Дожица и авантури єст и коло нас

автор м. буила 9. авґуст 2022

Кадзи одпутовац през лєто? То вироятно єдно з найчастейших питаньох у тей, горуцей часци рока. Кед сце ещи вше у розпуки и нє маце одвит на тото питанє, млади Коцурски и Коцурци вам у шлїдуюцей розгварки видаю рижни власни идеї на тему як мож препровадзиц лєто.

 Лєто мож цалком добре препровадзиц и у нашей держави, алє так же би ше при тим нє мушело потрошиц и вельо пенєжи, прешвечую нас Катарина Горняк, Марта Малїк, Виктор Фирман и Дарко Колєсар зоз Коцура.

ОДПОЧИВОК У КОЦУРЕ

Виктор Фирман

– Лєм кед добра орґанизация, лєтни одпочивок може цалком добре випатрац и у нашим валалє. У нашим месце єст наисце шицкого цо нам потребне, вше єст орґанизовани даяки друженя, або забави за тих котри маю добру дзеку. Любим час препровадзовац у Коцуре, з оглядом на тото же сом през рок барз часто у Новим Садзе, понеже там студирам, та думам же лєто права нагода же бим дакус вецей часу препровадзел праве дома, у Коцуре – гвари Виктор Фирман.

– Думам же гевто лєто кед бул карантин, було єдно з найлєпших лєтох у моїм живоце. Гранїци були заварти, та зме анї нє роздумовали о лєтованю у даякей другей держави на даяким „фенси” месце. Були зме цалком задовольни и зоз тим цо зме мали у нашим валалє. Шицки зме були вєдно, дружели зме ше до позних годзинох и кажди дзень зме ше ишли купац на беґель, або на базен – гвари Дарко Колєсар.

– По моїм думаню, лєто у Коцуре може буц прави вибор. Познам досц людзох з варошу зоз хторима кед бешедуєм, нєзаинтересовани су путовац прейґ гранїцох, алє приду праве до Коцура препровадзиц лєто. Я тиж препровадзовала велї лєта у Коцуре и було ми наисце добре, понеже ми ту и фамелия и товарише – гвари Катарина Горняк.

ПУТОВАНЄ СПОЗА ГРАНЇЦИ СЕРБИЇ

 Кед же лєтни одпочивок заш лєм жадаце препровадзиц звонка нашей держави, можебуц вам праве Марта Малїк з Коцура годна помогнуц у тим кадзи одпутовац.

Марта Малїк

– Лєто за мнє дефинитивно найлєпша часц рока, та шлєбодно можем повесц же сом теди и найщешлївша. Любим чуц звуки лєта вшадзи коло себе и видзиц людзох котри уживаю у красоти шицкого цо лєто зоз собу ноши. Нєт стресу коло факултету, обовязкох и то период рока кед ше цалком можем пошвециц себе и робиц на тим най ми лєто цо вецей будзе виполнєте зоз рижнима дожицами. Мойо найлєпше лєто, котре барз часто споминам, було лєто 2019. року, бо сом теди найвецей путовала. Путованє, котре за мнє барз окремне и котре бим видвоєла, то перше путованє зоз дружтвом и тирвало два тижнї. Путовали зме до Тезеу, до Французкей. Медзитим, у тих двох тижньох попри Тезеу, Паризу и других местох у Французкей, ми обишли и Амстердам, Минхен, Милано и мали зме нагоду упознац ше зоз велїма людзми и їх културу. Дожица котри сом з дружтвом теди дожила будзем паметац цали живот и можем повесц же бим ознова шицко тото повторела. Цале путованє наисце нє було таке драге, так же бим шицким хтори любя авантури препоручела таку екскурзию – гвари Марта Малїк.

ПЛАНИ У ГОРУЧАВИ

 Лєто єден длуги горуци период котри мож препровадзовац на рижни спсоби. Яки плани за лєто наших собешеднїкох, дознаце у наиходзацих шорикох.

– Я барз любим плановац, нє лєм цо будзем робиц през лєто, алє вообще у живоце. Кед дацо плануєм, чувствуєм ше порихтано и орґанизовано. Нє гварим же ше нєплански ствари нє законча добре, алє ше лєпше чувствуєм кед шицко виорґанизуєм и на час виплануєм. Мойо плани за тогорочне лєто же бим ше конєчно одпочинула, понеже сом прешлого року пре обовязки на факултету тото нє могла. Любим путовац и одмалючка сом ишла на морйо зоз фамелию, путовала сом и до других жемох на екскурзиї так же бим и того лєта любела пойсц на морйо – гвари Катарина Горняк.

– Я мушим повесц же найволїм нєплански ствари, поготов у моментох кед нє очекуєм же ше случи дацо нове и интересантне. Теди углавном буду найкрасши дожица и найдлужей ше их памета. Вшелїяк, єст досц того цо треба виплановац, як наприклад, даяки екскурзиї, лєтованя, путованя за котри треба длужей зберац пенєжи. Єден з векших планох за тото лєто ми путованє на морйо зоз дружтвом до Чарней Гори. Тому ше найбаржей радуєм, бо зме добра екипа и дзе ґод пойдземе, одлично ше препровадзиме. Тиж так, плануєм и найсц даяку сезонску роботу, учиц язики, обисц цо вецей места на хторих сом нє була и ещи вельо того – гвари Марта Малїк.

Дарко Колєсар

– Любим виплановац голєм одприлики як будзе випатрац мойо лєто, а даяки менши случованя иду спонтано. Затераз мам план закончиц юлийски испитни термин же бим бул после мирни, вец можем опущено пойсц на морйо, ходиц на базени, як и обиходзиц рижни места. Кажде лєто паметам по даяких путованьох, цо зоз фамелию, цо зоз дружтвом, так же бим и тото любел запаметац по тим – гвари Виктор Фирман.

– Дотераз ми лєта углавним були нєплановани и вше було барз добре. Тото лєто ми почало досц урбано и швидко, план ми бул дотераз попокладац цо вецей испити на факултету и заробиц себе на морйо до Греческей цо ми ше и поспишело. Дотераз сом ишол на морйо до Чарней Гори, медзитим, бул сом досц мали, та ше нє барз здогадуєм шицкого. У тей хвильки робим и як помоцни роботнїк у „Heineken” компаниї, та тераз час препровадзуєм у Новим Садзе. Любел бим часц лєта препровадзиц и у Коцуре, вєдно зоз дружтвом и родзину – гвари Дарко Колєсар.

МОЙО ИДЕАЛНЕ ЛЄТО

 Шицки ми маме задумки як би нашо идеалне лєто могло випатрац, медзитим, часто пре обовязки, финансийни средства и други причини ше воно нє зисци и останє лєм у наших думкох. Марта, Катарина и Дарко виприповедали як би випатрало їх идеалне лєто.

Катарина Горняк

– Длуго ми на розуме идея же би ше ми, даскельо зоз дружтва, позберали и пошли през лєто робиц на морйо. Кед би ше зявела даяка робота, прилапела бим ю, чом да нє. Заробели бизме за живот там, а кед дружтво ту, вец шицко лєпше идзе. Можебуц би нам було кус напарте, алє час би нам бул цалком виполнєти. Нове искуство барз значне, поготов кед стреташ людзох зоз рижних державох. Зоз добру орґанизацию мали бизме часу и за друженє, и одпочиванє, и уживанє. Було би то вельке дожице за мнє. Так би випатрало мойо идеалне лєто и наздавам ше же ше нарок то и случи – гвари Марта Малїк.

– Мойо идеалне лєто би випатрало праве таке яке було 2020. року, хторе ми занавше останє у паметаню. Було то найдлугше лєто, понеже сом теди закончела стредню школу и уписала сом ше на жадани факултет. Теди сом наисце мала часу путовац, одпочивац и препровадзовац час зоз фамелию и товаришами – гвари Катарина Горняк.

– Кажде лєто хторе сом дотераз препровадзел було мойо идеалне лєто – гвари Дарко Колєсар и додава же ше вше радує каждому лєту и до тераз му кажде було одличне.

(Опатрене 166 раз, нєшка 1)