На ютре од 9 по 11 годзин будзе виключованє струї

автор А. Медєши
629 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на ютре 27. априла од 9–11 годзин з часу на час, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре, будзе виключованє електричней енерґиї, явене з Електродистрибуциї.

Виключованє струї будзе у шлїдуюцих улїцох:

Ленїнова од числа 102–140, од 146–150, од 107–123 и од 149–239;

М. Тита од 81–159, 163–229, 74–82, число 94, од 102–216 и бб;

Б. Кидрича од числа 67–101 и од 100–112;

В. Назора од 10–20, 60–104, од 33–39 и од 79–129;

Дюри Кишюгаса од 20–26 и 31–35;

Фрушкогорска од 65–137, 96–192, и бб;

И. Л. Рибара 80–154, од 93–185, 191–215 и бб;

П. Кузмяка 1–11, 17–33 и 2;

Йовґена Семана 2–4, 8–28, и од 1–33, и 41–47;

Братох Бильня 2–12 и 3–5;

ЙНА 121–177, 132–178 и бб;

Народного фронта 46–78 и 77–113;

Войводянских бриґадох 1 и 5–37 и од 77–113;

Русинска число 44, Яши Бакова од 1–11 и од 6–20 и Салаш 54.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ