Дохторска драга го приведла назад до Керестура

автор Д. Барна
478 Опатрене

Седемдзешатих рокох, кед направени будинок Дома здравя у Руским Керестуре, оцец дохтора Ярослава Колбаса (Ярослав Колбас старши) почал там робиц. Його син, дохтор Ярослав Колбас младши, велї роки робел у Доме здравя у Кули у Урґентним центре, а вец рушел по оцових шлїдох. Нєшка роби у керестурским Дому здравя як дохтор общей пракси.

Дохтор Ярослав Колбас вше бул вязани за два будинки, перши то будинок Дома здравя у Кули дзе ше народзел, и познєйше там робел велї роки, а други то Дом здравя у Руским Керестуре, дзе у квартелю понад його нєшкайшу канцеларию як хлапец одрастал. Однєдавна там роби як дохтор общей пракси.

– Думам же медицина нє була моя любов лєбо дацо подобне, єдноставно сом бул цали час окружени зоз тоту тематику од дзецинства. Здогадуєм ше же зме як дзеци бегали коло Дома здравя, бавели зме ше зоз празнима фляшками за пеницилин, оганяли по чекальнї… Ище вше паметам же у сушедней просториї, дзе тераз кухня, була хижа за дежурство лїкарох, же сом часто з оцом оставал. Там зме и спали и кед би през ноц було даяки интервенциї, уж теди  сом видзел як тота робота випатра. Роснул сом у таким штредку и, видзи ше ми, природно ,,нагинал’’ на бок медицини. И у основней школи сом скоро вше бул гиґиєничар, так було озда прето бо ми оцец бул дохтор, та сом бул окружени зоз билима мантилами, и якош вше сом бул вязани за тот фах– здогадує ше дохтор Ярослав.

И штредня школа и факултет у Тузли

Предлужел ше школовац у фаху, цо було и праве путешествиє нашого собешеднїка. Штредню медицинску школу Ярослав уписал у Тузли, а потим и медицински факултет.

– Штредню школу сом перше пробовал уписац у Новим Садзе, медзитим, теди ище нє були приємни тести, та ше правело ранґованє по оценох, а ту була моцна конкуренция и я нє бул на списку. Прето сом ше уписал до штреднєй медицинскей школи у Тузли хтора ище примала школярох, а план бул таки же док закончим перши рок штреднєй школи, препишем ше до Нового Саду, же бим бул блїжей при дому. Медзитим, тот варош, насампредз людзе и менталитет ше ми так попачели, же ми нє пришло на розум врациц ше до Войводини. Так сом закончел штредню медицинску школу у Тузли, аж сом ше там уписал и на перши рок Медицинского факултету. Нажаль, кед би нє було тей войни и того цалого нєщесца, вироятнє бим и закончел факултет у Тузли. Преписал сом ше и врацел на студиї до Нового Саду, дзе сом закончел факултет и почал глєдац роботу – приповеда дохтор Колбас.

Перша робота у Урґентним центре у Кули

– После закончено факултету конкуровал сом до Дому здравя у Кули, а понеже хибело лїкарох, нє було чежко достац роботу. Закончел сом стажиранє од шейсц мешаци, мешац сом робел на общей пракси и од самого початку сом у служби Урґентного центру, дзе сом робел шеснац роки. Можем повесц же ми хиби тота робота, прето же там иншака система роботи и динамика. Робел сом нєпреривно зоз єдну екипу, були зме “уходзени” у роботи, наисце их мушим похвалїц, понеже сом мал одличного вожача и шестру и були зме добри и убавени тим. Правда же, кед робиш и дежурни ши по 12 або 24 годзини, тото роботне место доживюєш як свойо друге обисце – толкує нам собешеднїк.

Специялизация общей пракси

Кед ше розписало специялизациї, Ярослав ше сцел уписац на Урґентну медицину. Понеже у єдним периодзе нє мож було достац роботу у явним секторе, таки були предписаня, були застановени и специялизациї. Прето аж после дзешец рокох роботи у Урґентним центре, дохтор Ярослав уписал специялизацию общей пракси.

– Понеже лїкаре почали масовно одходзиц до иножемства, розписало ше специялизациї. Єден колеґа пошол до Нємецкей, вон претаргнул специялизацию на Урґентней медицини после двох рокох. Роздумовал сом же, можебуц, можем предлужиц специялизацию на тим конаре медицини, медзитим, тот рок нє було потреби за урґентну медицину, так же ми ше як опция указала специялизация общей пракси. По кадровским ришеню я могол остац, односно специялисти общей пракси можу робиц роботу на урґентней медицини, так же сом могол закончиц тоту специялизацию и предлужиц континуитет у служби у хторей сом робел – гвари дохтор.

Робота у керестурскей амбуланти

З оглядом на тото же дохторка зоз Керестура пошла до пензиї, и остало празне место, дохтор Колбас поволани же би пришол робиц до Дому здравя до Руского Керестура, як кандидат хтори сполнює шицки условия за тоту роботу.

– Можем повесц же сом, за кратки период одкеди сом у Керестуре, обачел же робота на общей пракси чежша, понеже сом дочасово ище сам, а дньово єст коло 50 пациєнтох. Искуство медицинских шестрох Мариї Гарвильчак и Ярослави Бодваньски ми барз помогло же бим лєгчейше вошол до тей роботи. У роботи єст вельо администрациї, електронски картони, папиролоґиї дзе ше муши зредзиц и документацию за банї, за инвалидску комисию, налоги за помоцни средства, и ту вельки ,,заґуш’’ у тей нашей роботи. Но, можем повесц же пациєнти з Керестура сцерпезлїви з оглядом на гужву, и дисциплиновани су при терапийох хтори им виписуєм. У медзичаше достанєме ище єдного колеґу, тераз є ище на обуки, а з його приходом би ше роботу розтерховало, годно ше робиц у двох зменох, а то будзе велька помоц и нам и валалчаном – гварел на концу дохтор Ярослав Колбас.

Републична фахова комисия

Дохтор Ярослав Колбас член Републичней фаховей комисиї за оценьованє квалитету примарней здравственей защити. Медзи представнїками з Войводини, др Колбас представя Кулу, єден представнїк зоз Бачкей Тополї и колеґиня зоз Зренянину. Раз мешачно у Беоґрадзе зашедаю и бешедую о проблемох у вязи з администрацию, е-картонами, кельо лїкар треба же би мал просеково пациєнтох на дзень же би кажди мал квалитетну услугу, и цо робиц же би млади лїкаре по законченю факултета нє одходзели такой до вельких Клинїчних центрох або до иножемства, алє же би ше их мотивовало и наградзовало же би оставали и у менших штредкох.

На роботу на бициґли

Кажде хто позна дохтора Колбаса, зна и тото же на роботу до Кули идзе на бициґли. Шеснац роки робел у Дому здравя у Кули и вше на роботу ходзел на бициґли, цо добре за здравє и отримованє кондициї, а з другого боку, то його стил живота. У ґаражи му стоя три бициґли, од хторих єдна и реґистрована, а хтори у тей хвильки одпочиваю. По законченей специялизациї, пришол робиц до Дому здравя до Руского Керестура, та ше нєшка по роботу дзечнє прешейта.

10 роки фодбалски дохтор

Понеже по протоколу на фодбалских стретнуцох муши буц и лїкар, Ярослав ше, ище кед студирал, добродзечнє одволовал и на фодбалски стретнуца у Руским Керестуре, а путовал зоз екипу ФК “Русин” на госцованя. Як гвари дохтор Колбас, були то красни часи, путовало ше и на медзинародни турнири до Словацкей, а после велїх рокох настало таке товаришство же були як єдна фамелия. После дзешец рокох препровадзених у служби фодбалского дохтора, Ярослав задзековал и гварел же час же би його место превжал дахто младши.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ