Стимулациї школяром и предшколским дзецом од НС у тим року

автор зам
984 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Попри стимулацийох штредньошколцом у руским Оддзелєню Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, Национални совит (НС) Руснацох и у новим школским року дава пенєжни стимулациї школяром котри ходза до руского оддзелєня першей класи основней школи (у порядней настави) и до предшколских ґрупох по руски у дзецинских заградкох у наших местох.

У складзе з Правилнїком о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох НС, пецеро школяре першей класи руского оддзелєня ОШ у Коцуре дзешец мешаци буду доставац по 5 000 динари, як и шесцеро предшколски дзеци у дзецинскей заградки, тиж у Коцуре.

Кед же будзе одобрене руске оддзелєнє з лєм двоїма предшколскима дзецми у Дюрдьове, и вони буду доставац спомнуту стимулацию од НС Руснацох.

 

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ