fbpx

тм Руске слово

Новинска дїялносц Новинско-видавательней установи „Руске слово” почала 15. юния 1945. року з видаваньом тижньових новинох „Руске слово”, а потим и других виданьох на руским язику у Друкарнї у Руским Керестуре.

Новинско-видавательне подприємство (НИП) „Руске слово” у Руским Керестуре основане з Ришеньом Дирекциї привредних подприємствох Покраїнского одбору НФ НР Сербиї за Войводину 29. юния 1951. року. Воно настало зоз злучованьом Друкарнї у Руским Керестуре, хтора була филияла новосадскей друкарнї “Звезда” и Видавательного подприємства „Братство-єдинство” з Руского Керестура, чия дирекция тиж була у Новим Садзе.
Од 20. децембра 1960. року урядова назва глаши Видавательно-друкарске подприємство „Руске слово” Руски Керестур. Зоз снованьом дїловного здруженя новинских подприємствох и новинских установох 1960. року, тота орґанизация прията до членства и пременєла мено на Новинске подприємство „Руске слово” Руски Керестур.
З того заєднїцкого подприємства 1968. року видвоєни два самостойни подприємства – Друкарня „Руске слово” Руски Керестур и Новинско-видавательне подприємство „Руске слово”, хторе того 1968. року преселєне до Нового Саду.
На основи Закона о конституованю орґанизацийох здруженей роботи 1974. року, назва пременєна до Новинско-видавательней роботней орґанизациї „Руске слово”.
З Одлуку Покраїнскей конференциї Социялистичного союзу роботного народу Войводини 1979. року утвердзене же снователь НИРО „Руске слово” и новинох „Руске слово” Покраїнска конференция Социялистичного союзу роботного народу Войводини.
Скупштина Автономней Покраїни Войводини на схадзки Ради здруженей роботи и Ради општинох 1990. року принєсла одлуку же би ше НИРО „Руске слово” орґанизовало як Новинско-видавательну установу „Руске слово”, а тота одлука прилапена на основи члена 24. Закона о явним информованю.
Скупштина Автономней Покраїни Войводини на схадзки отриманей 29. юния 2004. року прилапела Одлуку о преношеню сновательних правох над НВУ „Руске слово” на Национални совит рускей националней меншини.
На основи тей одлуки, як и на основи Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох и Закона о явних службох, Национални совит рускей националней меншини, на схадзки отриманей 17. юлия 2004. року принєсол одлуку о снованю Новинско-видавательней установи „Руске слово”.
Установа реґистрована за видаванє новинох, часописох, кнїжкох, брошурох, музичних и видео виданьох, так же дїялносц НВУ видаванє новинох „Руске слово”, часопису за дзеци „Заградка”, часопису за младих „МАК”, часопису за литературу и културу „Шветлосц”, кнїжкох и интернет виданьох, як цо то и єй Новинска аґенция „Рутенпрес”.