У Дому здравя Кула будзе модерни мамоґраф и колпоскоп

автор Д. Барна, фото: www.vojvodina.gov.rs
610 Опатрене

КУЛА – Покраїнска влада видвоєла, прейґ Секретарияту за здравство, коло 2 милиярди динари за финансованє суфинансованє вибудови, отримованя и опреманя 70 здравствених установох у АП Войводини.

За седем роки зоз покраїнского буджету видвоєне вецей як 21,8 милиярди динари и на уручованю контрактох преставнїком здравствених установох гварене же Покраїнска влада, вєдно зоз управами институтох, болнїцох и домох здравя, робела на твореню лєпших условийох за роботу занятих и лїченє пациєнтох.

За дзевец общи болнїци, дзевец специялни болнїци и шейсц здравствени заводи видвоєна сума вецей як 1,4 милиярди динари за диґитални мемоґрафи, ултрагабово апарати, лапароскопски и ґастроскопски апарати, опрему за патолоґию и другу медицинску и нємедицинску опрему нєобходну за дияґностику и лїченє пациєнтох.

Дом здравя Кула у тим инвестицийним циклусу Покраїнскей влади достал средства зоз котрима ше обезпечи набавянє диґиталного мемоґрафа и диґиталного колпоскопа.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ