Главни варош бул наш вибор

автор с. фейса
540 Опатрене

Пред вецей як двома децениями Нярадийово ше становели у нашей престолнїци. Таня, професорка математики, a Любомир, машински инженєр, поволани робиц до єдней озбильней фирми, як ше им теди видзело, перспективней. Два дзивчата пошвидко збогацели їх дом, а пре громаду можлївосци хтори понука двамилионски варош,  обидвойо ше зложели же одрастанє дзецох у таким штредку  привилеґия хтору треба вихасновац.

Таньово и Любомирово приятельство вязане за штредню школу „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре початком 90-тих рокох, а после академских студийох, єй у України дзе закончела математику, и його на Машинским факултету у Новим Садзе, коруноване є з малженством. На роботи младей наставнїци математики у коцурскей школи и инжинєра конструктора у вербаскей фирми „Мепол”, обидвойо патра як на лоґични шлїд утошеного зною и труду за тото цо любели и за цо ше закладали. Живот на валалє, медзи своїма, ма велї свойо добро боки…

 – Мепол теди важел за стабилну фирму, правда, нє у самим верху вербаских фирмох по хторих Вербас запаметани у найлєпших рокох,  алє и Мепол з пластику добре дїловал, и нє можем повесц же сом нє бул задовольни. Знам же и Таня подобнє патрела на свою першу роботу. А вец нам ше случело же нам обидвоїм понукнута робота у Беоґрадзе. И нє лєм робота хтора два раз вецей плаценша, алє и квартель. Спаковали зме куфри и почали робиц у истей фирми, я у моїм фаху, Таня у програмерстве. Лєм зме о єдним нє вельо роздумовали, а то же фирма политична и же з политичнима пременками на початку нового милениюма, шицко цо нам обецане, єдноставно, годно скапац. Праве тото ше случело. –  гвари Любомир.

МЛАДИМ ФАХОВЦОМ У ГОРОДОХ ЛЄГЧЕЙШЕ

Одлучиц остац чи ше врациц, цо и кадзи далєй нє вше лєгко, окреме же уж теди народзена и Валентина, та заш лєм при тих двоїх, а теди наисце младих людзох, и то ришене. Кед сце добре подковани зоз знаньом, образовани, иновативни и вредни, у огромним варошу хтори остатнї децениї глєда праве таки профили, бриґи за находзенє роботи нєт. Таня ше надумала врациц до просвити, Любомир достал роботу у єдней приватней фирми у Шимановцох.

Студенткинї зоз Беоґраду на Кембриджу и Оксфорду

 – Знала сом же робота у школи дава простор и можлївосц орґанизовац ше так же сом могла буц частейше дзецми. То бизме нє могли кед бизме обидвойо робели у приватнїка, а окреме кед ше народзела и Ивана. То превагло, то бул наш вибор –  гвари Таня хтора цали час роби як наставнїца математики у ОШ „Мирослав Антич”. И то нє шицко. Коавтор є Збиркох задаткох y математики за 6. 7. и 8. класу и коавтор диґиталних учебнїкох од 5. по 8. класу хтори и преложени. (Школяре у Коцуре и у Руским Керестуре вибрали праве їх учeбнїки). Кед ше зна же Нярадийова зробела  вельо и на рихтаню учебнїкох дзецом цо нє можу провадзиц ґрадиво порядней настави, а єден час роби и и як менторка студентом Математичного факултету, вец мож задумац як випатра єден Таньов дзень. Углавним є заробена и вше дацо кончи.

Єй супруг Любомир после роботи у приватнїка, одлучел же будзе сам свой ґазда. Констукция, дизайн алатох за пластики –  то його фах, з тим же тот алат то фурма хтора велька и чежка, єдну два, та и вецей тони. Фурма ма громаду елементи, и вообще нє тайна же индустрия за фурми драга индустрия, же треба и пол милиона евра уложиц же би ше стартовало, а з оглядом на тото же сам алат тиж вельо кошта, у тей роботи, у проєктованю, важне же би нє було гришки. Же би було точне, точнючке. Праве тото роби Любомир, и припознава же то пипава робота хтору мало хто сце робиц, же ше так просто у живоце поскладало же роби з дому на компютеру, услужно, и задовольни є.

– То  робота з хторей мож пристойно жиц, а Таня ше надовязує же тото цо єй супруг роби, робя дас дзешецме инжинєре, нє лєм у Сербиї, алє у цалей бувшей Югославиї.

 – Ми двойо як ше знашли и кельо зме достали з Беоґрадом, можеме о тим дискутовац, алє нашо дзивки можеме повесц вихасновали предносци велько варошу и велького вибору з чим ше єдного дня буду занїмац и думам же су на добрей драги – гвари Любомир.

Веслацки тим Тринити коледжа у Кембриджу, Валентина друга з правого боку

ВАЛЕНТИНИ И ИВАНИ ОТВОРЕНИ ВЕЛЇ ДЗВЕРИ

Валентина ма 21 рок и студентка є на Кембриджу, на трецим року софтверского инжинєринґу. После трецого року ма покладац Мастер студиї, алє ше ище на першим указало же праве єй место там, медзи найлєпшима.

-Валентину зме нє форсирали, но Математична ґимназия после шестей класи було якеш лоґичне предлуженє, а на концу и єй жаданє. Математика тиж була фокус и у стреднєй школи, а вец конкуровала на Кембридж. Бул то вельки успих кед була  прията, алє зме знали же кед нє достанє стипендию и Дом, як ми ту знаме повесц, Кембридж одпада, бо лєм  рок студийох там кошта  коло 60 000 долари. После даскелїх интервюох и одходу на Кембридж, дзе з кандидатами бешедовали и професоре, Валентина прията. Достала и змесценє т.є. хижу у студентским кампу дзе ма максимални условия за науку, а то влонї и оправдала зоз успихом як найлєпшого студента на коледжу –  задовольно приповеда Таня.

Валентина була тих дньох дома, у Беоґрадзе, лєм на кратко, а врацела  ше до Лондону пре дванацтижньову праксу. Роби у фирми Quadrature и ужива у путованьох хтори им софинансую факултетски фонди. Нєдавно була на Сицилиї, а тих дньох є у Лисабону.

Ивана ше после информатичного оддзелєня штирох рокох стреднєй школи того року уписала на Рахункарски факултет у Беоґрадзе.

Кед шицко попреходзело, примаци и Иванова матура, кед Валентина випровадзена, кед пoзакончовани и Таньово и Любомирово роботи (гоч лєм на кратко),  Нярадийово спаковали куфри и пошли на одпочивок. Путованя им барз знача, одпочивок ище як. Нєт лєпше дожиц  рижнородну красу вшадзи у швеце. Опущиц ше и уживац.

 И НАУКА, АЛЄ И ВЕСЛАНЄ И ФОТОҐРАФИЯ

Обидва шестри тренираю весланє, односно младша Ивана пошла по Валентинових шлїдох и член є Веслацкого клуба „Червена гвизда”. Ивана заинтересована за фотоґрафию. Ярослав Пап, фотоґраф репортер, єй шовґор, рускей явносци добре познати по фотоґрафийох у албумох, новинох и часописох, у Танюґу, на виставох… Окреме фотоґрафиї природи и животиньох. Гоч є нє медзи нами, останє запаметани  по тим цо за собу охабел.

Док робел, док обрабял фотоґрафиї, Ивана ше одмалючка вше дзешка шпотала коло Ярослава.   

Ивана люби фотоґрафию

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ