Розгляднїца

автор а. деянович 14. авґуст 2022

Мили нашо у Сербиї, пишем вам дзешка коло пол ноци, прекрасна швижа морска ноц, витор нєшка ношел габи аж понад шейталїще и запирсковал боси ноги у папучох. И далєй ми соль на талпох…

Истра прекрасна, дружелюбива. Мойого Рашу нєшка застановело дзивче з Нємецкей, та ше  виприповедали (нє знам о чим и як), а упознал и хлапца хтори ше вола Фран, чия баба барз була заинтересована же яки то русински язик, з хторим сом на вибер бешедовала з оцом и мацеру, та зме ше здружели.

Но, насампредз, Истра чиста. Вода у морю на найвисшим уровню квалитета (поряднє патрим звити). Шмеца коло побрежя и у городзе нєт, або барз мало, голєм так ту, у Поречу. Ту дзе ше Рашо и я купаме єст цали лєс соснох з вельким хладком и бавилїщом такой коло побережя, а понеже вон ище нє ма три роки, чувам го од слунка, та ше  купац идземе зоз „полну опрему”, од єдзеня до бавискох. Ту таке дацо цалком нормалне. Нємци и Австриянци (хтори вєдно витворели скоро милион ноцованя од початку рока) на побрежє найчастейше приходза зоз кочиком на хторим ше находза и лєжальки, шатор за дзеци, слункобран, алє и єдзенє, напой, шматки, бависка… Дакеди випатра ґротескно кед зоз готелу з пейц гвиздочками виходза яґод кед би отамаль були вигнати  и праве ту цалком траци смисел цала тота приповедка о „парадичовим туризме” хтори дараз значи и же на плажу идзеш з торбами. Ту нїкому нє бриґа цо ношиш и прецо, лєм най охабиш чисте за собу и тиж так нїхто нє дума же ши „кул” кед на плажи заплациш и за ручнїк и масажу. Наисце, нїхто нє патри на другого. А цени як и у Турскей або на островох Греческей, дзе одходзи велька часц туристох зоз Сербиї.

Но, можебуц то нє досц толкованє прецо я зоз Сербиї лєтуєм у Истри? Ту приповедка ма иншаки контекст… Мой супруг ту други раз роби як сезонєц. З Вербасу пошли зоз нїм ище двойо млади (єден збера за покладанє вожацкого, а друга студентка медицини, та єй потребне за школованє). Ґу тому, познам ище голєм дзешец особи зоз Сербиї хтори робя у Истри, алє сиґурно их єст вецей як сто.

Но, за нас троїх, тота ситуация найлєпше цо зме могли вивесц. Я сама з малим дзецком  (з помоцу бабох и дїда), виґурам два, три мешаци. Вец зме вєдно на морю два, три тижнї (дзе нє плациме змесценє, бо зме у ньго), потим витримаме ище мешац, два и знова зме вєдно.

И одведли зме дзецко на два, три тижнї на морйо и заменєли облаки и дзвери хтори маю вецей як 35 роки – за цо бизме нє мали динари у „нормалних обставинох”.

Но, та прето я зоз Сербиї на морю у Поречу. Вельо поздрави зоз Истри!

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 257 раз, нєшка 1)