Найлєпше у новим доме (III)

автор Ол. Папуґа
839 Опатрене

Од войни до 1947. року, после виховательки Ирини Рот, роботу з дзецми превжали часни шестри, овода ше теди волала загоронка, а була у новей школи, нєшкайшим Замку. З дзецми робели часни шестри Вира Пап и Маґдалена Колєсар. Тедишнї власци им дали условиє же у загоронки можу робиц лєм у цивилу, цо Колєсарова прилапела и предлужела робиц як вихователька.

Попри Замку, 1954. року овода достава просториї за нове оддзелєнє у найстаршей валалскей хижи у хторим вихователька була Веруна Скубан  зоз помоцну роботнїцу Мелану Бики. Од снованя овода припадала под школу, а 1960. року ше видвоює як самостойна институция. Того року робели три учительки ˗ Єлена (Гарди) Жирош, Леона (Папуґа) Петкович и Маґдалена (Барна) Колєсар. Леона Петкович 1964. року пошла робиц до Вербасу, а на єй место пришла вихователька Наталия (Колбас) Колєсар. Шицки три виховательки робели зоз вельо дзецми, од 40-70 дзеци було у єдней ґрупи,  мишаного возросту.

Вихователька Єлена Жирош 1966. року пошла жиц до Нового Саду, а на єй место пришла Йозефина Фа, но нєдлуго робела, бо и вона нє жила у Керестуре. Од 1. септембра 1966. року овода у Керестуре достава виховательки Маґдалену Колєсар, Наталию Колєсар и Ирину Папуґа, хтори стаємну роботу достали 1969. року. Того року було штири оддзелєня, а зоз тима трома виховательками кратки час робела и Леона Паланчаї.  Од 21. септембра 1969. року  ше формує стаємне штварте оддзелєнє, бо приходзи нова вихователька родом зоз Коцура, Мария (Лазор) Бодянец. Овода достала и нову помоцну роботнїцу Амалию (Ковач) Еделински.

 ОВОДА ШЕ СЕЛЇ ДО ДОМУ КУЛТУРИ

У  октобру 1970. року  овода ше дочасово преселєла до Дому култури, бо стари будинок на Маковским шоре звалєни, прето же ше там почало правиц Дом здравя. Зоз тим будинком направена черанка, достата хижа од др Дюру Папа, хторей бул власнїк Дом здравя, на Вельким шоре (нєшка Маршала Тита 77). Будинок ше адаптовало од 1971, та по октобер 1972. року кед дзецинска заградка „Бамби” почала робиц у обєкту дзе є и нєшка. Єден час того року робела вихователька Єлена (Фа) Ґаґович. Од 1974. року Ирина Папуґа одходзи до Нового Саду, а єй оддзелєнє пребера вихователька Мелания (Няради) Орос, хтора у керестурскей оводи робела до 1978. року, а теди ше штварте оддзелєнє утаргує.

Вихователька Мария Бодянец на Нови 1972. рок у Доме култури у библиотеки

АКТИВ РУСКИХ ВИХОВАТЕЛЬКОХ

У рамикох програмних активносцох Дружтва за руски язик, литературу и културу єст роботне цело ˗ Актив вихователькох руского язика, хтори формовани у Руским Керестуре 1971/72. року кед зоз предшколскима дзецми у Руским Керестуре робели Маґдалена Колєсар (1920–2004), Наталия Колєсар, Мария Бодянец и Ирина Папуґа вєдно зоз виховательками Марию Югас (1937–2011) зоз Коцура, Наталию Голуб (1934–1994) зоз Дюрдьова и Милеву Надь зоз Вербасу. Актив робел у сотруднїцтве зоз Дюром Варґом (1925–2003), редактором руских виданьох у Заводзе за видаванє учебнїкох, Марию Чакан, просвитним совитнїком за руски язик и мр Милену Вучетич (1923–2002), просвитним совитнїком за предшколске воспитанє Педаґоґийного заводу Войводини, цо окреме визначує активистка и орґанизаторка актива Ирина Папуґа. Актив зоз свою роботу доприношел спатраню стану предшколского вихованя у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове, Вербаше, Новим Садзе. Резултат того було злєпшанє условийох за роботу зоз дзецми. На планє воспитно-образовней роботи видати Зборнїк текстох за предшколски дзеци „Ластовичка”, 1976. року, а отримани и понад 15 схадзки, у Руским Керестуре, у Коцуре и другим местох. Дружтво за руски язик, литературу и културу основало едицию „Предшколске вихованє” у рамикох хторей вишли два сликовнїци Ксениї Вучкович (Папуґа) зоз Руского Керестура: „Госц у нашим дворе” (1997) и „Моя хижа” (1998), ʺЗборнїк текстох и композицийох за предшколски дзециʺ Наталиї Голуб зоз Дюрдьова, „Нє мам злата, мила мамо” (2000) и тексти „Ластовички ІІ” (2005), „Хто цо роби”, „Домашнї животинї”, „У нашим краю птички шпиваю”, „Уж видзим школу”, Наталиї Зазуляк и Емилиї Костич, по руски зоз роботнима задатками (2008).

На морю у Строжанцу вихователька Ирина Папуґа з дзецми 1968. року

ОВОДАРЦИ ДОЧЕКАЛИ ТИТОВУ ШТАФЕТУ

„Пионирска заградка”, у маю 1977. року пише же „милиони винчованки наших народох и народносцох буду зляти до єдней на Дзень младосци 25. мая з уручованьом штафети товаришови Титови з нагоди його 85. родзеного дня и 40-рочнїци як ше находзи на чолє КПЮ” тоту шветочносц возвелїчали и оводарци зоз Руского Керестура, та на дочеку штафети у своїм валалє подаровали квеце и одшпивали писню.

(Предлужи ше)

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ