Видзел далєй од горизонта

автор Лю. Дудаш
644 Опатрене

Одкеди думам же сом одроснул и же у каждодньовей роботи и мушим и сцем хасновац рахункар, компютер, на розум ми приходза ИТ пионире зоз Керестура: Руди Мезек, Михал Сабадош, Михал Тиркайла, Янко Сабадош, котри нажаль, уж нє зоз нами и, подрозумює ше, мой собешеднїк Дюра Сабадош, Лисого

Озда од нїх и починал нагли и вше векши розвой информатики у валалє, а Дюра вше будзе познати и препознати и як власнїк „Елком Медиї”, подприємстве котре, шлєбодно мож повесц, численим ґенерацийом олєгчало крочай у тим напряме.

– Початок зоз тоту роботу ми бул пред уж вецей як штерацец роками. Праве сом закончел школованє, постал инжинєр електротехнїки, на напряме автоматики. То, теди чежко було и виповесц, а було цошка за нас нове, спокуса, жажда за знаньом нового – приповеда Дюра врацаюци паметанє до терашнїх хвилькох и нашей бешеди.

Дюра, перши з лївого боку, з нагоди уручованя Майскей награди у Зомборе 2006. року

После ушлїдзели по пейц роки роботи у фабрики статковей покарми у Червинки, оджацким „Гиполу” и кулскей „ЖитоМедиї”. Подприємства скоро рижних профилох, алє и можлївосц за здобуванє нових знаньох. Можем повесц же з добрей часци ту виновата и „Ґалаксия”, тедишнї найнапреднєйши часопис у Югославиї, а вязани праве за компютери и информатични науки. Отадз и за шицки роки потим остали и вируси у мозґу котри, насампредз, вирчали за новим знаньом, новима горизонтами, новима спокусами и виглєдованями.

– Пре „Ґалаксию” сом и зложел перши рахункар, дабоме зоз часцох, модулох, набавених у иножемстве. Можлївосци яки уж були, алє то було велїчезне!

То уж були роки шицких можлївих санкцийох и забранох увозу и обичнєйших стварох, а дзе елементох теди найсучаснєйших шветових досягох у науки и технолоґийох рахункарства – гвари вон.

РОЗВОЙ ПРИВАТНЕЙ ФИРМИ

После тих петнац рокох пришло и до ламаня, дзе и як предлужиц у тих водох. Дюров партнер у „Житомедиї” себе нє видзел у тей роботи, а вон напроцив – видзел нє лєм себе, алє и шицку будучносц праве у тим.

Перши рахункар вельких можлївосцох и капацитетох почал хасновац праве Дюра Сабадош, теди ище на роботи у Червинки. То уж була анї нє така мала револуция у привреди, а були то лєм, спрам нєшкайшого попатрунка, рачкованя. Нє було чежко знаходзиц ше у тих водох и по цену нєпреспаних ноцох и знаходзеня на котри зли часи нагнали каждого котри главу нє мал лєм пре фризуру.

– Паметам як кед би вчера було, же зме систем „дзвигали” зоз „Б” дискетох, огромних, а у сущносци малючких капацитетох, а Виндовс нє бул анї споминани – здогадує ше Сабадош.

Дюра потим и почал зоз вецей як стопостотнима капацитетами власних моцох и розвой власного подприємства, рускокерестурскей „Елком Медиї”.

Кед би ше добре пораховало, мало дзе єст заняти, тераз шесцеро фаховци, нє були анґажовани. Найвецей ше, як и тераз, робело на отримованю мрежох и системох вельких подприємствох ширцом Войводини, алє и вельо далєй. Слово о рижних индустрийних капацитетох, пиварох у Апатину и Челареву, вербаским „Виталу”, зомборским „Сунцу”, та числених фабрикох лакоткох и кексох… Проєктовани и до роботи пущани информатични мрежи котри унапредзовали продукцию и контроловали роботу у гоч котрей фази продукциї и преробку поживовей и нєпоживовей индустриї.

На Сайме привреди у Руским Керстуре, з нагоди 50-тей „Червеней ружи”

– Вше сом бул свидоми же у информатики у шицких часцох єй розвою нєт места за – тераз сом уж научел! Учи ше и далєй, з каждим, каждучким дньом, а павзи нє же нєт, алє анї нє будзе з оглядом на тото же тота наука бежи, наисце бежи, зоз таким крочайом яки ше анї у сну нє могол задумац – гвари Дюра.

Нє мож нє спомнуц же уж у самим професийним анґажованю у тей роботи Дюра єден час препровадзел и на узшим специялизованю у Зєдинєних Америцких Державох. Знанє ше збера дзе ґод лєм мож, поведол би наш собешеднїк. То, дабоме, значи же мало патриц лєм до ютрейшого дня, патри ше вельо далєй, кельо лєм мож… Видзиц цо за горизонтом. Е, то уж наисце спокуса зоз котру вредзи жиц.

РЕКЛАМА КОТРУ НЄ МОЖ ЗАПЛАЦИЦ

– Паметам, а паметам добре, як зме уводзели автоматику у вербаскей фабрики олєю. Почало зоз идею як орґанизовац шицки контролни указателї и фази же би були видни на єдним месце, место ручних одчитованьох у одредзених интервалох, без одступаньох и можлївосцох за одпочивок и оддих… Якош зме лєгко и звладали, и то у барз велькей мири олєгчовало контролу продукциї. Вец ше такой за помоц явели служби и фаховци зоз других фазох продукциї, врацей пари єй дистрибуциї у контролованих прицискох и так далєй, и вше лєм далєй – приповеда Дюра.

– Тот наш успих, успих шицких занятих, дабоме, у привредних кругох ше и пречул, а то реклама котру нє мож плациц. Поволанки почали сциговац зоз шицких бокох и, шмем повесц, поробели зме шицко цо зме прияли як обовязку.

Пре таку дїялносц и роботу, 2006. року, Дюра Сабадош, як заслужни привреднїк зоз кулскей општини, достал Майску награду Реґионалней привредней комори у Зомборе.

Круг интересованя и дїялносци за нашого собешеднїка ту нє заварти, напроцив. Бул активни член Совиту месней заєднїци Руски Керестур. Окрем того и нєшка є активни у Здруженю самостойних ремеселнїкох у валалє.

– Тераз, гвари Дюра, остало лєм порихтац документи и од пол априла пременїц професию – преходзим до пензионерох. „Елком Медия” пременї управу. Син Андрей ишол по цалком истих крочайох як и я, закончел школованє, постал фаховец информатичар, автоматичар, та уж и час да превежнє подприємство, а я ше селїм до консултантох и лоґистики. Кед ме поволаю, розуми ше, за нїх вше будзем ту.

А ТЕРАЗ НА СИНА ШОР

– Дюра и супруга Мария, народзена Медєши, маю тройо дзеци. Найстарша Наташа, одата Бики, уж осем роки зоз супругом Иґором, програмером, жиє и роби у Канади. Од нїх маме унучку Софию.

Младша дзивка Михаела, одата Миленкович, зоз супругом Миодраґом ма два дзивки, Ану и Єлену, тиж дїдово и бабово унучки.

Син Андрей зоз супругу Андрею затераз у Суботици, алє уж блїзко час кед треба же би превжал нашо подприємство – гвари наш собешеднїк Дюра Сабадош.

Сабадошова, Лисого, фамелия, дїдо Яким и баба Тереза, (гоч ю шицки волаю Маря) у штредку, шедза. Дюра и його брат Славомир им зоз бокох, а стоя Дюрова супруга Мария, дзивка Наташа, син Андрей и дзивка Михаела

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ