Отримана Рочна скупштина рибарох, рихта ше моноґрафию з нагоди 70-рочнїци

автор Ан. Медєши
411 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рочна скупштина Здруженя спортских рибарох (ЗСР) ,,Колякˮ отримана внєдзелю, 21. януара у Доме ремеселнїкох, на хторей представени Звит о роботи и Финансийни звит за прешли рок, а наявени и плани за чечуци рок.

Од роботних акцийох, члени Здруженя за прешли рок визначели роботни акциї як цо ушорйованя базену и простору коло писти за рибарске змаганє „Чукиядуˮ, а рибаре мали и даскельо еколоґийни акциї, од хторих найзначнєйша була акция у хторей посадзени 400 млади древка, ям и ушорйованє беґелю и Рибарского дому на базену.

Кед слово о спортских змаганьох и активносцох, рибаре у прешлим року були досц активни, точнєйше були орґанизаторе пейцох успишних змаганьох, а участвовали и на преслави 100 роки од снованя Фодбалского клубу „Русинˮ.

Цо ше дотика Финансийного звиту за 2023. рок, векшину приходох Здруженє достава з еколоґийних проєктох, док 60.000 динари приходовало зоз членских картох, та финансийни рок закончени зоз позитивним билансом.

Кед слово о планох за чечуци рок, члени Здруженя планую отримац клубски змаганя у лапаню риби як и у прешлим року, планую участвовац и помагац коло орґанизациї Спортских бавискох Яша Баков, а у тим року планую орґанизовац и „Малу школу рибарохˮ односно, еколоґийну едукацию за наймладших. Рибарске здруженє будзе участвовац и на рижних змаганьох, манифестацийох и роботних и еколоґийних акцийох як и роками по тераз.

На скупштини визначене и же карти за сениорох подрагшали зоз 7.000 на 9.000 динари, старосни зоз 3.500 на 4.000 динари, док членарина подрагшала зоз 500 на 1.000 динари.

Предсидатель Здруженя на концу подзековал Општини Кула, поєдинцом, привреднїком, здруженьом и установом з валалу, з хторима Здруженє роками добре сотрудзує, а тиж надпомнул и же шлїдуюцого року у плану видаванє моноґрафиї з нагоди 70-рочнїци того рибарского Здруженя, та на тот завод Пашо замодлєл шицких хтори маю фотоґрафиї або даяки други интересантни материял о рибарстве у Руским Керестуре, же би го однєсли до Месней заєднїци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ