдним вельким збуваньом,  бул у орґанизациї Жимских олимпийских бавискох у Сараєве 1984. року.

– Пошол сом до войска 1983. року и нє бул сом на Жимских олимпийских бавискох, а бул сом поволани. Було нас петнацецеро, и нє удало ше нам квалификовац на бависка,  могли зме пойсц лєм як члени Орґанизациї. Була то барз велька чесц участвовац на таким єдним вельким збуваню. Участвовал сом на трох семинарох на Иґману и верим же и мойо мено дзешка там записане. Понеже сом теди бул на факултету, водзел сом дзеци на Корчулу (Горватска), а теди ище нє була розвита така технолоґия,  нє було мобилни телефони, мнє волали зоз Олимпяди зоз Сараєва на фиксни телефон же бим ше цо скорей явел и там ше зявел – наглашує наставнїк Пап.

ИНСПИРАЦИЯ У ПОЕЗИЇ И МАЛЬОВАНЮ

Кед єдного дня нашол и почитал тото цо його  оцец  написал, попачело ше му, та ше и вон у тим опробовал.

– Я поезию иншак почал писац ноцами. Пребудзим ше и вше ми думки и слова були пред очми, и то по руски. Кед ми дахто гварел же бим записане прешпивал на сербски язик, я то нє мог. Єдноставно так як було записане так и остало, а писал сом и афоризми.

Мальовац сом давно полюбел, ище у основней школи. Зоз подобовей култури сом мал єдинку, алє нє прето же сом нє знал мальовац, алє прето же сом нє сцел намальовац дацо цо ме нє интересовало, и баш ми теди було бриґа. Но, алє раз кед сом пошол на беґель лапац риби, кед сом видзел воду и нєбо, одтеди малюєм тото. Воду и нєбо найчежше намальовац – гвари вон.

ВЕЛЇ ГОБИЇ ОПУЩОВАНЄ

Упознаваюци Славка Папа, знаме же ма вельо гобиї, же люби оправяц стари годзинки, и ма их дома на дзешатки, а шицки робя. Роби Славко и як байбер, малює, пише поезию, познате же ше люби купац на нїзких температурох на беґелю и як би ше гварело, вон сам свой майстор. Шицко у обисцу и  у дворе вон сам направел по своїм, вше мал идею и вельку мрию. За конєц, за єден од гобийох котри му милши, наш собешеднїк гвари же кажда годзинка ма душу.

Кажда по його дзеки.

СТИХИ И ЩЕТОЧКИ

Славко Пап заняти у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк” як професор физичного воспитаня, член є Здруженя литературних и подобових творительох. Зоз свою поезию участвовал на рижних културних манифестацийох. Поезия му учишлєна до даскелїх зборнїкох, углавним до зборнїкох Матки Руснацох. Слики му барз замерковани на подобових колонийох, а углавним то пейзажи нашей ровнїни. Найчастейше малює у технїки акрил на платну.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ